Lukaseki 17

1Kanan Jesus hanadah disipulosnay "Dakol di humlun hi punliwatan di tagu, mu makakkahmok hanan tagun hiyay humlun hi punliwatan di ibbana te nahalhalman di kastiguna. 2Kinali kudukdul nay tayunan di bagang na hi ongal an batu ya inggah baybay, mu nan e hiyay humlun hi punliwatan ya pangiwalongan di ka-kulug na hi pangulug na. 3Kinali halipat-an yu ta nangamung di aton yu. Deket waday numbahul ke dakayu ya tugunon yu ta deket muntutuyu ya pakomaan yu. 4Takon di mamimpitu nan tagun mumbahul ke dakayu hi hin-algo, mu mamimpitu an muntutuyuh ena numbahulan ya mahapul an pakomaan yu." 5Kanan nadan disipulos ke Apu takuy "Paong-ongalom di pangulug mi." 6Hinumang Jesus ot kananay "Bokon nan kinaongal di pangulug yuy mahapul, mu ta wada takon di ittay an umat hi kinaittay di buwan nan mustard muden ta nihamad. Ya damanan deket kanan yu nah kaiw di `Mabagut kat mit-an ka dih gawwan di baybay', ya un-unudonah diyen kalyon yu." 7Kanana boy "Nungay ta waday oha ke dakayu an waday muttatyunan hay ngununa ya munggaud weno mumpaptok hi karnero, kon immanamut ken nalpuh ngununa ya kon kanan yuy `Aga, maka ot ta mangan ka.' 8Inilak ot adiyu iathidi, mu kon ot ya abu kalyon yuy `Munhannot kah bulwatim ta idadaan muy kanok ta deket nagibbuwak ya ahika nangan.' 9Inila yu bo an adi mahapul an mumpasalamat kayu nah muttatyu te hidiye tuwaliy ngununa. 10Umat boh din dakayu an bokon hay kidayawan yuy nonomnomon yu hi pangun-unudan yun Apu Dios te hay pangun-unudan ke hiya ya hidiye tuwaliy mahapul an aton." 11Handih nangayan da Jesus ad Jerusalem ya indalan dah numbattanan di probinsian di Samaria ya Galilee. 12Handih manatong da nah boble ya dinamu day himpulun tatagun mungkangpuy adol da an nibata-an dan immohnong 13ot itkuk day "Apu Jesus, homkon dakami ahan." 14Handih tinibona dida ya kananay "Ume kayu ta eyu ipatiboy adol yu hanadah papadi." Ya handih mange da ya nakaan hidiyen dogoda. 15Handih tinibon nan ohan dida an pinumhod di adolna ya nibangngad hi kad-an Jesus an pun-itkuk nay pundayaw nan Apu Dios. 16Ot mundukkun hi hinangngab Jesus ot mumpasalamat ke hiya. Hidiyen tagu ya iSamaria an bokon Judyu. 17Ya kanan Jesus di "Kon bokon da himpulu nan tatagun nakaan di dogoda, daan da mo nan hiyam? 18Tipet tun bokon Judyu ya abuy immalin mumpasalamat ke Apu Dios?" 19Ot kanana nah taguy "Tumaddog kat ume ka. Hay pangulug muy nangaan hi dogom." 20Waday naminghan an hinanhanan nadan Pharisee ke Jesus di "Kakon-anay kilappuwan di pun-ap-apuwan Apu Dios?" Kanan Jesus di "Hay pun-ap-apuwan Apu Dios ya maid di panginilaan hi kilappuwana. 21Kinali adinadaman kanan di `Deyah tuy pun-ap-apuwan Apu Dios' weno `Wadah diy pun-ap-apuwana.' Te hay pun-ap-apuwana ya wadan dakayu." 22Ot kanan Jesus hanadah disipulos nay "Inilak an wadan tuy algon ahi kayu umaptuh pun-ap-apuwak takon ni-moy hin-algo, mu adi mabalin. 23Kediye ya wadaday mangalin kanan day `Wadah dih Kristo'. Ya kanan di udum di `Wadah tu'. Mu adiyu kulugon dadiye 24te hay kibangngadak an Panguluwan di tagu ya umat hi kil-at an makattibon pat-alanay luta ya kabunyan. 25Mu hay maat ya mahapul ni-an an kahingonak ya punholholtaponak hantudah tatagud uwani. 26Hay atoaton di tatagu hantuh ahik aliyan ya umat hi inainat di tatagu handih tiempon Noah an abunay kakan, inum ya hay lahin di nonomnomon da. Mu indani ya nalbongan di luta ot mungkakate da te ugge da nundadaan ot abuna da Noah an ugge nate te hinumgop da nah bapor. 28Athidi boy tatagu handih kawadan Lot an abunay kakan, hay inum, hay gattang, hay tanotanom ya hay mangapyah baley nonomnomon da. 29Mu handih tinaynan Lot ad Sodom ya impaalin Apu Dios di apuy ot maghob dan am-in di tataguh di ot abuna da Lot an timmagu. 30Athidi bo damdamay atoaton di tatagu hantuh ahik aliyan. 31Ta deyan kalyok ke dakayu an deket kediye ya nipaddin waday taguh dola ya mahapul an adi humgop an e mangalah ngunut na, mu bumtik ot ya abu. Athidi bo hanah tagun wadah payo an mahapul an adi umanamut hi baleda, mu bumtik ot ya abu. 32Nomnomon yu ta adi kayu umat nah inayan Lot an numbalin hi ahin te nunhalinduwa an mangun-unud hi kinalin Apu Dios. 33Te hay tagun abunay nitaguwan tuh lutay nonomnomona ya adi midatan hi biyag an maid di poppog na, mu nan tagun paka-un-unudonak takon di humlun hi katayana ya hiyay midatan hi biyag an maid di poppog na. 34Kalyok bon dakayu an nipaddi ken hilong di aliyak ya waday duwan tagun nahuyop hi ohan abok ya awitok di oha. 35Athidi bo nadah duwan babain mumbayu an awitok di oha. 36Ya athidi bon nadah duwan tagun wadah payo an awitok di oha." 37Handih dingngol dah tuwe ya kanan day "Apu, daanay ahi kaatan tuwe?" Ya kanan Jesus di "Nah kawad-an di nate ya hidiy kawad-an nadan mangan hi nate."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\