Lukaseki 11:39

39Ot kanan Jesus ke hiyay "Man dakayu ken Pharisee ya man-ut ikakagu yuy pangun-unudan yuh pangi-eyu mipanggep hi lini te pangali yu on hidiyey pangun-unud yun Apu Dios, mu adi te gaga-ihoy nomnom yu ya talamon yuy ibbayu.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1260 Languages.

Learn More