Lukaseki 2

1Handih hi Agustus di ap-apud Roma ya in-oldena an mumpalistan am-in di tatagu hanadah boblen sinakup di Roma. 2Hay gobernador ad Syria ketuwen namangulun nunlistaan dah tatagu ya hi Quirinius. 3Am-in di tagu ya hanah boblen nalpuwan di aammod day eda pumpalistaan. 4Hay numboblayan da Joseph kediye ya ad Nasaret hidid Galilee, mu imme dad Betlehem ad Judea an e numpalista te hidiy boblen din ammod dan hi David. Hi Maria an nitbin hiya ya naki-e yaden ongal di putuna 6ot handih wadadad Betlehem ya hidiyey tiempon puntungawana. 7Maid di eda kiha-adan te am-in di baled Betlehem ya napnu. Ot mihaad dah allung. Nuntungoh Maria ya lalaki an hidiyey panguluwan ot libbutana ot ipahuyop na nah panganan di baka. 8Wadaday mumpattol nah pangngel diyen boble an iadug day karnero da nah hilong. 9Indani ya numpatibo on anghel Apu Dios ke dida ya pinat-alan di dayaw Apu takuy kad-an da ta namahig an timmattakut da. 10Mu kanan nan anghel ke diday "Adi kayu tumakut. Hay kalyok ke dakayu ya maphod an mangipaamlong am-in hi tagu. 11Ad uwani ya nitungo nah boblen David nan mangibaliw ke dakayun am-in. Hiyah Kristo an Ap-apun am-in di tagu. 12Hituwey panginilaan yu, hanan golang an eyu tibon ya nalibbutan hi luput an nipahuyop nah panganan di baka." 13Maid maptok ya wadaday dakkodakkol an anghel an nid-um nah ohan anghel ya pun-ikanta day panaydayaw dan Apu Dios. Kanan day 14"Madayaw hi Apu Dios hi langit ya malinggop nadan pangipatib-anah hayudut na tuh luta." 15Tinaynan nadan anghel dida ot mibangngad dah langit. Nunhuhummangan da nadan mumpattol an kanan day "Ume takunna ped Betlehem ta etaku tibon hituwen impainilan Apu Dios ke ditaku." 16Ginalagalaan dan immeh di ya tiniboda da Maria ke Joseph, takon golang an nahuyop nah panganan di baka. 17Ot kalkalyon day kinalin nan anghel mipanggep nah golang. 18Namodwong da Joseph an nangngol kediyen kinalin nadan mumpattol. 19Hi ke Maria ya nomnomnomona datuwen dingngol na. 20Hanada ken mumpattol ya nibangngad da nah pun-adugan da an daydayawon dah Apu Dios te nan dingngol da ya tinibo da ya hidiyey immannungan nan kinalin nan anghel ke dida. 21Waluy algon nan golang ot kugiton da ot ngadanan dah Jesus. Hituwey ngadan an kinalin nan anghel ot ahi mawadaan hi Maria. 22Nadatngan di tiempon pangun-unudan da Joseph ke Maria nah intugun Moses ot ume dad Jerusalem. In-e dah Jesus ta idawat dan Apu Dios 23te nitudok nah tuguna an kalyonay "Am-in di panguluwan an lalaki ya midawat ke Apu Dios." 24Eda damdama iappit di duwan paloma, bokon ke ya duwan nagapad an balug te hituwey tugun Apu Dios an aton di babain ka-tungona. 25Hidid Jerusalem ya wada on tagun hi Simeon an maphod di pangi-ena ya makangngun-unud ke Apu Dios an hadhad-onay kibaliwan di tanud Israel. Wada ke hiyay Espiritun Apu Dios 26an nangipainila an hiya ya adi mate inggana tibonay annungan nan kinalin Apu Dios an kananay ahi umali nan mangibaliw hi tanud Israel. 27Impangulun nan Espiritun Apu Dios hi Simeon nah templo ya wadada Joseph ke Maria an in-edah Jesus hidi ta aton da nan intugun Moses. 28Inapupun Simeon hi Jesus ot mumpasalamat ke Apu Dios an kananay 29"Apu, ad uwanin immannung nan kinalim ya takon nuppey mateyak an muttatyum ot malinggop di nomnom ku 30te tinibok mo tun intud-ak mun mangibaliw hi tanud Israel 31an hituwe tuwali din ninomnom mu an mipainilan am-in hi tagu. 32Hiya ya kay dilag an pat-alanay nomnom nadan bokon Judyu ta he-ay un-unudon da ya hanadan tatagum an tanud Israel ya midayaw da." 33Namodwong nadan ammod Jesus kediyen kinalin Simeon mipanggep ke hiya. 34Kanan Simeon ke diday "Hi Apu Dios di mangipaamlong ke dakayu." Ya kananan Mariay "Hituwen ungan tinuddun Apu Dios di humlun hi kakastiguwan di udum an tanud Israel te kahingon da. Hiya boy humlun hi kibaliwan di udum te kulugon da. Mainila an hiya ya intud-ak Apu Dios te hiyay mangipainilah mipanggep ke Apu Dios. Mu dakol day tatagun mamihul ke hiya an hidiyey kainilaan di kinagaga-ihon di nomnom da. He-an hi inana ya ahi makahakkit di nomnom mu mipanggep hi ahi maat ke hiya." 36Wada damdama on naka-in-inan profetas an hi Ana an nak Panuel an tanud din hi Asher. Nalahin ot mala-uy pituy toon ya natey inayana. 37Hiya ya nawalut opat moy toona ya nipalpuh nabaluwana ya ug-uggena tinaynan nan templo. Mapat-al ya hilong ya daydayawonah Apu Dios ya deke on adi mangan te hay dasal di atoatona. 38Makihumhummangan hi Simeon ke da Joseph ke Maria ya dimmatong hi Ana ot mumpasalamat ke Apu Dios mipanggep ke Jesus ya pungkali nay mipanggep ke hiya an hiyay hadhad-on dan umalin mamaddang ke didan tanud Israel. 39Inat da Joseph ke Maria nan Tugun Moses mipanggep hi nuntungon babai ya hay panguluwan an lalaki ot umanamut dad Nasaret ad Galilee. 40Mungkaong-ongal hi Jesus an nal-ot ya nakannomnoman te hi Apu Dios di mangipaptok ke hiya. 41Katootoon on imme da nan ammod Jesus ad Jerusalem hin nadatngan nan kanan dan piyestan di Nala-uwan di Anghel Apu Dios. 42Hi Jesus ya himpulut duway toona ot maki-en da amana an e makipiyesta. 43Nagibbuh diyen piyesta ot umanamut nadan tatagu, takon nadan ammod Jesus. Mu uggeda inila an natayanan hi Jesus ad Jerusalem 44te pangali da on naki-kien dida. Nala-uy ohan algo hi nundallanan da ot mahmahan da hanadah ibbada ya ininnila dan maid hi Jesus. 45Adida pakahamak ke hiya ot mibangngad dad Jerusalem ta eda tibon hidi. 46Nala-uy tulun algo ya hinamak da nah templo an um-umbun nah gawwan nadan naamung an muntuttuduh pangi-en di Judyu an mundongdongngol on taganay mahman dida. 47Am-in da nan mangmangngol ya namodwong da te kabaelanan mun-awat ya nalaing an humumang. 48Namodwong damdama nadan ammod na hi nanib-an dan hiya ot kanan inanan hiyay "Antipet uggeka naki-en dakami? Makadannagan kamin nanamahamak ke he-a." 49Hinumang Jesus an kananay "Tipet hamahamakonak ke dakayu, kon uggeyu inilan hituh balen Amay mahapul an kiha-adak?" 50Mu ugge naawatan nadan ammod nah diyen inhumang na. 51Ot makibangngad mod Nasaret hi Jesus an nanongnan makangngun-unud hi tugun di ammod na. Hi inana ya nonomnomonan am-in nadan na-na-at. 52Mungkaong-ongal hi Jesus ya mungkaudman di inila na ya athidi bon matbal ke Apu Dios ya hi tagu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\