Lukaseki 6:35

35Adiyu iathidi, mu pohdon yu nadan buhul yu ya aton yuy maphod ke dida ya pagawatan yu nadan adi gumlan mumbayad hi gawat da. Deket aton yuh diye ya ongal di gun-udon yu ya nan pangatan yun diyey kitib-anan imbabale dakayun Apu Dios an katagtag-ayan te hiya ya idat nay kiphodan nadan naliwat ya nadan tatagun adi mumpasalamat ke hiya.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More