Lukaseki 11:48

48ta ipatibo yu an dayawon yu nadan profetas, mu hay kakulugana ya umat kayu handidah aammod yu an uggeda dinayaw dida, mu pinate da dida ta deyan mangapya kayuh lubuk da.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More