Lukaseki 24:39

39Tibon yu tun liput hi taklek ya hukik handih nipatakak. Makulug an ha-on. Makayu ta dapaonak ta pangulugan yun bokonak banig te nan bokon tagu ya maid di adolna, mu tibon yun ha-on ke ya waday adol ku."

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More