Lukaseki 4:41

41Takon nadan nahikpan ya kinaanay nihkop ke dida ya deket e makaan nadan nihkop on tinumkuk da an kanan day "He-a nan Imbabalen Apu Dios!" Mu adi iabulut Jesus an kumali da te adina pinhod an diday mangipainila an hiyah Kristo.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More