Lukaseki 19

1Mungkala-u da Jesus ad Jerico 2ya wada on tagun hi Sakeyus di ngadana an kadangyan te hiyay ap-apun hanadan mun-amung hi buwis. 3Pinhod nan abun tibon hi Jesus, mu dakol di tagu yaden hiya ya naakhop bo udot, ta maid di innunan manibon hiya. 4Kinali hay mo inat na ya bintik na ot e kumayat nah kaiw an kanan dan sycamore ta waday atonan manibon hiya hin mala-uh di. 5Handih nipottok hi Jesus hi kad-an Sakeyus ya intangad na ot kananay "Sakeyus, gal-am, duma-ul ka te umeyak ad uwanih baleyu." 6Hi Sakeyus ya ginalgal-anan dimma-ul nah kaiw an maan-anlan mangikuyug ke Jesus hi baleda. 7Am-in da nan tatagun nanibon Jesus an immeh balen da Sakeyus ya tumtumbukon dah Jesus an kanan day "Tipe mo ahan ta e umeh balen di naliwat an tagu?" 8Hidi nah bale ya timmaddog hi Sakeyus ot kananan Apu Jesus di "Apu, ad uwani ya idat kuy godwan di limmuk hanadah nawotwot ya deket waday inalak hi tatagu te tinalam ku ya mamin-opat di kadakolnay bayadak ke dida." 9Kanan Jesus ke hiyay "Ad uwani ya mibaliw am-in di tagu tuh nunhituwam te he-a ya tanud daka tuwalin Abraham te hay pangulug mu. 10Te ha-oy an Panguluwan di tagu ya immaliyak hituh luta an mangibaliw hi tatagun nihi-an ke Apu Dios ta mihayyup dan hiya." 11Kediyen mundongdongngol da nan tatagu ya nun-ab-abig boh Jesus hi mipanggep hi datngan di pun-ap-apuwan Apu Dios. Gapu te nih-up dad Jerusalem ya kanan da nin on deket dumatong hi Jesus hidi ya tibon da moy kilappuwan di pun-ap-apuwan Apu Dios. 12Ot kanan Jesus di "Wada on kadangyan an ap-apu an immeh nidawwin boble ta ena dawaton di kalebbenganan mun-ap-apu ya ahi nibangngad. 13Handih e ume ya inayagana nadan himpulun muttatyuna ot ikap-ongana didah pihhu ot kananan diday `Hituwey pumpuunnan yu ta wada key limmuyun tuwe ya nangamung hantuh ahik kibangngadan.' 14Mu wadaday kaboblayana an humihhingit ke hiya ot umitud-ak da hi e mangali an adida pinhod an hiyay mun-ap-apu. 15Mu takon di athidi ya hiya damdamay nun-ap-apu. Immanamut hi baleda ot ayagana nadan muttatyunan nangidatanah pihhu ta mahmahana hin kaatnay ganansiya da. 16Nan namangulun immalih kad-ana ya kananay `Apu, nan pihhun indat mun ha-oy ya nungkapulun dimmakol.' 17Ya kanan nan apuday `Maphod kan muttatyu, maan-anlaak ke naen inat mu an takon di ittay nan indat kun he-a ya impaongal mu. Ot gaput athina ya he-ay pumbalinok hi ap-apun di himpulun boble.' 18Immali nan nikadwa ya kananay `Apu, nan pihhun indat mun ha-oy ya nungkaliman dimmakol.' 19Kanan nan apuda ke hiyay `He-ay mun-ap-apu hi liman boble.' 20Immali nan mikatlu ot kananay `Dehtu nan pihhun indat mun ha-on. Handih nangidatam ya linibbutak ot italuk. 21Timmakutak te inilak an he-a ke ya mabungot ka an pakaippaptok muy pihhum, kinali abunay intaluk. Oha bo ya pakialam di limmun di udum an tatagun uggem nun-atuwan. 22Kanan nan apuda ke hiyay `Gaga-iho kan muttatyu. Adi daka mabalin an pundinlan. Nan kinalim di pangastiguwak ke he-a. Inilam tuwalin athidiyak 23ya tipet em intattalu tun pihhuk? Kudukdul nay inha-ad muh bangko ta wada ot ni-moy ittay hi nid-um ad uwanin nibangngadak.' 24Ot kanana hanadah udum an muttatyunan muntattaddog di `Alan yu nan pihhun impabangngad na ta idat yu nah dakdakol di pihhuna.' 25Mu kanan nadan muttatyuy `Apu, dakol bo tuwaliy pihhuna ya tipe bot e idat ke hiya?' 26Kanan nan apuday `Kalyok ke dakayu an hay tagun ipaptok nay wadan hiya ya mad-uman. Mu hay tagun adina ipaptok di wadan hiya takon di ittay ya mama-id hidiyen wadan hiya. 27Hanada ken tatagun adida pinhod an ha-oy di pun-ap-apu da ya iali yu ta patayon yu didah hinangngab ku.'" 28Inab-abig Jesus hituwe ot ipangpangulu nan umed Jerusalem. 29Manatong dad Betpage ya Betania an wadada nah bilid an Oliba ya impamangulunay duwan disipulosna. 30Kananan diday "Ekayun dih boble. Dumatong kayu keh di ya tibon yu on ka-ongalna an kabayu an ugge ni-an natakkayan. Ubadon yu ta iali yuh tu. 31Deket waday kumalin kananay `Antipet pun-ubad yu?' Ya kanan yuy `Mahapul Apu taku.'" 32Imme da nan duwan intud-ak Jesus ya makulug nan kinalina. 33Handih pun-ubad day gakod nan kabayu ya kanan nan kon kabayuy "Antipet pun-ubad yu?" 34Kanan day "Mahapul Apu taku." 35In-eda nan kabayuh kad-an Jesus ot iap-ap day bulwati dah odog nan kabayu ot mitakkeh Jesus. 36Handih mange da Jesus an nalpu da nah bilid an Oliba ya kinaan nadan tataguy oddan di bulwati da ot pun-iap-ap da nah kalatan dalanona hi pundayaw dan hiya. 37Am-in nadan tatagu an miunuunud ke hiya ya maka-an-anla dan itukutukuk day pundayaw dan Apu Dios te nan tinibo dan inainat nan milagro. 38Kanan day "Madayaw nan ap-apun intud-ak Apu Dios. In-ali nay linggop Apu Dios. Madayaw hi Apu Dios an katagtag-ayan." 39Wadada nadan udum an Pharisee an kanan dan Jesus di "Apu, kaliyam hantudan niunud ke he-a ta umop-opya da." 40Himmumang ot kananay "Kalyok ke dakayun deket umop-opya da ya hantudan batuy mangitkuk hi pundayaw dan Apu Dios." 41Manatong da Jesus ad Jerusalem ot iang-ang nah di ya munluluwa te hay homok na hanadah bimmobleh di. 42Kananay "Gulat na ke ot ahan ta nangulug kayun ha-oy an kalpuwan di linggop ya wada ot di linggop ke dakayu. Mu adi mo mabalin. 43Mahmok kayu te ahi dumatong di algon ahi aladan di buhul yuy bobleyu ya likkubon dakayu ta adinadaman ekayu bumtik. 44Ahida dadagon tun boble yun Jerusalem ya pumpate dakayu ya nadan imbabaleyu. Dadagon dan am-in, takon nadan binattun babaleyu ya ahida pumpai. Athituy ahi maat te ha-oy an intud-ak Apu Dios an mangibaliw ke dakayu ya uggeyak inabulut." 45Hinumgop hi Jesus nah templo ot pun-ipalah-una nadan munggattang nah bohongna 46ot kananay "Impitudok Apu Dios an kananay `Hay balek ya pundasalan.' Mu deyan impumbalin yuh punggattangan ta pangakawan yuh pihhun nadan umalin mundasal." 47Ot nipalpun diye ya kabigabigat on hidin nah temploy puntuttuduwan Jesus. Hanadan ap-apun di padi, hanadan muntuttuduh Tugun Moses ya hanadan ap-apun di Judyu ya numanomnom dah aton dan mamaten hiya. 48Mu maid di innun da te am-in da nan tatagu ya pakaddonglon day ituttuduna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\