Lukaseki 21

1Ot mun-ang-ang-ang hi Jesus ya tinibona nadan kakadangyan an pun-ihaad day pihhuda nah pangiamungan hi pihhun idat di tataguh templo. 2Immali on nakawwotwot an nabalun babai ya dudduwan hepeng di inha-ad na. 3Kanan Jesus di "Nomnomon yu tun kalyok an hanan duwan hepeng an inha-ad nan babaiy nabalbalol mu nan inha-ad nadan kakadangyan. 4Te nan inha-ad da ya hidiyey hinawwal da. Mu nan nawotwot an babai ya am-ammunah diyen pihhuna, mu inhanakul nan inha-ad." 5Wada nadan udum an disipulos an nan kaphod nan temploy punhuhummanganan da, te maphod nadan nikapyan batu ya nadan udum an nun-idat di tatagun in-appit dan Apu Dios. 6Dingngol Jesus ya kananay "Man-ut maphod tun tibtibbon yu, mu udum hi algo ya mapa-in am-in danae ta maid di ohan batun e munnanong hi niha-adana." 7Ya kanan dan hiyay "Apu, kakon-anay ahi kaatan datuwen kinalim ya nganney ahimi pangimatunan?" 8Ot ituttudun Jesus di mipanggep kediye. Kananay "Halipat-an yu ta adi kayu mahaul te dakol di ahi umalin kanan day didah Kristo ya ahi da bo kanan di nih-up di kapoppogan di luta, mu adiyu kaya kulugon. 9Ya ahiyu donglon di gubat ya guluh kabobboble, mu adi kayu tumakut. Datuwey ahi ma-ma-at, mu bokon hidiyey kapoppogan di luta. 10Am-in di kabobboble ya ahida munggugubat 11ya waday nakakkal-ot an kolyog. Waday bitil ya dogo hi kabobboble, ya wadaday ahi maat an katatakut ya wadaday pangimatunan hi kabunyan an umipamodwong. 12Mu hay mamangulun maat ta ahi danae ya ahi kayu munholholtap. Ahi dakayu dopapon ta humalyaon dakayu nadah ap-apun di simbaan di Judyu ta edakayu ikalabut. Ya hay udum ke dakayu ya humalyaon dakayuh gobernador ya nadan natag-en ap-apu te hay pangulug yun ha-on. 13Kediyey ahiyu pangipainilaan hi mipanggep ke ha-on. 14Mu adi kayu madanagan hi ahiyu ihumang 15te ha-oy di ahi nangamung an mangipanomnom hi ihumang yu ta adida pakaapput ke dakayu. 16Waday udum ke dakayu an ahi ipadpap di ammod yu, tutulang yu ya hay ibbayu ya ahida pipatey udum ke dakayu. 17Ahi dakayu hihingngitan am-in hi tatagu gapuh pangulug yun ha-on. 18Mu takon di athidi ya adinadaman ekayu miwalong te ipaptok dakayun Apu Dios. 19Hanan mangippol hi punholholtapana ya adina iwalong di pangulug nan ha-oy ya mibaliw. 20Deket tibon yu an linikkub di tindaluy Jerusalem, ya hidiyey ahi yu pangimatunan an nih-up moy kadadagan diyen boble. 21Kediye ya hanadan tataguh kabobbobled Judea ya ahida bumtik hi bilid. Takon nadan tatagud Jerusalem ya ahida bumtik. Ya hanada ken tatagun nibata-an ya adida umeh di. 22Te hantuh algon kadadagan nan boblen Jerusalem ya hidiyey ahi umannungan di kalin handidan profetas Apu Dios mipanggep hi pangastiguwana hanadah tatagun adi mangulug ke hiya. 23Kediye ya mahmok da nadan binabain himmiga ya nadan waday golang na. Ahi nahalman di punholholtapan nadan tataguh di te hidiyey kastiguda. 24Hanadan udum an tataguh di ya ahi patayon nadan bokon Judyu ya hanadan udum ya ibtik da didah udum an boble ta miwahit dah kabobboble tuh luta, ta hanadan bokon Judyuy mihannot ta diday mun-ap-apud Jerusalem ingganay madatngan di tiempon gintud Apu Dios an kapoppogan di pun-ap-apuwan da. 25Wadaday ahiyu tibon hi kabunyan. Ahi malumman di algo, bulan, ya nadan bittuwon. Am-in di tataguh kabobboble tuh luta ya tumattakut da ya kumanol-o dah pangngolan da nah bungug di nakal-ot an dalluyun hi baybay. 26Ahida mungkahalangob di tatagu hi takut da te hay ma-ma-at tuh luta ya ad kabunyan te maid di potok na. 27Deket magibbuh tuwe ya hantuh ahik aliyan an Panguluwan di tagu ya ahiyak tibon nah kulabut an matiboy ongal an kandamak ya kidayawak. 28Hantuh ahi kaatan datuwe ya adi kayu tumakut, mu mun-am-amlong kayu te nih-up moy kapoppogan di ligat yu." 29Impainnab-abig Jesus an nuntuddu mipanggep hi ahina kibangngadan an kananay "Nomnomon yu ke nan kaiw an fig ya nadan udum an kaiw an deket mamuddal di tubuda ya nih-up di tialgo. 31Ahi athidih pun-ap-apuwan Apu Dios an deket ma-ma-at am-in tun kinalik ya inilayu mo an nih-up di pun-ap-apuwan Apu Dios. 32Nomnomon yuh tuwe! Am-in datuwen kinalik an ahi maat ya ahi akhupan di udum ke dakayu te adida ni-an mate yaden maat datuwe. 33Ahi mama-id di kabunyan ya luta, mu hay kalik ya munnanong ta nangamung." 34Ya kanan bon Jesus di "Halipat-an yu ta bokon hay hamul ya butobutong di nonomnomon yu ya bokon ya abu hay kahapulan yud uwanin katagu yuy ikakagu yu te hingkakattang ya umaliyak an munhumalyah tatagu tuh luta ya maakhupan kayu. 36Hay maphod ya mundadaan kayu ta nangamung. Mundasal kayun Apu Dios ta baddangan dakayun mangippol ke dadiyen holholtapon yu ta madinol kayun ahi tumaddog hi hinangngab ku an Panguluwan di tagu." 37Kabigabigat on nuntuttuduh Jesus nah templo ta dakol da hanadan tatagun humalaman an e mundongol hi ituttuduna. Mu deket nahilong on immen nah bilid an Oliba ta e mun-iyan hidi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\