Lukaseki 11:46

46Kanan Jesus di "O, makulug an takon di dakayun muntuttuduh Tugun Moses ya mahmok kayu damdama te dakol nadan naligat an tugun an ipapilit yun un-unudon di tatagu, mu takon di dakayu ya adiyu un-unudon yaden maid di homok yuh tatagu.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More