Lukaseki 5

1Ohan algon muntattaddog hi Jesus nah pingngit di baybay an Genesaret ya namahig an dakol day tatagun umeh kad-ana an e mangngol hi ituttudunan kalin Apu Dios. 2Tinibon Jesus di duwan bangka nah pingngit di baybay, mu maid da hanadan numbangka te eda inwahway tabukul da. 3Gapu te dakkodakkol di tagu ya e inumbun hi Jesus nah bangkan Simon Pedro ot kalyonan hiya ta ipae-ele nah ittay ta waday atonan muntuttudu hanadah tatagu. 4Ginibbu nan nuntuttudu ot kananan Simon Pedro "Iem tun bangka nah adalom ta hidiy em pangibkahan hi tabukul mu." 5Ya kanan Pedro ke hiyay "Apu, impalpu mid nakugab hi mungkahilong ot inggana dih mungkabigat ya maid di tinabukul mi, mu hinae key kanam ya ek ibkah di." 6Ot ibka da nan tabukul ya dakkodakkol peman di naknah dolog ya maid bo kayan mungkabik-i nan tabukul. 7Hay mo inat da ya inayagan da nadan wada nah ohan bangka ot mumbabaddang da ot punuwon dah dolog nan duwan bangka ta mungkalimu. 8Tinibon Simon Pedroh tuwen kadakol di tinabukul da ya nundukkun hi hinangngab Jesus ot kananay "Tayananak Apu, te ha-oy ya naliwatak an tagu." 9Kinalinah tuwe te hiya ya hanadan ibbana ya nakammodwong da hin nganney innunat dakol di tinabukul da. 10Da James ke Juan an nak-Sebedi an ibbanan muntabukul ya nakammodwong da damdama. Kanan Jesus ke Pedroy "Adika umagol an miunud ke ha-on. Mipalpud uwani ya eka mangawis hi tatagu ta ha-oy di un-unudon da." 11Impadakal day bangka da ot iwalong dan am-in di nganneh diye ot miunud dan Jesus. 12Ohan algo an immeh Jesus hi ohan boble ya wadah di on tagun mungkangpuy adol na. Tinibo nah Jesus ya nundukkun hi hinangngab na ot kananay "Apu, kaanom ahan tun dogok te inilak an kabaelam an aton, mu nangamung ka." 13Dinapan Jesus nan mundogo ot kananay "Damana. Nakaan mo kayah naen dogom." Pinghanadi ya nakaan di dogon nan tagu. 14Tinuguna nan tagu an kananay "Adim ot kalkalyon hituwen inat ku, mu ipayum an umeh kad-an nan padi ta em ipatibon hiya an nakaan di dogom ya iappitam hi Apu Dios an miunnud nah kanan di Tugun Moses ta panginilaan di tatagu an nakaan di dogom." 15Kinalin Jesus nah tagu an adina kalkalyon nan inat na, mu nundingngol damdamah kabobboble. Kinali immali day dakol an tataguh kad-ana an mangngol hi ituttuduna ya ipakaan day dogodan hiya. 16Mu oggan umeh Jesus hanadah maid di numboble ta e maoh-ohhah din mundasal. 17Ohan algon muntuttuduh Jesus ya wadada nadan Pharisee ya nadan muntuttuduh Tugun Moses an nalpuh kabobbobled Galilee, ad Jerusalem ya udum an bobled Judea an nakib-un ta makidngol dah ituttuduna. Ya waday kandaman Apu Dios ke hiya ta kabaelanan mangaan hi dogo. 18Indani ya in-ali da on niayod an tagun naparalyze. Eda tumibotiboh dalanon dan mangieh kad-ana, 19mu maid te dakkodakkol day tatagu. Kinali ingkayat da mo nah atop ot gumukwang da ot uy-uyon da nan niayod hi hinangngab Jesus nah gawwan nadan naamung an tatagu. 20Inilan Jesus di kaongal di pangulug dan hiya ot kanana nah mundogoy "Tulang ku, napakomaan di liwat mu." 21Hanadan Pharisee ya hanadan muntuttuduh Tugun Moses ya kanan dah nomnom day "Dahdi ni-boh tuwen tagun taltalanggaanah Apu Dios an iingngonay adol na ke hiya? Hay tagu ya adinadaman pakomaanay liwat, abunah Apu Dios." 22Inilan Jesus di nomnomnomon da ot kananan diday "Antipet athinay punnomnom yu? 23Nganney nalaklaka? Hay kalyon di `Napakomaan di liwat mu' weno `Tumaddog kat alam nan ayod mu ta umanamut ka'. 24Agat ipatibok ke dakayu an ha-oy an Panguluwan di tagu ya waday kandamak an mumpakomah liwat di tagu." Ot kanana nah naparalyze an taguy "Kalyok ke he-a, tumaddog ka, alam nan ayod mu ta umanamut ka." 25Pinghanadi ya timmaddog nan naparalyze an tagu ot alana nan ayod na ot umanamut an daydayawonah Apu Dios. Am-in nadan tatagu ya tinibo da 26ya nakammodwong da ya kanan day "Anakkaya bo peman hituwen etaku tinibod uwani!" Ot dayawon dah Apu Dios. 27Nagibbuh tuwe ot lumah-un hi Jesus. Handih mangmangnge ya tinibo na on mun-amung hi buwis an hi Libay di ngadana an um-umbun nah opisinana ot kananan hiyay "Maka, miunud kan ha-on." 28Timmaddog hi Libay ot tayanana nan opisinana ot miunud ke hiya. 29Ohan algo ya immayag hi Libay hi tatagun makihamul hi baleda te impaltiyanah Jesus. Dakol nadan ibba nan mun-amung hi bayad di buwis ya nadan udum an tatagun nakikan ke dida. 30Hanadan Pharisee ya hanadan udum ke dida an muntuttuduh Tugun Moses ya imbaag da nadan disipulosna an kanan day "Antipet makikan kayu hanadah mun-amung hi buwis ya nadan naliwat an tatagu?" 31Mu hi Jesus di himmumang ot kananan diday "Hay agahan di doktor ya hay mundogo, bokon hay maid di dogona. 32Paddung nan ha-oy an immaliyak an mamaddang hanadah naliwat, bokon nadan kanan day maid di liwat da." 33Ohan algo ya wadada nadan tatagun kanan dan Jesus di "Hanada ke ot an disipulos Juan ya muntopol dan adida mangan nah pundasalan da, athidi bo hanadah disipulos nadan Pharisee. Mu hanada ken disipulos mu ya mangamangan da ya uminum da." 34Hinumang Jesus an kananay "An hay kanan yu ya adida mangan nadan gagayyum nan mungkasal? Mangan da te hanan mungkasal an nikuyugan da ya ipaptok na dida. Athidi damdama hanadah disipulos ku an mangan da te wadaak. Mu indanit maidak mo ya adida mangan te hay punnomnom dan ha-on. 36Kon waday tagun e bumik-ih balun luput ta ilkob na nah daan an bulwati? Deket iathidi na ya ayyo nan balun luput, oha bo ya ad-adiy balun luput an milkob hi daan." 37Hay oha boh inab-abig na ya kananay "Maid di tagun ena iha-ad di ka-ikail nah daan an kimmulhin lalat an pangihuduwan hi baya te adi mainat. Te deket umina nan ka-ikail an baya ya mabughi nan lalat. Ayyo nan baya ya nan lalat an punhuduwan. 38Ta hidiye nan hanan ka-ikail an baya ya mahapul an nah ka-apyan bolat di pangiha-adan." 39Kanana boy "Maid di ohan tagun naminhod hi ka-ihudun baya hin hay napgot di impainghanan inumon te hay inilana ya mapmaphod nan napgot."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\