Lukaseki 11:32

32Hay oha boh kitib-anan gaga-iho kayu ya handidan tatagud Nineveh an nuntutuyu dah liwat da te inidngol dah tugun Apu Dios an intuttudun din hi Jonah, mu dakayu ya adi kayu muntutuyu yaden dehtuwak an natagtag-e mu hi Jonah, ta hinae nan hantuh kahumalyaan am-in di tagu ya makastigu kayu.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More