Lukaseki 22

1Mungkadatngan nan piyestan di Tinapay an ugge naha-adan hi yeast ya kediye boy piyestan di Nala-uwan di anghel Apu Dios. 2Hanadan ap-apun di padi ya nadan muntuttuduh Tugun Moses ya ihuhummangan da hin nganney innun dan mangidalunun mampap ke Jesus ta pipate da. Man-u ke idalunu da ya tumakut da nadah tatagu. 3Indani ya hi Judas Iskariote an oha hanadah himpulut duwan disipulos Jesus ya nihkop hi Satanas ke hiya 4ot umeh kad-an dadiyen ap-apun di padi ya nadan ap-apun di tindalun mungguwalya nah templo ot e makihummangan mipanggep hi pangipadpapana ke Jesus. 5Ya immamlong da ot kalyon day idatan dah pihhu. 6Katobatobal hi Judas ot nipalpun diye ya hahalipat-anay pangipadpapanan Jesus an maid di manginila. 7Nadatngan nan piyestan di Tinapay an ugge naha-adan hi yeast. Kediyen algoy panglongan da nah karnero an hamulon dah panginomnoman da nah Nala-uwan di anghel Apu Dios. 8Ot itud-ak Jesus da Pedro ke Juan an kananay "Ume kayu ta eyu idadaan di panganan taku tuh piyesta." 9Kanan day "Daanay emi pundadaanan?" 10Kanan Jesus di "Ume kayuh di nah boble ta deket tibon yu nan tagun nun-agtuh buwod ya unudon yu nah balen hogpana 11ta kanan yu nah kon baley `Kanan Apu takuy daanay panganan min nadah disipulos ku hantuh piyesta?' 12Ot ituddu nan dakayu nan ongal an kuwaltu nah mikadwan gladu an dehdin am-in di mahapul taku. Hidiy eyu pangidadaanan hi kanon taku." 13Ot umeda nan duwa ad Jerusalem ya makulug peman nan kinalin Jesus ot idadaan day kanon da kediyen piyesta. 14Kediyen panganan da ya inumbun da Jesus ya nadan disipulosna. 15Ya kanan Jesus di "Nabayag an pinhod kun abun makikan ke dakayu ketuwen piyesta ta ahiyak munholholtap. 16Adiyak mo makikan ketuwen piyesta ingganay umannung am-in di pinhod Apu Dios nah pun-ap-apuwana." 17Indani ya inalan Jesus nan basu an natalwan hi baya ot mumpasalamat ke Apu Dios ot kananay "Alan yu tun basu ta umimun kayun am-in. 18Kalyok ke dakayu an mipalpud uwani ya adiyak mo uminum ketuwen baya ta inggana hantuh ahi kadatngan di pun-ap-apuwan Apu Dios tuh luta." 19Inalana bo nan tinapay ot mumpasalamat ke Apu Dios. Pinani-ang na ot ikap-ong nan dida an kananay "Hituwey adol kun miappit hi kiphodan yu. Athituy aton yu ta panginomnoman yun ha-on." 20Nagibbu dan nangan ya inalana bo nan basu ot kananay "Hituwen inumon yuy kipaannungan nan balun planun Apu Dios an kiphodan yu an boklaok hi katayak. 21Ha-oy an Panguluwan di tagu ya mateyak tuwali te hidiyey ninomnom Apu Dios an maat, mu mahmok an abu nan tagun mangihdul ke ha-on an oha ke dakayun wadah tud uwani." 23Kinalin Jesus hituwe ya waday ohan dida on munhin-aang-ang da ya munhimbabaggaan da hin dahdin diday ahi mangiat kediye. 24Indani ya munhahannu nadan disipulos hin dahdin diday natagtag-ey saad na. 25Ot kanan Jesus ke diday "Hay pangi-en nadan ap-apu ya diday mumbaal hi tatagu on kanan day makabbaddang da. 26Mu adi umat hidin dakayu. Hanadan natag-en umat hi panguluwan ya adida ipatag-ey adol da, mu miingngo dah udidiyan. Athidi bo nah ap-apu an adina ipatag-ey adol na, mu miingngoh muttatyu. 27Dahdiy natagtag-ey saad na? Hanan inumbun an idadaanan hi kanona weno nan mangidadaan. Man-u te makulug an hanan idadaanan hi kanonay natagtag-ey saad na, mu adi umat hidin ha-on te muttatyuwak ke dakayu takon di ha-oy di Apuyu. 28Dakayu ya uggeyak inwalong takon handih nunholholtapak. 29Kinali deyan kalyok an ahi dakayu pun-ap-apuwon umat ke ha-on an impun-ap-apuwak ke Ama. 30Ahi kayu makikan ya makin-um ke ha-on hantuh ahik pun-ap-apuwan. Ya dakayu boy ahi pun-ap-apun nadan tanud di himpulut duwan imbabalen Israel." 31Kimmalih Jesus ot kananay "Simon Pedro, donglom tun kalyok. Imbagan Satanas ke Apu Dios an punholholtapon dakayu ta iwalong yuy pangulug yun ha-on. 32Mu idasalan dakayu, namam-a ke he-a Simon, ta adim iwalong di pangulug mun ha-on. Ahi kumapuy di pangulug mu, mu deket muntutuyu ka ya mahapul an baddangam nadan ibbam ta mihamad di pangulug da." 33Mu kanan Pedro ke hiyay "Apu, adik iwalong di pangulug kun he-a. Takon di makikalabutak ke he-a weno makikateyak ke he-a ya makakullug an adik iwalong di pangulug ku." 34Kanan Jesus di "Kalyok hituwen he-a Pedro, an mumpitlun ihaut mu an kanam di uggeyak inilan he-a ta ahi tumalan-uy manuk." 35Kanan Jesus ke diday "Handih nangitud-akak ke dakayuh eyu pangipainilaan hi mipanggep ke ha-oy ya in-adik di pangitabinan yuh apatut yu ya hakbat yu ya in-adik di pumbalunan yuh pihhu, ot kon waday nungkudangan yuh mahapul yu?" Ya kanan day "Maid." 36Ya kanan Jesus di "Mu ad uwani ya adi athidi. Dakayun waday pihhu na ya hakbat na ya mahapul an al-alan yu. Deket maid di otak yu ya umigattang kayuh bulwatiyu ta gumatang kayu. 37Aton yu te umannung nan nitudok mipanggep ke ha-on an kananay `Ahida id-um hanadah nabahulan.'" 38Handih nangalyana ke dida an mahapul day otak ya kanan dan hiyay "Apu, dehtu moy duwan otak." Ot kananay "Damanah nae." 39Limmah-un hi Jesus ot ume nah bilid an Oliba an oggana tuwali pangayan ya niunud nadan disipulosna. 40Dimmatong dah di ya kananan diday "Mundasal kayu ta adi kayu mahaul an munliwat." 41Kinalinah tuwe ot ume-elen e mundasal. Kananan Apu Dios di 42"Ama, daan mo ahan ta adi maat hidiyen ek punholholtapan. Mu nangamung ka, hay pinhod muy maunud bokon hay pinhod ku." 43Indani ya waday anghel Apu Dios an numpatibon nalpuh langit an mangipal-ot ke hiya. 44Hi Jesus ya kumanol-o, ta hidiye nan namahig di lingot na an kay dala an muntottod, mu taganay dasal. 45Indani ya timmaddog ot umeh kad-an nadan disipulosna ya nakahhuyop da te naatu da ya u-umyungan da gapuh maat ke Jesus. 46Kanan Jesus ke diday "Tipe bot nahuyop kayu? Bumangun kayu ta mundasal kayu ta adi kayu mahaul an munliwat." 47Pungkali nah tuwe ya immali day dakol an ingkuyug Judas an oha hanadah himpulut duwan disipulosna. Immeh Judas ot ena awalon hi Jesus. 48Ot kanan Jesus di "Judas, kon inawalak ta ihdulak hi katayak an Panguluwan di tagu?" 49Handih tinibon nadan disipulos hidiyen ma-ma-at ya kanan day "Apu, pinhod mu an pumpalang mi dida?" 50Ot nan ohan dida ya inuknut nay otak na ot palangonay wawwan an ingan nan muttatyun nan natag-en padi. 51Mu kanan Jesus di "Ammuna." Ot ipabangngad nay ingan nan muttatyu ot mapoy-an. 52Kanan Jesus hanadah ap-apun di padi ya hanadah ap-apun di guwalyan nan templo ya hanadah mangipangpangulun Judyuy "Tipet kah-in di ekayu mun-odon hi otak ya bakdung an mampap ke ha-on? Kon nakabahhulanak? 53Tipet kabigabigat an wadaak nah templon muntuttudu ya uggeyak dimpap? Mu ad uwaniy pangiatan yu nah pinhod Satanas." 54Kediyen dimpap dah Jesus ot iedah balen nan natag-en padi ya niunud hi Pedro, mu ugge nih-up. 55Tinibona an nun-apuy da nah dola ot makianidu. 56Indai ya totokkolon nan ohan babain muttatyuh Pedro ot kananay "Hituwe ot di ohan ibban Jesus." 57Mu inhaut Pedro an kananay "Bokonak! Uggek inilah diyen tagu." 58Inda-dai bo ya waday ohan tagun nanibon hiya ot kananay "He-a ot di ohan ibban Jesus!" Mu kanana boy "Bokonak." 59Nada-dai ya wada boy immalih ohan tagu ya kanana bo damdamay "Takon ahan ot hituwey ohan ibban Jesus te iGalilee." 60Mu athidi bon kananay "Toan, uggek pe inilah naen pungkalim." Pungkalinah tuwe ya timmalan-uy manuk. 61Nunwingih Apu Jesus ot iang-ang nan Pedro ya ninomnom Pedro nan kinalina an kananay "Mumpitluy ahim pangalyan an kanam di uggeyak inila ta ahi tumalan-uy manuk." 62Ot lumah-un hi Pedro ot mungkoga te hay tutuyu nah nangihautana ke Jesus. 63Hanadan mungguwalyan hiya ya tinaltalanggaan da on nun-inhohoplatan da. 64Hinaniyan day matanah luput ot punhindadaw-eyan da on kanan day "Dahdi tuwaliy nundaw-en he-a?" 65Ya pinanadngolan da. 66Biggabiggat nah nabiggatana ya naamung dan am-in nadan mangipangpangulun Judyu, nadan ap-apun di padi, ya nadan muntuttuduh Tugun Moses ot iedah Jesus ke dida. Ot kanan dan hiyay 67"Humangom tun ibagami. An he-ah Kristo an mangipaptok am-in hi tagu?" Kanana ke diday "Takon di kanak di om, ya adiyu damdama kulugon. 68Ya hin waday ibagak ke dakayu ya adiyu humangon. 69Mu mipalpud uwani ya ha-oy an Panguluwan di tagu ya umbunak hi winawwan Apu Dios an makandama." 70Am-in nadan tatagun wadah di ya kanan dan hiyay "Ot he-a mo nan Imbabalen Apu Dios?" Hinumang na didan kananay "Om, makulug hinaen kinaliyu." 71Ya kanan nadan ap-apuy "Deyan dingngol takun am-in hinaen kinalina, kon kah-in pay di waday udum an muntistigu?"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\