Lukaseki 12

1Kediye ya dakkodakkol day tatagun naamung ta mungkigagatin day udum. Inlappun Jesus an kumali hanadah disipulosna an kananay "Halipat-an yu ta adiyu iun-unud hantudah Pharisee te man-ut kay da makakkaphod, mu gaga-ihoy nomnom da. 2Maid di mitaluh nganneh diye te takon di adi mainilad uwani ya ahi mainilah udum hi algo. 3Hanan kalkalyon yu nah hilong an ab-abbu kayu ya mabigat ta nundingngol ya hana bon ikutkutyam yuh ibbayu, ya loktat ta, nundingngol." 4Kalyon bon Jesus hanadah disipulos nay "Kalyok ke dakayun iibbak, adiyu takutan nadan mamaten dakayu te deket nate kayu ya maid moy eda aton ke dakayu. 5Mu hay takutan yu ya hi Apu Dios te damanan patayon dakayu ya damana bon ipaenay linnawa yu hi impierno. Hiyay kalyok hi takutan yu. 6Hituwey nomnomon yu, hanadan buding ya maid di balol da te hay bayad di lima ya duway hepeng, mu takon di athidi ya ipaptok Apu Dios dida. 7Ot immam-anan dakayu te inila nay bilang di buuk yu. Hinaey kitib- anan paka-ippaptok dakayun Apu Dios, kinali adi kayu tumakut te dakayu ya nakaballol kayun Apu Dios mu nadan buding." 8Kanan bon Jesus di "Hay tagun mangipainilah tataguh pangulug nan ha-oy ya ahik ibilang an taguk hi hinangngab nadan anghel Apu Dios. 9Mu hay tagun mangali an uggeyak inila ya adik ibilang an taguk hi hinangngab nadan anghel Apu Dios. 10Hay tagun taltalanggaanay Panguluwan di tagu ya damanan pakomaan Apu Dios, mu hay tagun taltalanggaanay Espiritun Apu Dios ya adinadaman mapakomaan. 11Mu kal-ina ket hay pangulugan yun ha-oy di humlun hi pangiayan dan dakayuh simbaan di Judyu weno nadan ap-apun di gubilnu ta e dakayu humalyaon, ya adi kayu madanagan hi ihumang yu 12te nan Espiritun Apu Dios di ahi mangituttuduh kalyon yu." 13Waday oha hanadah tatagun naamung di kimmali ot kananan Jesus di "Apu, kalyom ke tulang ku ta godwaon mi nan impaboltan di ammod min dakami." 14Mu hinumang Jesus an kananay "Hinae ke ya nangamung kayu. Uggeyak immalin mangipanuh binoltan yu." 15Ot kanana hanadah naamung di "Halipat-an yu ta bokon hantudan dakol an wada tuh lutay gagamgaman yu te takon di kaatnay kinadangyan di ohan tagu ya bokon hidiyey nangdon hi nitaguwana." 16Wada boy ohan inab-abig na ke dida. Kananay "Wada nan kadangyan an pinumhod di inliyak na. 17Ot numanomnom an kananay `Nganne nin moy atok an deyan makudang di pangialangak?' 18Indai ya kananay `Ah, hay atok ya pa-iyok nadan alang ku ta mangapyaak hi o-ongal ta pangiha-adak nah page ya nan udum an limmuk 19ta takon mo nuppey um-umbunak ta hay inum ya hay an-anlay at- attok ya adiyak maagangan te dakol tun inliyak ku.' 20Mu kanan Apu Dios ke hiyay `Nakaihhallah naen punnomnom mu! Ad uwanin hilong ya mapoppog di biyag mu ta maid di hilbin dadiyen kinadangyan mu.'" 21Ot kanan Jesus di "Athituy maat hanadah tatagun abunay kinadangyan day ipapaptok da ya nonomnomon da, yaden adida nomnomon di punhilbiyan dan Apu Dios." 22Kanan bon Jesus hanadah disipulos nay "Hituwey gapunan kanak di adi kayu madanagan mipanggep hi makan ya bulwati. 23Mahapul an nomnomon di tagu hin nganney gapunan waday biyag na, bokon hay makan ya hay bulwati ya abuy nomnomona. 24Nomnomon yu nadan hamuti, adida muntanom ya adida mun-ani. Maid di alang da, mu mangan da te hi Apu Dios di nangamung hi kanon da. Ot namam-an dakayun tatagu an ongal di pangibilang na ke dakayu mu hay hamuti. 25Oha bo ya hin madanadanagan kayu, kon madukdukey biyag yu? 26Deket adiyu kabaelan hituwe ya tipet ekayu madanagan hin daanay eyu pangalaan hi kanon yu ya hay ibulwati yu? 27Nomnomon yu nadan humabung, kon mungngunu da ya mun-abol dah ibulwati da? Adi da, mu kalyok ke dakayu, mapmaphod di ang-ang da mu nan nakangnginan bulwatin din hi Solomon an kadangyan an patul. 28Kinali hin athidiy pamaptok Apu Dios ke dadiyen humabung ad uwani, mu hi bigat ya maghob, ya namammam-ay pamaptok nan dakayu. Yaden tipet adi kayu madinol ke Apu Dios? 29Adiyu nomnomon ya adi kayu madanagan hi mahapul yu, kanon yu ya inumon yu. 30Hay munnomnom ya mundanag ke datuwe ya nadan adi mangulug ke Apu Dios, mu dakayu ke ya wadah Amayun hi Apu Dios an nanginilan datuwen mahapul yu. 31Hay ot ya abu kigappatan yuh pun-ap-apuwan Apu Dios di ipaanhan yun nomnomon ot idat nan am-in di mahapul yu. 32Dakayun mangulug ke ha-on ya adi kayu madanadanagan te maka-amlong hi Apu Dios an mangigappat ke dakayu nah pun-ap-apuwana. 33Kinali umigattang kayuh limmuyu ta ibaddang yu hanadah nawotwot te gapu kenaen aton yu ya ahi waday ikadangyan yuh langit an adi map-u ya adinadaman maako ya madadag. 34Ya hanah kawad-an di kinadangyan yu ya hidi damdamay kawad-an di nomnom yu. 35Tibon yu ta midadaan kayu hantuh ahik kibangngadan, umat hi pundadaanan nadan muttatyuh punhoodan dah kibangngadan nan apu dan e nakihamul ta deket immalit mungkugkug ya galagala dan mangibughul. 37Maan-anla nadan muttatyu hin akhupan di ap-apuda didan munho-ho-od ke hiya. Kalyok ke dakayu, nan ap-apuda ya idadaanana dida ta panganona dida. 38Takon di gawan di hilong weno mungkabigat di kibangngadan nan apuda ya maan-anla da hin nundadaan dan manamun hiya. 39Nomnomon yuh tuwe, gulat nat inilan nan kon baley aliyan di mangako ya makulug an adina taynan di balena, mu adugana ta adi humgop nan mangako. 40Athidin dakayu an mahapul an midadaan kayu ta nangamung an munhood ke ha-oy an Panguluwan di tagu te uggeyu inila hin kakon-anay kibangngadak." 41Kimmalih Pedro an kananan Jesus di "Kon dakamiy pumpangitugunam ke danae weno dakamin am-in hantudah tatagu?" 42Hinumang Jesus an kananay "Hay muttatyun nanomnoman ya makangngun-unud ya hiyay piliyon nan apunan pun-ap-apun nadan ibbanan muttatyu ya mangipaptok hi mahapul da. 43Umamlong nan muttatyu hin umali nan apuna ya tibonan maphod di atoatona. 44Nomnomon yu tun kalyok ke dakayu, deket athidiy atona ya ipatag-en nan apunay saad na ta hiyay mangipaptok am-in hi limmun nan apuna. 45Mu deket kanan nan muttatyuh nomnom nay `Takomboy nalgonalgom di atok ot mabayag di ahi aliyan nan apumi.' Ta hay ot ya abu atoatona ya mangmangngan ya mumbutobutong ya deke on nunhoplat na nadan ibbanan muttatyu, 46mu indai ot ya abu ya kediyen algoy dinatngan nan apuna ot akhupanah diyen atoatona ot kastiguwona an inid-um na hanadah adi mangun-unud. 47Hay muttatyun inilanay pinhod di apunan ipangunun hiya, mu ugge na inat ya ongal di kastiguna. 48Mu hay muttatyun uggena inun-unud di apuna te uggena inilay ipangunun nan apuna ya ittay di kastiguna. Deket ong-ongal di nidinol hi tagu ya mahapul an dakdakol boy atona. Hin dakol di midat hi ohan tagu ya dakol boy ipaptok na. 49Immaliyak tuh luta ta mainilay mangulug ya hay adi mangulug ke ha-oy ya hana ot ta hituwey maat ad uwani. 50Ongngal di ahik holholtapon an deyan takon di ad uwani ya mahakit di nomnom ku ta ingganay magibbuh diyen ligat ku. 51Kon pangali yu on immaliyak an mangipalinggop am-in hi tagu tuh luta? Adi, te gapun ha-oy ya dakol day mun-aawwit. 52Mipalpud uwani ya mun-aawwit day hin-am-a ya hin-in-a te deket lima da nah bale ya humi-an day tulu. Takon di nan nangapu ya nan inapu ya mun-aawwit da." 54Kanan bon Jesus nadah naamung di "Deket itangad yu ya himmilong di kabunyan ya kanan yuy mangaliy udan, ya makulug an umudan. 55Deket itangad yuh kabunyan ta makappat-al ya kanan yuy maugo ya makulug an maugo. 56Makallangkak kayu. Nalaing kayun mangimatun ke dadiye, mu matama kayun mangimatun hi ma-ma-at ad uwani. 57Antipet adi kayu pakanomnom hi maphod an aton yu? 58Umat nah deyan deket inila yun waday e mangidiklamun dakayu ya ipatna yun ihuhummangan te adiyu ke iathidi ya makulug an ie dakayu nah huwes ot nan huwes di mangipakalabut ke dakayu. 59Kalyok ke dakayu an makulug an deket nikalabut kayu ya mahapul an pakabboklaon yuy molta yu, takon di ohan hepeng, ta ahi kayu mipae."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\