Lukaseki 13

1Kediyen muntuttuduh Jesus ya wadada hanadah naamung di nangipainilan hiya hi naat hanadah udum an iGalilee an impipaten Pilatu dida ot mid-um nan dalada hanah dalan di kinlong da an iappit dan Apu Dios. 2Hinumang Jesus an kananay "Kon gaput athidiy natayan da ya pangali yu on nahalman di liwat da mu nadan udum an iGalilee? 3Adi. Te kalyok ke dakayu an deket adi kayu muntutuyuh liwat yu ya ahi kayu damdama mate. 4Athidi bo handidah himpulut walun tatagun nate te natu-i nan nakattag-en bale ad Siloam ot mat-onan da, kon pangali yu on gaput athidiy natayan da ya nahalman di liwat da mu nadan kaboblayan dad Jerusalem? 5Adi. Te kalyok ke dakayu an deket adi kayu muntutuyuh liwat yu ya ahi kayu damdama mate." 6Indai ya inab-abig Jesus di mipanggep nah kaiw an fig. Kananay "Wada on tagun nuntanom hi fig hi laguntana. Deket nah tiempon di pumbungaana on immet ena tibon hin bimmunga, mu ma-ma-idan di bungana. 7Ot kanana nah pungngunuwonay `Em kattog longhon din kaiw te deyan tuluy toon an halipat-ak di bungaana yaden ad-addi bumunga. Abunadi ya mun-oonan.' 8Mu kanan diyen mumpaptok nah laguntay `Apu, takon di mihdi ni-an hi hintoon ta ka-utak di puunat ha-adak hi abono 9ta deket kapyanan adi bumunga ne ahim impalngo.'" 10Ohan Sabadu an algon di tungo ya muntuttuduh Jesus nah simbaan di Judyu 11ya wada on babain impunligligat di nihkop ke hiya hi himpulut waluy toon ta loktat ya nabakug an adi maandong di odog na. 12Handih tinibon Jesus ya inayagana ot kananan hiyay "Nakaan moy dogom." 13Dinapan Jesus di adol nan babai ya pinghanadi ya naandong di odog na ot dayawonah Apu Dios. 14Mu nan ap-apu kediyen simbaan ya bimmobboh-ol te hay nangaanan Jesus hi dogon nan babai yaden Sabadun tungo. Ot kanana hanadah tatagun naamung di "Waday onom an algon pungngunuwan. Deket pinhod yun mumpakaan hi dogoyu ya hi udum an algoy aliyan yu ta bokon nah Sabadu." 15Hinumang Jesus an kananay "Makallangkak kayu. Am-in kayu ya oggan yu ubadon di nigakod an nuwang yu weno kabayu yu ta eyu painuman takon di Sabadu. 16Dehtu tun babain tanud Abraham an impundogon Satanas hi himpulut waluy toon. Kon gaga-ihoy nangaanak hi dogonad uwanin Sabadu?" 17Kinalinah tuwe ya bimmain bo kaya nadan tatagun bumobboh-ol ke hiya ya hanada ken udum ya maka-an-anla da te nan maphod an inat na. 18Indai ya kanan Jesus di "Nganney kialigan di pun-ap-apuwan Apu Dios? 19Mialig nah buwan di mustard an kaiw an intanom di ohan tagu hi habal na. Tinummol ot umongngal an pumbuyaan di hamutiy hapang na." 20Ot kanan bon Jesus di "Nganne boy ohan kialigan nan pun-ap-puwan Apu Dios? 21Mialig nah yeast an inalan nan ohan babai ot ikamonah alina ot hidiyey nangipalbag nah kinapyanan tinapay." 22Handih mange da Jesus ad Jerusalem ya nundag-u da hanadah boblen nangidalanan da ot muntuttudu. 23Indai ya wada on tagun nangibagan hiya an kananay "Kon o-oha day mibaliw an midatan hi biyag an munnananong hi kad-an Apu Dios?" 24Ya kanan Jesus di "O, te nan pangi-en Apu Dios ya naligat an un- unudon. Hituwe ya mialig hi nahkit an panton naligat an hogpan. Kinali aton yuy kabaelan yun mangun-unud ke Apu Dios takon di naligat te dakkodakkol day naminhod an umeh kad-ana, mu o-ohha day pakaeh di. 25Umat nah bale an deket indakig nan kon bale ya adi mo pakaghop di tagu takon di tagan day pagpag an kanan day `Apu, paghopon dakami ahan!' Mu kanan ot ya abun nan kon baley `Adinadama te ugge dakayu inila.' 26Ya kanan nadan tataguy `Mu nakikakikan kamin he-a ya nuntuttudu kah boblemi.' 27Mu kimmali bo nan kon bale an kananay `Makulug ot ugge dakayu inila ya uggek inila hin ibba dakayu. Mange kayu te gaga-iho kayun tatagu.' 28Umat hituy aton Apu Dios ke dakayu hin adi kayu muntutuyuh liwat yu ya makahakkit di nomnom yu hin tibon yun dehdi dah kad-an Apu Dios nadan aammod taku an da Abraham, hi Isaac, hi Jacob, ya nadan profetas ya nadan udum an tatagun bokon Judyun malpuh kabobboblen tuh luta an makihamul hidih pun-ap-apuwana. Yaden dakayu ke ya adi dakayu ipaghop ke hiya. Kinali ahi kayu kumogakoga ya ahiyu kotokotomon di bab-ayu. 30Hituwey nomnomon yu an hanadan tatagun nakababba ad uwani ya diday ahi mibilang an natag-e, ya hanadan mibilang an natag-e ad uwani ya diday ahi nakababba." 31Indani ya wadaday udum an Phariseen immali ot kanan dan Jesus di "Kudukdul nay taynam tun boble te hi Apu Herod ya pinhod dakan patayon." 32Hinumang Jesus dida an kananay "Ekayuh kad-an diyen hi Herod an nakatallam ta eyu kalyon ke hiya an adik iwalong hituwen ngunuk an mangaan hi nihkop ya dogo ingganay magibbu. 33Takon di daanay pangayak ad uwani, hi bigat weno hi ohhandi, ya maid di e mangiadin ha-on. Mahapul an umeyak ad Jerusalem an boblen namatepateyan da handidah profetas Apu Dios te hidi damdamay pamatayan dan ha-on. 34Dakayun iJerusalem ya nuntugmilan yu ya numpate yu handidan profetas, mu homkon dakayu ta namingkaat an pinhod ku ot ahan an amungon dakayu umat hi pangamungan di manuk hi impana, mu adiyu pinhod. 35Mahmok kayu te iwalong Apu Dios nan templo ya nan bobleyu. Kalyok ke dakayu, adiyak mo tibon ingganay kanan yuy `Maphod nan intud-ak Apu Dios an mangipainilan hiya.'"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\