Lukaseki 6:17

17Dimmayyu da Jesus nah nundotal ot umohnong da. Ya naamung nadan dakol an miunuunud ke hiya. Immali da boy dakol an tatagun e mumpakaan hi dogo ya mundongol hi ituttuduna. Nalpu dad Jerusalem, nadah udum an bobled Judea ya nadah bobleh pingngit di baybay ad Tyre ya Sidon. Immali da damdamay nungkahikpan ot kaanonay nihkop ke dida.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More