Lukaseki 24

1Mungkabigat kediyen Linggu ya himmalaman da nan binabain immen nah gungat an in-eda nan indadaan dan mihaad hi adol di nate. 2Dimmatong da nah gungat ya tinibo dan nakaan nan batun nitangob 3ot humgop da, mu maid nan adol Apu Jesus. 4Numanomnom da hin nganney naat nah adol na ya kal-inadi ya waday duwan anghel an timmaddog nah paldang da an humihhiliy bulwatida. 5Timmattakut da ot iyuyuung da, mu kanan nadan anghel ke diday "Tipet hituy eyu panamakan nah matagu? 6Maid hitu te timmagu. Kon adiyu manomnom an hituwe din kinalinan dakayu handih kawada nad Galilee? 7Kananay, `Nan Panguluwan di tagu ya ahi alan di gaga-ihon tatagu ta ipatak dah krus ta mate, mu hi mikatlun algo ya mamahuwan.'" 8Ya ninomnom dah diyen kinalina. 9Ot taynan da nan gungat ot ume dah kad-an nadan himpulut ohan disipulos ya nadan udum an mangulug ot ipainila dan dida an maid nan adol Jesus nah gungat. 10Dadiyen binabai ya da Maria Magdalena, hi Juana, hi Maria an hi inan James ya nadan udum. 11Mu adi kulugon nadan disipulos te pangali da on adi makulug. 12Mu hi ke Pedro ya bintik nan immeh di nah nilubukan Jesus. Ot idung-o na ya hiya peman an abuna nan libbut di adol Jesus an tinibo na, mu maid nan adol na. Ot handih mungkibangngad ya numanomnom. 13Kediye bo damdaman algo ya hanadan duwan niun-unud ke Jesus ya mange dad Emaus an himpulut duway kilometroy kadawwinad Jerusalem. 14Mangmangnge da yaden ihumhummangan da nan na-na-at. 15Ya kal-inadi ya inakhupan Jesus dida ot maki-ki-en dida. 16Tinibo da, mu ugge ni-an numpaimatun ke dida. 17Kanan Jesus ke diday "Kon nganneh diyen ihumhummangan yu yaden mangmangnge kayu?" Immohnong da ya matiboh angada an u-umyungan da. 18Nan oha an hi Cleophus ya kananay "Dahdi ka? Ya- oha ka nin an iJerusalem an ugge nanginilah na-na-at hantuh nala-un kaatnay algo an hiyah tuwe nan ihumhummangan mi." 19Kananan diday "Nganney naat?" Kanan day "Nan naat ke Jesus an iNasaret. Hidiye ya profetas Apu Dios ya tobalon min ongal di kandamanan mangat hi milagro. Ya nalaing hi am-in takon nah puntuttuduna. Maid di udum hi umat ke hiya hi hinangngab Apu Dios ya hi tagu. 20Mu hanada boppon aap-apun di padi ya nadan ap-apu taku ya eda impadpap ot iedah kad-an Pilatu ta mahumalya ot ahida pipatak hi krus ot mate, 21yaden pangali mi on hiyay mangibaliw ke ditakun Judyu ta bokon mo hanadan tatagud Roma di pun-ap-apu taku. Ot deyan ad uwaniy mikatlun algoh natayana. 22Mu dih biggatna ya himmalaman da nan udum an ibbamin binabaih di nah nilubukana ya maid kanu nan adol na ot mibangngad dan kanan day tinibo da on duwan anghel an kanan da kanuy namahuwan hi Jesus, kinali namodwong kami. 24Ta hanada ke bo damdaman udum an ibbami ya imme da ot tibon da ya makulug peman nan kinalin nadan binabai, mu ugge dah tiniboh Jesus." 25Kanan Jesus ke diday "Tipe anhan ta makakuddang di nomnom yu! Tipet nakalligat di pangulugan yuh kinalin handidan profetas mipanggep ke Kristo? 26Kon ugge tuwali nitudok an kananay `Hi Kristo an pinilin Apu Dios an mangipaptok hi tagu ya mahapul an mate ta ahi mun-ap-apu.'" 27Ot ipainilana bon diday kibalinan am-in nan nitudok mipanggep ke hiya, impalpuna nah nitudok an Tugun Moses ya nan intudok handidan profetas. 28Loktat ya tuwen dumatong da nah boblen pangayan da ya e ot madaggah Jesus, 29mu kalyon dan hiyay "Mun-iyan takuh tu te mahilngan kah dalan." Ot tobalon Jesus. 30Handih eda mangan ya inalana nan tinapay ot mundasal ke Apu Dios ot pani-angona nan tinapay ot idatana didan duwa. 31Kediyen in-athidina ya kay nadiyat di mata da ot imatunan da an hiya, mu pinghanadi ya nama-id. 32Nuntinnokkolan da nan duwa ya waday oha on kananay "Kinali tuwali ahan athidin makakkaphod di punggibok ku handih makihumhummangan ke dita nah dalan ya nah pangituttuduwana nah intudok handidan profetas." 33Pinghanadi ya inumga da ot mibabangngad dad Jerusalem ya wadada nan himpulut ohan disipulos ya nadan udum an mangulug an naamung da ya 34hay namahuwan Jesus di anab-abigon da an kanan day "Makulug an namahuwan hi Apu taku te numpatibon Pedro." 35Ot kalkalyon mo damdaman nadan duway nangakhupan Jesus ke didan nah dalan ya hay nuppe nangimatunan dan hiya ya hay namani-angana nah tinapay handi eda mangan. 36Hituwey kalkalyon da ya numpatibo ot boh Jesus an timmaddog hi kad-an da an kananan diday "Malinggop kayu kaya." 37Ya kimmaynit da ya timmattakut da te kanan da pe on bokon hiya. 38Kananan diday "Antipet tumattakut kayu? Kon adi kayu mangulug an ha-on? 39Tibon yu tun liput hi taklek ya hukik handih nipatakak. Makulug an ha-on. Makayu ta dapaonak ta pangulugan yun bokonak banig te nan bokon tagu ya maid di adolna, mu tibon yun ha-on ke ya waday adol ku." 40Pungkali nah tuwe ya pun-ipatibo nay taklena ya hukinan dida. 41Man-ut imma-anla da, mu munhalinduwa da te nanongnan adida kulugon. Ta hidiye mo nan kanana bon diday "An waday makan?" 42Ya wada udot on dolog ot idat da ot mangan. 44Ot kanan bon Jesus di "Immannung din kinalik handih kawada takun am-in an kanak di `Mahapul an maat am-in nan nitudok mipanggep ke ha-on nah Tugun Moses ya nah Psalms an intudok handidan profetas Apu Dios.'" 45Kinali nah tuwe ot ahina pat-alan di nomnom dan manginilah kibalinan nan nitudok an kalin Apu Dios. 46Kananan diday "Nitudok tuwali an hi Kristo ya ahi munholholtap ya mate, mu mamahuwan hi mikatlun algo. 47Hay natayak di gapunan pakomaan Apu Dios di liwat di tagu hin muntutuyu da. Hituwey mahapul an mituttuduh kabobboble mipalpud Jerusalem." 48Kanan bon Jesus di "Dakayuy intud-ak kun muntuttudu te dakayuy naniboh immannungan nan nitudok an kalin Apu Dios mipanggep ke ha-on. 49Mu mahapul an mihaad kayu ni-an ketuwen boble ta had-on yu nan ahik itud-ak an Espiritun Apu Dios an mamaddang ke dakayu te hituwe tuwali din kinalin Ama." 50Indai ya impanguluna dida ot ume dad Betania. Handih dimmatong dah di ya intagge nay taklena ta idasalana dida. 51Indasalana dida hi kipaphodan da ot ipayunan tumalakdang hi langit. 52Am-in da ya dinaydayaw dah Jesus ya maka-an-anla dan nibangngad ad Jerusalem. 53Ot nipalpun diye ya umeume da nah templo an mundaydayaw ke Apu Dios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\