Lukaseki 14

1Ohan Sabadun tungo ya immeh Jesus an e nakikan hi balen di oha hanadah ap-apun di Pharisee. Ya hanadan tatagun wadah di ya halipat-an day atona 2te wadah hinangngab na on tagun linumbag di hukina ya taklena. 3Ot kanan Jesus hanadah muntuttuduh Tugun Moses ya hanadah Phariseey "Kon panioy pangaanan hi dogo nah Sabadun tungo weno adi?" 4Ya op-opya-an da an maid di himmumang ot dapaona nan mundogo ya pinumhod ot ipaanamut na. 5In-ang-ang Jesus nadah tatagu ot kananan diday "Kon deket waday kabayu yu weno nuwang yun nag-ah bitu nah Sabadun tungo, ya kon adiyu e alan gapu te Sabadu?" 6Maid di panumang dan diye, kinali waday oha on op-opya-an. 7Kediyen dehdih Jesus nah balen ena nakikanan ya tibtibbona nadan tatagun manggop an mumpupullo dan e umbun nah ubunan di madayaw an tagu. Ot kanana hanadah naayagan di 8"Deket waday eyu pakihamulan nah kasal ya adi kayu e umbun nah ubunan di madayaw an tagu. Te deket umali nan tagun madayaw mu dakayu 9ya kaanon dakayu nah nangayag ke dakayu ta nan madayaw an taguy pab-unona. Kababain di eyu kakaanan nah ubunan di madayaw an tagu ta ekayu mit-an nah ubunan di kumpulnan tagu. 10Hay maphod ya deket waday nangayagan dan dakayu ya kudukdul nay umbun kayu nah ubunan di kumpulnan tagu ta deke tuwalit umali nan kon bale ya kananay `Tulang ku, eka umbun nah ubunan di madayaw.' Ne ahi kayu nuppe inumbun hidi. Te deket athidin edakayu pab-unon nah ubunan di madayaw an tagu ya tobalon dakayu hanadah ibbayun tatagun e makihamul. 11Hay kalyok ke dakayu ya nan tagun mumpatag-e ya hiyay ahi mipababa, ya nan tagun mumpababa ya hiyay ahi mipatag-e." 12Kanan Jesus nah nangayag ke hiyay "Deket mumpahamul ka ya bokon nadan gagayyum mu, tutulang mu ya hay kakadangyan di ayagam te dida ya waday kabaelan da ta ahi daka damdama ayagan ke dida ot mumballo an kay mo nabayadan. 13Mu deket mumpahamul ka ya nadan nawotwot, napikluy, napilay ya nadan nakulap di ayagam. 14Ot umamlong ka te takon di adida pakabayad ke he-a ya waday kiphodam an ahi malpun Apu Dios hantuh ahina pummahuwan hanadah naten ibilang nan maphod." 15Waday ohan tagun nakikan kediyen hamul ya dingngol na nan kinalin Jesus ot kananan hiyay "Mun-am-amlong nan tagun ahi makihamul hi pun- ap-apuwan Apu Dios." 16Nun-ab-abig hi Jesus an kananay "Wada nan tagun ninomnom nan mumpahamul ot ipaayag nay dakkodakkol an tatagu. 17Ot handih nidadaan am-in di makan ya intud-ak na nan muttatyunan e mun-ayag. Kananan hiyay `Hay kalyom ya kanam di, makayu mo, deyan nidadaan di makan.' 18Mu am-in da nan naayagan ya kanan day maid innun dan ume. Nan oha ya kananay `Nganney innun, adiyak umali te waday ginatang kuh payo an mahapul an ek tibon.' 19Nan oha bo ya kananay `Nganney innun, adiyak umali te ek ohhaohhaon an ipatnan pun-aladuwon nadan himpulun nuwang an ginatang ku.' 20Nan bon oha ya kananay `Nganney innun, adiyak umali te ad uwanin algoy nalahinak.' 21Nibangngad nan muttatyuh kad-an di apuna ot kalyonay kinalin nadan naayagan ya bimmoh-ol nan apuna ot kananay `Eka nah dalan ya nah malkadu ta em pun-ayagan nadan nawotwot, napikluy, nakulap ya nadan napilay.' 22Indani ya nibangngad bo nan muttatyu ot kanana nah apunay `Eyak nun-ayag, mu dakkodakkol pay di makan.' 23Ot kanan nan apunay `Ume ka nah nungkidawdawin boble ta eka umayag hi dakol an tatagu te pinhod kun dakkodakkol di umalin makihamul. 24Mu hituwey kalyok, maid di oha hanadah namangulun naayagan di makikan nah ipahamul ku.'" 25Ohan algo ya dakol day tatagun niunud ke Jesus. Nunliggu ot kananan diday 26"Mahapul an ong-ongal di pamhod di tagun ha-on mu hay aammod na, inayana, imbabalena, tutulang na ya hay adolna ta ahi pakaun-unud ke ha-on. 27Ya hanan tagun adi pakaippol hi pakiholholtapanan ha-oy ya adi pakaun-unud ke ha-on. 28Deket pinhod yun miunud ke ha-on ya mahapul an pakannomnomon yu. Umat nah tagun mangapyah ongal an bale an mahapul an ib-una ta pakannomnomona hin wadan am-in di mahapul na. 29Te deket adina iathidi ta na-ala ya hinammang na on bale, kal-ina ya adi pakagibbu ya katataw-an di tatagu. 30Pangali day `Deya on tagun hinammang nay balena, mu adi gumlan mangibbu.'" 31Kanan bon Jesus di "Umat bon nah patul an e makigubat, mahapul an pakannomnomona hin damanan apputon nan himpulun libun tindaluna hanan duwan pulun libun tindalun nan buhul na. 32Mu deket nomnomnomona ya adi mabalin ya umitud-ak hi e makihummangan ta adida ot ya abu munggugubat. 33Athidi boy aton di tagun pinhod nan mangun-unud ke ha-on an mahapul an iohha nay nomnom na te deket waday udum hi gagamgamana ya adinadaman e pakaun-unud ke ha-on." 34Kanan bon Jesus di "Dakayun naminhod an mangun-unud ke ha-on ya pakannomnomon yu te deket adi kayu paka-un-unud hi pangi-ek te waday udum hi pinhod yun un-unudon ya adinadaman e kayu pakaun-unud ke ha-on te maid di hilbinah eyu pangipatnaan an mangun-unud ke ha-on. Umat nah ahin an man-ut maphod di kiusalana, mu deket nakaan di kinaahina ya maid moy hilbina ya adinadaman pabangngadon di kinaahina. Ta hidiye nan iwele ot kattog."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\