Lukaseki 7

1Ginibbun Jesus dadiyen intuttudu na ot mibangngad ad Kapernaum. 2Wadah di nan bokon Judyu an ap-apun di hinggatut an tindalu an nan pinpinhod nan muttatyuna ya mundogon mungkatkate. 3Handih dingngol nay mipanggep ke Jesus ya immitud-ak hi ap-apun di Judyun e mangayag ke hiya ta paphodona nan muttatyuna. 4Imme da diyen binaal nah kad-an Jesus ot kalyon dan hiyay mipanggep nah ap-apu ya nan muttatyuna. Kanan day "Maka kanu anhan an kanan nan ap-apun di tindalu ta em paphodon nan muttatyuna. Baddangam anhan hidiyen ap-apu te maphod di pangi-ena. 5Hiya ya takon di bokon Judyu ya pinhod ditaku ya numpakapya peman hi simbaan taku." 6Ot maki-eh Jesus. Handih manatong da ya immitud-ak bo nan ap-apu hi e mangali ke hiya an kanan day "Hituwey kanan nan apumi `Takon di adika maki-ali ta adika mataktak. Oha bo ya bumainak hi aliyam hi balemi 7ya bumainak an umalih kad-am. Takon di ammunay kalyom ot makaan di dogon tun muttatyuk. 8Inilak an waday kabaelan di kalin di ap-apu te ha-oy ya un-unudok di kalyon di ap-apuk. Ya un-unudon damdaman di tindaluk di kalyok. Deket kanak nah tindaluk di `Eka', on imme. Deket kanak di `Maka', on immali. Deket kanak nah muttatyuk di `Atom hituwe', on inat na. Ot namam-ay kalim an kabaelanan mangaan hi dogon nan muttatyuk." 9Handih dingngol Jesus hituwe ya namodwong nah pangulug nan ap-apu ot iang-ang na hanadah naamung an niunud ke hiya ot kananan diday "Kalyok ke dakayu an maid di ohan Judyu hi ek tinibon athidiy pangulug na." 10Nibangngad nadan binaal nan ap-apu ya tinibo dan pinumhod nan muttatyu. 11Indani ya immeh Jesus ad Nain ya naki-e nadan disipulosna ya nadan dakkodakkol an tatagu. 12Manatong da nah boble ya dinamu da hanadan tatagun e mangilubuk nah naten binugtung an imbabalen nan nabalun babai ya dakol day kaboblayana an nikuyug. 13Handih tinibon Jesus nan nabalu ya ongal di homok nan hiya ot kananay "Adika kumga." 14Immeh kad-an nan nate ya immohnong dan am-in nan tatagu ot dapaona nan lungun an kananay "Bumangun ka." 15Bimmangun nan nate ya kimmali ot itud-ak Jesus hi kad-an inana. 16Nakammodwong dan am-in nan tataguh di ot dayawon dah Apu Dios an kanan day "Dehtun ditaku on makandaman profetas Apu Dios. Himmok ditakun Apu Dios ot itud-ak nay mangibaliw ke ditaku." 17Hituwen inat Jesus ya nundingngol hi kabobbobled Judea ya am-in hanadah nunlinikkod an boble. 18Hanadan disipulos Juan ya imme dah kad-ana nah baludan ot kalkalyon dan am-in ke hiyay inainat Jesus 19ot itud-ak Juan di duwa hi kad-an Apu Jesus an kananan diday "Eyu ibagan Apu takuy `Kon he-a kanu nan intud-ak Apu Dios weno waday udum an had-on mi?'" 20Imme da nan intud-ak Juan ot kanan dan Jesus di "Intud-ak dakamin Juan an mumbonyag ta emi ibagan he-ah tuwe `Kon he-a kanu nan intud-ak Apu Dios weno waday udum hi had-on mi?'" 21Kediyey nangaana nah dogo, hay nungkihkop ya hay kulap nadan tatagu. 22Hinumang na dida an kananay "Mibangngad kayuh kad-an Juan ta eyu kalyon ke hiyan am-in di dingngol yu ya tinibo yu. Deyan pakatibo day nakulap, pakadallan day napilay, pinumhod nadan mungkangpuy adol da, pakadngol day nalulok, namahuwan day nate ya nipainila hanadah nawotwot di mipanggep hi ongal an impaminhod Apu Dios ke dida." 23Kanan bon Jesus di "Hanan tagun adi munhalinduwa mipanggep ke ha- on ya hiyay ongal di amlong na." 24Handih nibangngad nadan intud-ak Juan ya kanan Jesus hanadah naamung di "Nganney ninomnom yun e tibon handih imme kayuh kad-an Juan nah adi maboblayan? Kon hanan tagun humalihalinduwa an umat nah bilaun ib-ibbuyong di dibdib 25weno nan tagun numbulwatih makakkaphod? Bokon, te hay kakulugana ya hanada ken tatagun numbulwatih makakkaphod ya mihaad dah makakkaphod an bale ya nalam-ay di biyag na ya adida mihaad hi adi maboblayan. 26Dahdi mo? Hay profetas? Om, hituwey kalyok ke dakayu, hidiyen eyu tinibo ya makulug an profetas ya hiya ya waday niong-ongana 27te athituy nitudok mipanggep ke hiya an kananay `Kanan Apu Dios di "Pamanguluwok tun muntuttuduh tatagu hi mipanggep ke he-a ta ahika dumatong." ' 28Hituwey kalyok ke dakayu, pinilin Apu Dios tuwalih Juan an katagtag-ayan am-in hi tatagu, mu takon di athidi ya hanan nakababban tagun nigappat hi pun-ap-apuwan Apu Dios ya natagtag-e mu hiya." 29Wadadah di nadan tatagun numpabonyag ke Juan ya hanadan mun-amung hi buwis an numpabonyag damdama. Handih dingngol dah diyen kinalin Jesus ya inabulut da an maphod di aton Apu Dios. 30Hanada pe tuwalin Pharisee ya hanadan muntuttuduh Tugun Moses an ugge numpabonyag di adi mangabulut. 31Kanan bon Jesus di "Nganne nin di pangiingngowak hi pangi-eyun tatagud uwani? 32Umat kayu hanadah u-ungan maamu-amung an umanay-ayyam nah malkadu an kalyon nadan udum nah ibbaday `Namnambab kami ya nungganggangha kami ta kanan mi ot on manayo kayu, mu ugge kayu. Ya impatna mi bon mun-iyo-iyo, mu adi kayu kumga!' Umat kayu ke datuwen u-unga te adi mainilay pinhod yu. 33Te immalih Juan an mumbonyag ya hinnatkon di kanona ya adi manginum, ya kanan yuy nahikpan. 34Yaden ha-oy ken Panguluwan di tagu ya gapu te manganak ya uminumak, ya kanan yu boy `Ag-agam! Nakahhalman di pangana ya panginum na ya makihayhayyup hanadah mapihul an tatagun mun-amung hi buwis ya nadah naliwat!' 35Mu hituwey nomnomon yu, hay kaphod ya kinalaing Apu Dios ya mipatibo hanadah tatagun mangabulut hi pangi-emin duwa ke Juan." 36Waday ohan algo an nan Pharisee an hi Simon ya inayaganah Jesus ta e makikan hi baleda ot umeh Jesus. 37Kediyen boble ya wada nan babain nundingngol an makilalaki. Dingngol nan e mangan da Jesus hi balen nan Pharisee ot umeh din waday inal-alanah ohan butilyan lanan nakangngina. 38Hinumgop ot tumaddog hi pottok di hukin Jesus. Mungkoga ya tininan di luwanay hukin Jesus ot mundukkun ot dan-iyanah buuk na. Inungngu na nan hukin Jesus ot duyaganah lana. 39Handih tinibon tun Phariseen nangayag ke Jesus hituwen inat nan babai ya kananah nomnom nay "Gulat nat makulug an profetas hituwen tagu ya wada ot an inilanan nakaliwwat tun babain mangid-id-on ke hiya." 40Inilan Jesus hidiyen wadah nomnom na ot kananay "Simon, waday ab- abigok ke he-a." Kanan Simon di "Nganneh diye, Apu?" 41Kananay "Waday duwan tagun gimmawat hi pihhu hi ohan tagu. Hay ginawat di oha ya liman gatut. Nan oha ya nalima. 42Gapu te adida pakabayad ya ugge mo impabayad nan nangipagawat hidiyen ginawat da." Ot kanan Jesus ke Simon di "Dahdi ke didan duway ong-ongal di pamhod na nah nangipagawat?" 43Hinumang Simon an kananay "Hanan gimmawat hi liman gatut." Ya kanan Jesus ke hiyay "Niptok hinaen inhumang mu." 44In-ang-ang Jesus nah babai ot kananan Simon di "Tinibom di inat tuwen babai? He-a ke ya hinumgopak hi balem ya uggeyak indatan hi danum an pangulak hi hukik yaden hidiyey pangi-e taku, mu hituwen babai ya inulahanay hukik hi luwana ot dan-iyanah buuk na. 45Hinumgopak hi balem ya uggeyak inawal yaden hidiyey pangi-e taku, mu tun babai ya tibom an ad-addina ipaey hukik. 46Uggeyak linanaan ke he-a yaden hidiyey pangi-e taku, mu hiya ke ya linanaanay hukik. 47Kalyok ke he-a an takon di ongal di liwat tun babai ya napakomaan gapuh ongal an naminhod nan ha-on, mu hanadan tatagun kalyon day ittay di liwat da ya ittay boy pamhod da." 48Ot kanan Jesus nah babaiy "Napakomaan di liwat mu." 49Dingngol nadan udum an nakikan hituwe ya waday oha on kananay "Dahdih tuwen tagun damanan pakomaanay liwat di tagu?" 50Kanan Jesus nah babaiy "Hay pangulug muy nangibaliw ke he-a. Eka ot malinggop ka mo kaya."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\