Lukaseki 16

1Wada boy ohan inab-abig Jesus hanadah disipulosna an kananay "Wada on kadangyan an wada on muttatyu nan nangidinolanah kinadangyana. Indai ya waday nangidatdatong nah kadangyan an um-ummahon diyen muttatyuy udum nah pihhuna. 2Inayagan nan kadangyan hidiyen muttatyuna ot kananay `Nganneh tuwen dingngol kun at-attom? Idat mun ha-on nan nitudkan am-in di limmuk te bokon mo he-ay pangidinolak ketuwen ngunu.' 3Kanan nan muttatyuh nomnom nay `Nganne nin di atok an deyan kaanonak hi ngunuk? Adiyak gumlan munggaud ya bumainak an mungkodkoddoh mahapul ku. 4Ah, inilak di atok. Deket makaanak ya wadadan tuy gagayyum kun mangayag ke ha-on hi nunhituwan da.' 5Inayagana hanadan immutang nah apuna ot hummanganona dida. Kanana nah namanguluy `Kaatnay utang mu nah apuk?' 6Ya kalyon diyen immutang di `Hinggatut an latan manteka.' Ya kanan nan muttatyu ke hiyay `Teya tun nitudokan di utang mu. Umbun kat gal-am an hannotan ta hay nalima ya abuy itudok mu.' 7Kanana bo nah nikadwan immutang di `Kaatnay inutang mu nah apuk?' Ya kanan nan nikadwan immutang di `Hinggatut an sakun boga.' Ya kanan bon nan muttatyu ke hiyay `Hay nawalun saku ya abuy itudok mu.' 8Nainilaan nan apunah diyen am-in an inat na ot kananay `Hiya bo peman an nakatallam.'" Nagibbun inab-abig Jesus hituwe ot ahina kanan di "Nalaing day adi mangulug an munnomnom hi aton da hin waday ligat da mu nadan mangulug. 9Mu hay kalyok ke dakayu ya deket waday pihhuyu ya baddangan yu nadan nungkawotwot te udum hi algo ya maid di hilbin di pihhuyu. Deket athituy aton yu ya ongal di kiphodan yun munnananong hi kad-an Apu Dios. 10Hanan tagun damanan pangidinolan hi takon di ittay di balol na ya damana bon hiyay pangidinolan hi nakaballol. Ya athidi bo hanah tagun inlappunah ittay di akowona an loktat ta hay ongal mo ahan di akowona. 11Ot deket athinan adi midinol ke dakayuy kinadangyan hi luta an mauma ya immam-ana mon adi kayu midinol hi kinadangyan hi langit an munnananong. 12Adi ke mabalin an idinol ke dakayu nadan wada tuh lutan indat Apu Dios ya kon ena idat ke dakayu nan kiphodan hantuh mikadwan nitaguwan hi kad-ana? 13Adinadaman hay tagu ya un-unudonay duwan ap-apu te hingitanay oha ya pohdonay oha, un-unudonay oha ya pihulonay oha. Niingngon tuwey kinadangyan ya hi Apu Dios an adinadaman eyu paka-un-unudon hi Apu Dios hin hay kinadangyan di gagamgaman yu." 14Hanada ken Pharisee an hay pihhuy gagamgaman da ya pun-ibaag dah Jesus. 15Mu kanan Jesus ke diday "Dakayu ya ipatpatibo yuh tatagun makaphod kayu ta pangali yu ta matbal kayu, mu hi Apu Dios ya inilana damdamay wadah nomnom yu. Hay pangamgaman hi katbalan hi tagu ya adi pinhod Apu Dios." 16Kanan bon Jesus di "Hanan Tugun Moses ya nan intudok handidan profetas ya nituttudu inggana dih wadah Juan an mumbonyag. Kediyey nilappuwan nan maphod an mituttudu mipanggep hi pun-ap-apuwan Apu Dios ya ihik di tatagun migappat. 17Mu adiyu nomnomon an niwalong di Tugun Moses te takon di mama-id tun luta ya kabunyan ya munnanong hidiyen Tugun an takon di ohan kali ya adi miwalong. 18Hay lalakin ibolhe nay inayana ta mumbintan ya maliwat te ihuyop nay udum an babai an bokon nan namangulun inayana. Ya nan lalakin mangiine nah babain tinaynan di inayana ya maliwat bo damdama." 19Waday inab-abig Jesus an kananay "Wada on kadangyan an nungkanginginan am-in di bulwatina ya wadan am-in di mahapul na ya mahawwahawwal di makan hi balena. 20Ya wada on tagun hi Lasarus di ngadana an makakkahmok te nakaggulid am-in di adol na an oggan da ie nah hoob nan balen diyen kadangyan ta e mibakbakilang hidi. 21Ta pangali dat wada key iwellen nan kadangyan hi hinawwal na ya hayudona ta kanona ten naagangan. Ya deke peyan pubo on imme da nan aahu ta himhimmutan day gugulid na. 22Indait nate tun makakkahmok an tagu ya inalan nadan anghel di linnawana ot ie dah kad-an Abraham. Nate damdama nan kadangyan ot ilubuk da. 23Hituwen kadangyan ya nahalman di punholholtapanah impierno an nangayana. Intangad na ya tinibo nah Abraham ya hi Lasarus an nipaldang. 24Tinumkuk ot kananan Abraham di `Ama, homkonak. Itud-ak mu ahan hi Lasarus ta takon kattog di nan udun di gamat nay itam-ol nah liting ta itottod na tuh dilak tedeyan munholholtapak hi atung di apuy hitu.' 25Mu kanan Abraham di `He-an imbabalek ya nomnomom an handih wada kah luta ya immanan-anla ka te wadan am-in di mahapul mu, yaden hi ke kattog Lasarus ya makakkahmok. Mu ad uwani ya hi Lasarus ya maka-an-anla ya munholholtap kah na. 26Oha bo ya nakaiddawwiy numbattanan taku ta adinadaman e waday malpuh tun umalih na ya athidi bon adinadaman e waday malpuh nan umalih tu.' 27Ot kanan nan kadangyan di `Takon ama, mu ta itud-ak mu ni-moh Lasarus hi balen da ama 28te wadaday limah tutulang kuh di ta ena tugunon dida ta adida umalih tu te nahalman di punholholtapan hitu.' 29Mu kanan Abraham di `Adi mahapul te inila da nan Tugun Moses ya nan intuttudun handidan profetas an dadiyey un-unudon da.' 30Kanan bon nan kadangyan di `Ama Abraham, adida kulugon dadiye, mu deke nin ot ta waday nate ya timmagu ta hiyay e mangipainilan dida ya makulug an kulugon da ya muntutuyu dah liwat da.' 31Mu kanan Abraham ke hiyay `Adi, te deket kahing dah Tugun Moses ya handidan profetas Apu Dios ya kahing da damdama nah ituttudun di tagun namahuwan.'"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\