Lukaseki 6

1Ohan Sabadu an indalan da Jesus hi payo ya pimmutting nadan disipulosna hi page ot kutkuttimon da. 2Tinibon nadan Phariseeh diye ot kanan dan Jesus di "Antipet ekayu pimmutting hi page yaden Sabadun tungo?" 3Kanan Jesus di "An uggeyu binidbid di inat da David handih naagangan da? 4Hinumgop nah balen Apu Dios ot kuman nah tinapay an niappit ke Apu Dios ot idatana nadan ibbana yaden panioy panganan da te abunay padin mangan kediye." 5Ot kanana boy "Ha-oy an Panguluwan di taguy mangali hin nganney panio weno adi nah Sabadun tungo." 6Wada boy ohan Sabadu an hinumgop hi Jesus nah simbaan di Judyu ot muntuttudu ya wadah di on tagun napikluy di wawwan an taklena. 7Hanada ken muntuttuduh Tugun Moses ya hanadan Pharisee ya hahalipat-an day pangaanan Jesus hi pikluy diyen tagu kediyen Sabadun tungo ta waday ipabahul dan hiya. 8Mu inilanay wadah nomnom da ot kanana nah tagun napikluy di takle nay "Maka, tumaddog kah tuh hinangngab di tatagu." Imme nan tagun napikluy di taklenah kad-an Jesus ot tumaddog 9ya kanan Jesus hanadah naamung di "Waday ibagak ke dakayu. Nganney kanan di Tugun Moses hi damanan aton nah Sabadun tungo? Hay maphod di aton ta bumaddang ta weno hay ad-adiy aton ta dumadag ta? Kon adi hangudon di ibba ta mate weno baddangan ta tumagu?" Mu maid di humumang. 10Kinali nah tuwe ot i-ang-ang na hanadah tatagu ot ahina kanan nah tagun napikluy di takle nay "Ukyadom di taklem." Inukyad na ya maphod mo. 11Mu hanadan Pharisee ya bimmobboh-ol da ot punhuhummanganan day aton dan mamaten Jesus. 12Waday ohan algo an immeh Jesus nah bilid ta e mundasal ot miha-ad hidih ohan hilong. 13Mabigat kediye ot ayagana nadan miunuunud ke hiya ot piliyonay himpulut duwa ot ngadanana didah apostoles. 14Dadiyen pinilina ya hi Simon an ingngadana nah Pedro, hi Andres an tulang Simon, hi James, hi Juan, hi Felipe, hi Bartolome, hi Mateo, hi Tomas, hi James an nak Alfeo, hi Simon an oha hanadah Zealot, hi Judas an nak James, ya hi Judas Iskariote an nangihdul ke Jesus. 17Dimmayyu da Jesus nah nundotal ot umohnong da. Ya naamung nadan dakol an miunuunud ke hiya. Immali da boy dakol an tatagun e mumpakaan hi dogo ya mundongol hi ituttuduna. Nalpu dad Jerusalem, nadah udum an bobled Judea ya nadah bobleh pingngit di baybay ad Tyre ya Sidon. Immali da damdamay nungkahikpan ot kaanonay nihkop ke dida. 19Am-in nadan mundogo ya pinhod dan dapaon hi Jesus ta makaan di dogoda te inila dan waday kandamanan mangaan hi dogo. 20In-ang-ang Jesus hanadah miunuunud ke hiya ot kananay "Dakayun nungkawotwot ya umamlong kayu te dakayuy migappat hi pun-ap-apuwan Apu Dios. 21Dakayun maagangan ad uwani ya umamlong kayu te ahi kayu mabhug. Dakayun lumuwaluwad uwani ya umamlong kayu te ahi kayu tumatawa. 22Mun-am-amlong kayun hihingngitan di tatagu ya adida pakihayyupon, panadngolan da ya pihulon da te hay pangulugan yun ha-on an Panguluwan di tagu. 23Maphod di mun-am-amlong kayu hin athidiy aton di tatagu ke dakayu te waday ongal an indadaan Apu Dios hi kiphodan yuh langit te athidi damdamay inainat nadan aammod da handidah profetas Apu Dios. 24Dakayun kakadangyan an nalam-ay di nitaguwan yud uwani ya mahmok kayu te ahiyu talakon am-in di kinadangyan yu. 25Dakayun wadwada-an ad uwani ya mahmok kayu te ahi kayu makakudangngan. Dakayun matattatawad uwani ya mahmok kayu te ahi kayu lumuwaluwa. 26Mahmok kayun kanan di tataguy maphod te hay kakulugana ya umat kayu handidah adi makulug an profetas an gagamgaman day katbalan dah tatagu an bokon ke Apu Dios. 27Dakayun mangngol hi kalik, pohdon yuy buhul yu ya aton yuy maphod hanadah tatagun humihhingit ke dakayu. 28Ya takon nadan mun-idut ya nadan mumpaholholtap ke dakayu ya idasal yun Apu Dios di kiphodan da. 29Takon di ampingon day tamel yu ya adiyu ibalo. Deket waday mangalah oddan di bulwatiyu ya pakidat yu bo nan nioddahana. 30Hin waday mumbagan dakayuh baddang ya idat yuy ibagana. Ya kal-ina ket waday inalan di tagun dakayu ya adiyu piliton an bangngadon. 31Hay pinhod yun aton di ibbayun dakayu ya hidiye damdamay aton yuh ibbayu. 32Deket abuna nadan tatagun naminhod ke dakayuy pohdon yu, ya kon matbal kayu? Adi, te takon nadan naliwat ya athidiy aton da. 33Deket abuna nadah maphod di aton dan dakayuy pangatan yuh maphod, ya kon matbal kayu? Adi, te takon nadan naliwat ya athidiy aton da. 34Deket ammuna nadan tatagun inila yun pakabayyadan day gawat day pagawatan yu, ya kon matbal kayu? Adi, te athidi damdamay aton nadan naliwat. 35Adiyu iathidi, mu pohdon yu nadan buhul yu ya aton yuy maphod ke dida ya pagawatan yu nadan adi gumlan mumbayad hi gawat da. Deket aton yuh diye ya ongal di gun-udon yu ya nan pangatan yun diyey kitib-anan imbabale dakayun Apu Dios an katagtag-ayan te hiya ya idat nay kiphodan nadan naliwat ya nadan tatagun adi mumpasalamat ke hiya. 36Homkon yuy ibbayun tagu umat hi pammok Apu Dios an hi Amayu. 37Adiyu pumbalinon di adol yu hi huwes ta bokon dakayuy mangali hin gaga-iho weno maphod di atoaton di ibbayu te nangamung hi Apu Dios. Deket aton yuy athidi ya makastigu kayu. Homkon yu nadan ibbayun numbahul ke dakayu ta adi na-ala on kanan yuy makastigu da, ta homkon dakayu damdaman Apu Dios hin mumbahul kayu. Pakomaan yu hanadan numbahul ke dakayu ta pakomaan damdaman Apu Dios di liwat yu. 38Adiyu ukuhon an bumaddang hi ibbayun tagu hin waday mahapul da, te hi Apu Dios ya maid ukunan bumaddang ke dakayu te ongal di ibaddang na. Hin dakol di idat yu ya dakol damdamay midat ke dakayu. Hin ittay di idat yu ya ittay damdamay midat ke dakayu." 39Ot mun-ab-abig hi Jesus an kananay "Hay nakulap an tagu ya adina ipanguluy ibbanan nakulap te kon adida mag-an duwa tedeyan nakulap da?" 40Kanana boy "Hay tagun mun-ad-adal ni-an ya ugge niingngoh mittuluna. Kah-in di gibbuwonay adal na ta ahi nadaman kanan di niingngo nah mittuluna. 41Hay nabutan tagu ya adinadaman tibona ta kaanonay butan di ibbana. Ongal an langkak hin takon di waday ongal an butah matam ya kanam di kaanom di ittay an butah matan di ibbam. Kaanom di butah matam ta ahim kaanon di butah matan di ibbam." 43Kanan bon Jesus di "Hay maphod an kaiw ya maphod boy bungana. Hay ad-adin kaiw ya ad-adi boy bungana te athidiy niatana. 44Kinali nan bungay panginilaan hin maphod nan kaiw weno adi. Inila taku bo an hay pagit ya gulun ya adida bumungah makan te athidiy niatan da. 45Niingngoh tagu te hay tagun maphod di nomnom na ya maphod damdamay atona. Mu hay tagun gaga-ihoy nomnom na ya gaga-iho damdamay atona. Mainila hin maphod weno gaga-ihoy wadah nomnom di tagu te hidiyey atona ya kalyona. 46Antipet kanan yuy ha-oy di Apuyu yaden adiyu un-unudon di itugun ku? 47Hay kalyok ke dakayu ya mipanggep hi tagun umalin mundongol hi kalik ot un-unudona. 48Hidiyen tagu ya miingngo nah tagun nangapyah bale an impakaihammad nay tukud na. Immaliy puwok ya nal-ot an udan ot lumakbiy dinluh wangwang ot datngana nan bale, mu ugge natu-i te nahamad. 49Mu hanan tagun donglona ya abuy kalik, mu adina un-unudon ya miingngo nah tagun nangapyah bale an impupule nay tukud na. Immaliy puwok ya pinghanadi ya natu-i ot makappa-i nan bale."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\