Lukaseki 3

1Handih mikahimpulut limay toon hi nun-ap-apuwan Tiberius ya hi Pontius Pilatu di gobernador ad Judea. Hay ap-apud Galilee ya hi Herod. Hi Felipe an tulang Herod di ap-apu damdamad Itule ya ad Telakonitis. Hay ap-apud Abilene ya hi Lisanias. 2Da Annas ke Kaypas di natag-en padin di Judyu kediye. Ketuwen tiempoy nuntuttuduwan Apu Dios ke Juan an imbabalen Sakalia nah adi maboblayan. 3Ot ume Juan hanadah kabobboblen nungkih-up nah wangwang an Jordan. E nuntuttudu an kananay "Muntutuyu kayuh liwat yu ya mumpabonyag kayu ta pakomaan Apu Dios di liwat yu." 4Ketuwen inat Juan ya immannung di intudok din hi Isaiah an profetas Apu Dios. Kananay "Waday ahi madngol nah adi maboblayan an kananay `Idadaan yu ya iphod yuy dalanon Apu Taku. 5Am-in nan nalukungan ya tababon yu ya pundotalon yu nadan bilid. Am-in nan ad-adin dalanon ya iphod yu ya pun-andongon yu nadan ugge nun-andong an dalan. 6Ya am-in di tatagu ya ahida tibon nan itud-ak Apu Dios an mangibaliw hi tagu.'" 7Dakol day tatagun mumpabonyag ke Juan, mu kananan diday "Gaga- iho kayu! Kon pangali yu on deket mabonyagan kayu ya adi dakayu kastiguwon ke Apu Dios? 8Mahapul an itikod yun mangat hi gaga-iho ya hay maphod di aton yu ta kitib-anan makulug an nuntutuyu kayuh liwat yu. Adi kayu mundinol an adi dakayu kastiguwon ke Apu Dios gapu te tanud dakayun Abraham. Kalyok ke dakayu, hi Apu Dios ya damanan pumbalinona hantudan batu hi tanud Abraham. 9Hiya ya nundadaan an mangastigu hi gaga-ihon tatagu. Dida nan tatagun umat nah kaiw an adi maphod di bungana an malngo ya maapuyan." 10Kanan nadan tataguy "Nganne moy aton mi?" 11Hinumang Juan dida an kananay "Dakayun hindudway bulwatina ya idat yuy oha hanadah maid di bulwatina. Dakayun waday kanona ya idatan yu nadan maid di kanon da." 12Immali nadan mun-amung hi buwis an e mumpabonyag ot kanan dan hiyay "Apu, nganne damdamay aton mi?" 13Kanan Juan ke diday "Dakayu ken mun-amung hi buwis ya adiyu hawwalan di ibagayu." 14Immali damdama nadan tindalu ya kanan day "Nganne poy aton mi?" Kanan Juan ke diday "Adiyu tanaktakuton di tatagu on nun-ala yuy pihhuda. Ya adi na-ala on kanan yuy nabahulan di ohan tagu hin adi makulug ya adi kayu mun-unguh boklaon yu." 15Kediyen nangngolan nadan tataguh ituttudun Juan ya namam-an nonomnomon day aliyan nan kinalin Apu Dios an mangibaliw hi tagu ya waday udum ke dida an kanan da on hi Juan hidiye. 16Mu kanan Juan di "Ha-oy ya bonyagan dakayuh danum, mu nan ahi umali ya natagtag-e mu ha-on ta takon di hay mangubad hi gakod di apatut na ya nakababbaak an mangat kediye. Ya hiya ke ya bonyagan dakayuh Espiritun Apu Dios ya hay apuy. 17Hantuh aliyana ya appilonay tatagu, umat nah tagun muntaop an taopanay boga ta ikulbung na, mu nan dugi ya gobhona nah apuy an adi mad-op." 18Bokon hidiye ya abuy intuttudun Juan hanadah tatagu, mu dakol damdamay intugunan dida. 19Takon hi Herod an gobernador ya tinuguna te hay gaga-ihon inainat na umat hi namlowanan Herodias an inayan tulang na. 20Ot pikalabut Herod hi Juan an hidiyey kagaga-ihawan an inat na. 21Dakol day tatagun numpabonyag ya takon damdamah Jesus ya numpabonyag. Handih numpabonyagana ya nundasal ya nabukatan di kabunyan 22ot umali nan Espiritun Apu Dios an kay palomay ang-angna ot umpan hiya. Indai ya waday kimmalih langit an kananay "He-ay Imbabalek an impakappinhod ku ya mangipaamlong ke ha-on." 23Tulun puluy toon Jesus ot ilappunay ngununan muntuttudu. Hay tonton di aammod na ya athitu: Hay namangulu ya hi Adam an lintun Apu Dios. Nuntanud hi Adam ot wadah Seth an aman Enos. Nuntanud hi Enos ot wadah Cainan an aman Mahalaleel. Nuntanud hi Mahalaleel ot wadah Jared ot muntanud damdamah Jared ot wadah Enoch an aman Methusela. Nuntanud hi Methusela ot wadah Lameh ot muntanud damdamah Lameh ot wadah Noah an aman Shem. Nuntanud hi Shem ot wadah Arpachshad an aman Cainan. Nuntanud hi Cainan ot wadah Shela. Nuntanud hi Shela ot wadah Eber ot muntanud damdamah Eber ot wadah Peleg an aman Reu. Nuntanud hi Reu ot wadah Serug. Nuntanud hi Serug ot wadah Nahor an aman Terah. Nuntanud hi Terah ot wadah Abraham an aman Isaac. Nuntanud hi Isaac ot wadah Jacob. Nuntanud hi Jacob ot wadah Judah an aman Peres. Nuntanud hi Peres ot wadah Hesron ot muntanud hi Hesron ot wadah Arni an aman Admin. Nuntanud hi Admin ot wadah Amminadab ot muntanud hi Amminadab ot wadah Nashon an aman Salmon. Nuntanud hi Salmon ot wadah Boaz. Nuntanud damdamah Boaz ot wadah Obed. Nuntanud hi Obed ot wadah Jesse an aman David. Nuntanud hi David ot wadah Nathan ot muntanud hi Nathan ot wadah Mattatha an nahlagan Menna an hi aman Melea. Nuntanud hi Melea ot wadah Eliakim. Nuntanud hi Eliakim ot wadah Jonam an nahlagan Jose an hi aman Judah. Nuntanud hi Judah ot wadah Simeon ot muntanud damdamah Simeon ot wadah Libay an nahlagan Matthat an aman Jorim. Nuntanud hi Jorim ot wadah Eliezer. Nuntanud hi Eliezer ot wadah Joshua. Nuntanud hi Joshua ot wada Er an aman Elmadan. Nuntanud hi Elmadan ot wadah Cosam. Nuntanud hi Cosam ot wadah Addi. Nuntanud hi Addi ot wadah Melchi an aman Neri. Nuntanud hi Neri ot wadah Shealtiel. Nuntanud hi Shealtiel ot wadah Sorubabel an aman Rhesa. Nuntanud hi Rhesa ot wadah Johanan an nahlagan Joda an aman Josech. Nuntanud hi Josech ot wadah Semein. Nuntanud hi Semein ot wadah Mattatias an aman Maath. Nuntanud hi Maath ot wadah Naggai. Nuntanud hi Naggai ot wadah Esli ot muntanud damdama ot wadah Nahum an nahlagan Amos an aman Mattatias. Nuntanud hi Mattatias ot wadah Jose. Nuntanud hi Jose ot wadah Jannai an nahlagan Melchi an aman Libay. Nuntanud hi Libay ot wadah Mathat an aman Heli. Nuntanud hi Heli ot wadah Joseph an impun-ammod Jesus. Datuwey nuntutun-ud an aammod Jesus.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\