Lukaseki 20

1Ohan algo ya muntuttuduh Jesus hanadah tatagun naamung nah dolan nan templo. Hay intuttudu na ya mipanggep hi ongal an pamhod Apu Dios. Indani ya immalih kad-ana nadan ap-apun di padi, nadan muntuttuduh Tugun Moses ya nadan mangipangpangulun Judyu. 2Ot kanan dan hiyay "Nganney lebbeng mun mangat am-in nah at-attom? Deket waday lebbeng mu, dahdiy nangidat?" 3Hinumang na an kananay "Wada ni-an di ibagak ke dakayu. 4Dahdiy nangitud-ak ke Juan an e mumbonyag, hi Apu Dios weno hay tagu?" 5Kinalin Jesus hidiye ya munhuhummangan da an kanan day "Nganney ihumang taku? Deket kalyon takuy `Hi Apu Dios' ya ahina kalyon di `Ya tipet uggeyu kinulug hi Juan?' 6Deket bot kalyon takuy `Hay tagu' ya bumnal da bo tudan tatagu te kulugon dan hi Juan ya profetas." 7Ot kalyon da mon hiyay "Toan. Uggemi inila." 8Ot kanan Jesus ke diday "Deket athina ya adik bo damdama kalyon ke dakayuy nangidat hi lebbeng ku." 9Nuntuttudu boh Jesus hanadah tatagu an impainnab-abig na. Kananay "Waday ohan tagun nuntanom hi grapes hi laguntana. Impiabang na ot ahi umeh udum an boble ot mabayag hidi. 10Handih nadatong nan grapes ya intud-ak nay ohan muttatyunan e mangalah dowana. Mu hanadan mun-abang ya binakdungan da nan muttatyu ot itud-ak da an maid di indat da. 11Immitud-ak boh ohan muttatyuna, mu binanakdungan da bo ot pumba- inan da ot itud-ak da an maid boy indat da. 12Intud-ak bon nan kon lutay mikatlun muttatyuna ya liniputan da ot iwele da. 13Indani ya kanan nan kon lutay `Nganne nin moy atok? Agat tun impakappinhod kun imbabalek di itud-ak ku. Wadan lispituhon da.' 14Mu tinibon nadan mun-abang nan imbabalen nan kon luta ya kanan day `Tuwe nan imbabalenan mamoltan tuh lutana. Agat patayon taku ta ditakuy mangibagi tuh boltanona.' 15Dimpap da ot iedah bah-el nan lagunta ot patayon da." Ot kanan Jesus hanadah tataguy "Nganne nin moy aton nan kon luta hanadah mun-abang? 16Kon adina e pumpate dida ta paabang nah udum nan laguntana?" Ya kanan nadan mundongdongngol di "Hana ot ahan ta adi maat." 17Intokkol Jesus ke dida ot kananay "Nganne moy kibalinan nan nitudok an kananay `Nan batun binalon nadan mangapyah bale ya hidiye ot ahan di nahamad an ikapyah bale.' 18Am-in nadan tatagun mun-oga kediyen batu ya ahi mungkagi-uy gunit da ya nadan kag-ahan diyen batu ya magmik da." 19Hanadan muntuttuduh Tugun Moses ya hanadan ap-apun di padi ya inila dan diday nangipadngolan Jesus nah ab-abig na, kinali eda ot dopapon kediye, mu tumakut da hanadah tatagu. 20Indai ya halipat-an da moh Jesus ot umitud-ak dah e mundongdongngol hi kihallaan di kalyona ta waday pangigadulan dah ipabahul dan hiya ta eda ipahumalya nah gobernador. 21Hanadan nitud-ak ya kahimbagbaga-on da an kanan day "Apu, inilami an makulug am-in di kalyom ya ituttudum nan makulug an pangi-en Apu Dios. Adika mihapitan hi kalin di tatagu ya adim hangudon di kinatagun di dahdih diye. 22Kalyom ke dakami, kon miabulut hi Tugun Moses di pumbayadan takun Judyu hi buwis nah ap-apud Roma?" 23Mu inilan Jesus an manmannibo dah ipabahul dan hiya. Ot kananan diday 24"Ipatibo yun ha-oy on kalang." Impatibo da ot kanan Jesus ke diday "Dahdiy kon anga ya kon ngadan hi wada tuh kalang?" Kanan day "Hi Cesar." 25Ot kananay "Idat yun Cesar di lebbeng nan midat ke hiya ya idat yun Apu Dios di lebbeng nan midat ke hiya." 26Maid di eda pangigadulan hi eda pampapan ke hiya te maid di dingngol dah nihallan kinalinah hinangngab nadan tatagu. Oha bo ya namodwong dah inhumang na ot na-ala mo ot op-opya da. 27Wadada boy immalih Saducee hi kad-an Jesus an dadiye nan mangalin adi mamahuwan di nate. 28Kanan dan hiyay "Apu, hay intudok Moses ya kananay deket nalahin di ohan lalaki ya nate an maid di imbabaleda nah inayana ya mahapul an bintanon di ohan tulang nan lalaki nan nabalun babai, ta deket mun-imbabale da ya mibilang an imbabalen nan nate. 29Ot nganney innun tuwe? Wadaday pitun hintutulang an linalaki. Nalahin nan panguluwan ya nate, mu maid di imbabaleda. 30Binoltan nan nikadwa ya nate, mu maid boy imbabaleda. Athidiy naat nah nikatlu. Numboboltanan dan am-in, mu nate dan maid di imbabale dan am-in. Indani ya nate mo nan babai. 33Hantuh kamahuwan di nate, dahdi moy ahi kon inayan nah babai an deyan am-in da ya in-ine da?" 34Kanan Jesus di "Hituh luta ya mun-iine day tatagu, 35mu hanadan mamahuwan an midatan hi biyag an maid di poppog na ya adida mun-iine 36ya adida mo mate te umat dah anghel ya diday imbabalen Apu Dios an mamahuwan. 37Hay kamahuwan di nate ya makulug. Takon di hi Moses handih done ya inilanan makulug hidiye. Hay kitib-ana ya nan intudok na mipanggep hi nunhummanganan dan Apu Dios nah mundadalang an ka-ka-iw an hay kinalin Apu Dios ya hiyay Dios da Abraham, hi Isaac ya hi Jacob." 38Kinali hituwey panginilaan taku an dadiyen aammod ya matagu da te hay mataguy mundayaw ke Apu Dios an bokon hay nate. Hi Apu Dios ya ibilang na an matagun am-in di mangulug takon nadan nate. 39Hanada ke damdaman udum an muntuttuduh Tugun Moses ya kanan day "Apu, niptok kayah naen inhumang mu." 40Waday oha mo on mun-ogon an mamagbagan hiya te bumain da. 41Kanan bon Jesus ke diday "Hay nituttudu ya malpuh tanud David nan Kristo, mu tipet hi David ya kalyonay Apu nah Kristo? 42Te hay kalyon David nah intudok nan liblu an Psalms ya kananay `Kanan Apu Dios nah Apuk di "He-ay umbun hi winawwan ku ta ingganay apputok am-in di buhul mu." ' 44Nomnomon yu ke, deket kanan David di hi Apunah Kristo, nganney innunan hi Kristo ya tanud David?" 45Mundongdongngol nadan tatagu ya kanan Jesus hanadah disipulos nay 46"Nomnomon yu tun kalyok ta adiyu iun-unud hanadah muntuttuduh Tugun Moses. Dida ya mumbulwati dah andukke ta imatunan di tatagu dida an mittulu da peman. Ya pinhod dan abun pitpitbal nah malkadu an kawad-an di dakol an tatagu. Ya pinhod da bon umbun hi ubunan di madayaw an tagu hi simbaan ya nah waday hamul. 47Ya deke bot mundasal da ya dukkadukkayon dat hay panibon di tatagun dida ya kay makakullug an makaphod da yaden deman ot an diday munhaul hanadah nabalun binabai ta pun-ala day limmuda. Hidiyey gapunan nahalman di ahi pangastigun Apu Dios ke dida."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\