Lukaseki 15

1Ohan algo ya immali day dakol hanadah mun-amung hi buwis ya hanadan tatagun kanan di Judyu an naliwat an e mundongol hi ituttudun Jesus. 2Ya hanada ken Pharisee ya hanadan muntuttuduh Tugun Moses ya mungngungudu da an kanan day "Teya on tagun pakahangngudona hantudan nungkaliwat an tatagu ya makikan pay ahan ke dida." 3Ot mun-ab-abig hi Jesus mipanggep hi pamaptok hi karnero. 4Kananay "Nungay ta waday ohan dakayu an waday hinggatut an karnerona ya natalak di oha, kon adina e hamakon? Tayanana nan nahiyam ta hiyam an karnerona nah ena nangipattolan ta ena punhamak inggana hamakona. 5Indai mo nuppet hinamak na ya nahalman di anlana ot ipah-onan in-anamut ot ayagana nadan hinag-ona ya gagayyum na an kananay `Agat maamung takut mun-an-anla taku te hinamak ku nan natalak an karnerok.' 7Athidiy tagu an kay natalak gapuh liwat na, mu indait muntutuyu ya kay nahamak. Kalyok ke dakayu an nahalman di anlan da Apu Dios hi langit nah ohan nuntutuyuh liwat na mu nan nahiyam ta hiyam an tatagun kanan day maphod da an adi mahapul an muntutuyu da." 8Kanan bon Jesus di "Umat bon nah babain waday himpulun kalang na ya natalak di oha. Kon adina tolgan di dilag ta manigid ya tibonan am-in nah bale ingganay hamakona? 9Deket hinamak na, ya makulug ot ayagana nadan gagayyum na ya nadan hinag-ona ta kananay `Mun-an-anla taku te hinamak ku nan natalak an kalang ku.'" 10Ot kanan Jesus di "Kalyok ke dakayu an umat hidi hanadah anghel Apu Dios an maka-an-anla da hin waday ohan naliwat an muntutuyu." 11Inab-abig bon Jesus di mipanggep nah nuntalak an tagun kananay "Wada on tagun waday duwan linalakin imbabalena. 12Nan udidiyan ya kananan amanay `Idat mun ha-on ad uwani nan boltanok.' Ot godwaon mon amana hanan ipaboltana nadah duwan hintulang. 13Nala-uy kaatnan algo ya inggattang nan udidiyan am-in nan binoltana ot taynanay balen amana ot umeh nidaddawwin boble ot nalgom di nangiataatanah pihhuna ot map-un am-in. 14Indai ya waday bitil kediyen boble ta maagangan yaden ma-ma-idan moy pihhuna. 15Hay mo inat na ya nakimuttatyu hi ohan taguh di ot hay ngununa ya mumpaptok hi babuy. 16Namahig di inagang na an takon nin nan kanon di babuy ya kanona, yaden maid ahan di umidat ke hiya. 17Indai nuppe ya nomnomnomonah tuwen punligligatana ot kananah nomnom nay `Dakol di muttatyun ama ya mahawwahawwal di kanon da, yaden deyak hitun mateh inagang ku. 18Mibangngadak kattog hi kad-an Ama ta kanak ke hiyay `Ama, muntutuyuwak hi numbahulak ke he-a ya hay nunliwatak ke Apu Dios. 19Takon di adiyak mo mibilang an imbabalem, mu ibilangak an muttatyum.' Hituwe moy ninomnom nan aton 20ot mibangngad hi baleda. Handih nidawwi pay yaden inimatunan amana ya maka-an-anlan nanibon hiya. Bintik amanan e dinamu ot awalona. 21Kanan nan imbabale nay `Ama, muntutuyuwak hi numbahulak ke he-a ya hay nunliwatak ke Apu Dios. Takon di adiyak mo mibilang an imbabalem.' 22Mu hi amana ya inayagana nadan muttatyuna ot kananan diday `Galgal-an yu ta eyu alan nan makakkaphod an bulwati ta ipabulwati yu tuh imbabalek. Ha-adan yuh takkalang di gamat na ya pun-apatuton yu. 23Alan yu bo nan katabtabaan an baka ta paltiyon yu ta munhahamul taku ya mun-an-anla taku. 24Te tun imbabalek ya kay nate, mu timmagu, nuntalak, mu deyan immanamut.' Ot munhahamul da. 25Hana ken panguluwan ya wadah payo kediye. Handih anamutana an manatong hi baleda ya dingngol na an munggangha da ya tinibonan manmannayo da. 26Inayaganay ohan muttatyu ot mahmahana hin nganney gapuna. 27Kanan nan muttatyuy `Man-uke ya immanamut nan udidiyam ot deyan impipaltin amam nan katabtabaan an baka ta pun-an-anlaan taku te mataguh tulang mu.' 28Bimmobboh-ol nan panguluwan ya adina pinhod an humgop. Tinibon amana ot lumah-un ot ena al-alukon ta humgop. 29Mu hinumang nah amana an kananay `Nabayag an ingngunungunuwan daka ya maid di ek kinahing hi tugun mu, ya nganney indat mun ha-on? Maid, takon ot ni-moy impan di gulding ta hinamul min nadah gagayyum ku. 30Mu ad uwanin immanamut tun imbabalem an nangumah impaboltan mu te ena imbabbabai ya impaltiyam bo udot hi makatabban baka.' 31Ya kanan amanay `He-an imbabalek ya man-un he-a te wada kah tuh kad-ak ta nangamung ya am-in di limmuk ya bagim. 32Maphod di mun-an-anla taku te tun tulang mu ya kay nate, mu timmagu, nuntalak, mu deyan immanamut.'"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\