Lukaseki 18

1Hituwey intuttudun Jesus nadah disipulosna ta adida uminglen mundasal ta adi kumapuy di pangulug da ke Apu Dios ot mun-ab-abig an 2kananay "Nah ohan boble ya wada nan huwes an adi tumakut ke Apu Dios ya maid di pangibilang nah tagu. 3Kediyen boble ya wadah di on nabalun babai an nadandani on immen hiya ta ena ibaga an kananay `Baddanganak ahan te nabahulan hantun ek indiklamu.' 4Nakabayyag an ug-ugge hinangud nan huwes nan ibagabagan nan babai, mu kay ahan ya kananah nomnom nay `Adiyak tumakut ke Apu Dios ya maid di pangibilang kuh tagu, 5mu gapu te deyan namahig an mangipaingle tun babain nadandani on immalin e mumbagah baddang ya agan di ahan ta baddangak.'" 6Indai ya kanan Apu Jesus di "Dingngol yuh naen inat nan adi maphod an huwes, tibon yun takon di adi tumakut ke Apu Dios ya maid di pangibilang nah tatagu ya binaddangana nan babai. 7Ta hidiye nan namammam-an Apu Dios an ongal di homok na ya donglona ta nangamung di dasal. Makulug an baddangana ya takdogana nadan pinilinan tataguna an dumasadasal ke hiyah mapat-al ya hilong. 8Kalyok ke dakayu an pakabbaddangana nadan tataguna. Mu kon nanongna nin an ahi wada day mangulug ke ha-on hantuh ahik aliyan an Panguluwan di tagu?" 9Waday inab-abig Jesus hanadah tatagun dayawon day adol da an kanan day maphod da, mu pihulon day ibbada. 10Kananay "Wadada nan duwan tagun e nundasal nah templo. Nan oha ya Pharisee, nan oha ya mun-amung hi buwis an dadiye nan mapihul an tatagu. 11Hanan Pharisee ya timmaddog ot mundasal hi nomnomna an kananay `Apu Dios, mumpasalamatak ke he-a te maphodak an adiyak umat nadah udum an tatagu an natalam da ya gaga-ihoy pangi-eda ya ihuyop day bokon da inayan. Mumpasalamatak bo ta maphodak an adiyak umat tuh tagun mun-amung hi buwis, 12ya duway algo nah hinlingguwan di adik panganan an abunay dumasadasalak ya am-in di lumuwok ya iappitan daka.' 13Hana ke damdaman mun-amung hi buwis ya e naappil ot iyuung na gapuh baina ot mundasal. Pungkulpig nay pagona hi puntutuyu nah liwat na an kananay `Apu Dios, homkonak te naliwatak.'" 14Kanan bon Jesus di `Kalyok ke dakayu an nan mun-amung hi buwis ya immanamut an timbal Apu Dios di dasal na, mu nan Pharisee ya ugge timbal Apu Dios di dasal na. Te nan tagun mumpatag-e ya hiyay ahi mipababa, mu nan tagun mumpababa ya hiyay ahi mipatag-e." 15Wadaday tatagun nun-iali day imbabale dan eda ipadapan Jesus ta idasalana dida, mu handih tinibon nadan disipulos ya inhong-ak da dida. 16Mu inayagan Jesus dadiyen tatagu ya nadan imbabaleda ot kanana hanadah disipulos nay "Adiyu iadiy aliyan di u-ungan ha-on. Hanadan migappat hi pun-ap-apuwan Apu Dios ya hay umat ke datuwen u-ungay pangi-eda. 17Nomnomon yuh tuwe. Mahapul an idinol di tagun Apu Dios an umat hi pangidinol di u-unga hi pamaptok di ammod da ta ahi migappat hi pun- ap-apuwana." 18Wada on ap-apu an kananan Jesus di "Maphod an apu, nganney atok ta midatanak hi biyag an maid di poppog na?" 19Ya kanan Jesus di "Tipet kanam di maphodak? Maid di udum hi maphod hin bokon hi Apu Dios ya abu. 20Inilam nan intugun Apu Dios an kananay `Adim ihuyop di bokon mu inayan, adika pumate, adika mangako, adika munlangkak ya un-unudom da amam ke inam.'" 21Kananay "Man-u da nae te mipalpu tuwalih kaungak ya inun-unud ku." 22Dingngol Jesus hituwen kinalina ot kananan hiyay "Mu waday ohah kudang mu. Ume ka ta em igattang am-in di limmum ta idat mu nan pihhun nunggattangam hanadah nawotwot ot ongal di kinadangyan muh langit. Hituwey atom ya ahika niunud ke ha-on." 23Dingngol nan taguh diye ya u-umyungan te kaddakaddangyan. 24In-ang-ang Jesus ot kananay "Naligat di kadangyan an migappat hi pun-ap-apuwan Apu Dios. 25Ipidwak an kalyon ke dakayu an naligat di kadangyan an migappat hi pun-ap-apuwan Apu Dios mu hay hogpan di kamel hi tolok di bilat." 26Kanan nadan nangngol di "Dahdi nin moy mibaliw?" 27Kanan Jesus di "Hay tagu ya adina kabaelan an mangibaliw hi adol na. Hi Apu Dios ya abuy mangibaliw hi tagu te hiya ya makandama." 28Ya kanan Pedroy "Apu, dakami ya-? Tinaynan miy nunhituwan mi ot miunund kamin he-a." 29Kanan Jesus di "Nomnomon yu tun kalyok. Hanan tagun tinaynanay balena, inayana, tutulang na, aammod na ya imbabalena gapuh pangipainilaanah pun-ap-apuwan Apu Dios 30ya dakol di midat ke hiya ad uwani ya hantuh kapoppogan di luta ya midatan hi biyag an maid di poppog na." 31Inayagan Jesus nadan himpulut duwan disipulosna ot handih ab-abu da ya kananan diday "Deyan ume takud Jerusalem te hidiy umannungan am- in di intudok handidan profetas mipanggep ke ha-oy an Panguluwan di tagu. 32Ahiyak alan nadah tatagun bokon Judyu ta ahiyak taltalanggaan, panadngolan ya ahiyak punhintutuppaan ke dida. Ahiyak punhoplat ya ipipateyak, 33mu mamahuwanak hi mikatlun algo." 34Mu maid di maawatan da ketuwen kinalin Jesus te uggeda inilay kibalinana ya hin nganney kalkalyona. 35Handih manatong da Jesus ad Jerico ya wada on nakulap an um-umbun nah pingngit di kalata an mungkodkoddo hanadah mala-u. 36Dingngol nan nakulap an mungkala-uy dakol an tatagu ya kananay "Kon tipe-, nganney ma-ma-at?" 37Kanan day "Mungkala-uh Jesus an iNasaret." 38Indai ya tinumkuk an kananay "Apu Jesus an tanud David, homkonak anhan!" 39Ya inhong-ak nadan namangulun tatagu ta kanan dat umop-opya. Mu muntukuk ot ya abu an kananay "Apu an tanud David, homkonak anhan!" 40Immohnong hi Jesus ot kalyana dida ta iali da nan nakulap hi kad-ana. Handih nih-up ya kanan Jesus ke hiyay 41"Nganney pinhod mun atok ke he-a?" Ya kananay "Apu, pinhod kun pakatibowak." 42Ya kanan Jesus di "Nakaan moy kulap mu te hay pangulug mun ha-oy." 43Pinghanadi ya pakatibo ot miunud ke hiya an daydayawonah Apu Dios. Ya am-in da nan nanibon diye ya dinayaw da damdamah Apu Dios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\