Lukaseki 8

1Indani ya immeh Jesus hi kabobboblen e muntuttuduh mipanggep hi pun-ap-uwan Apu Dios. Naki-e nadan himpulut duwan disipulosna 2ya nadan udum an binabain kinaanay dogoda ya hay nihkop ke dida. Datuwen binabain naki-e ya da Maria Magdalena an hiya din kinaan Jesus di pitun dimonyon nihkop, 3hi Juana an inayan Kusah an ap-apun nadan mumpaptok hi balen Herod, hi Susana ya nadan udum. Datuwen binabaiy bumanaddang ke da Jesus ya nadan himpulut duwan disipulosna hi mahapul da. 4Ohan algo ya naamung day dakkodakkol an tatagun nalpuh kabobboble. Nun-ab-abig hi Jesus an kananay 5"Wada nan tagun e nuntanom hi buwa an impahinnabuwag na. Handih nangihabuwaganah buwa ya nag-ay udum hi dalan ot igatin di tatagu ya kinan di hamutiy udum. 6Hay udum ya nag-a dah mabatu ya man-ut tinummol da, mu gagala ya nakleng da te ittay di luta an ittay boy itmog nah danum. 7Hay udum ya nag-a dah magulun ot mailung da. 8Hay udum ya nag-ah maphod an luta ot tuttummolan da ot bumubbunga da." Ginibbu nah tuwen ab-abig ya kananay "Pakannomnomon yuh tuwen kinalik." 9Kanan nadan disipulos nay "Nganney kibalinan tuwen inab-abig mu?" 10Ya kananay "Dakayu ken disipulos ku ya ina-ud kun ituttuduy ine-en di pun-ap-apuwan Apu Dios an ugge nipainila ingganad uwani, mu deket hi udum an tatagu ya painnab-abig kuy puntuttuduk ke dida. Takon di tibotibon day atoatok ya donglodonglon day ituttuduk ya adida maawatan." 11Kanana boy "Hituwey kibalinan nan ab-abig ku. Hanadan buwa an inhabuwag nan tagu ya mialig nah kalin Apu Dios. 12Hanadan buwa an nag-ah dalan ya mialig hanadah tatagun nangngol hi kalin Apu Dios, mu immalih Satanas ot haulona dida ta adida kulugon ta adida mibaliw. 13Hanadan buwa an nag-a nah mabatu ya mialig hanadah tatagun nangngol hi kalin Apu Dios ot mun-am-amlong dan nangulug, mu ugge nihamad di pangulug da ta deket waday ittay hi ligat da ya pinghanadi on inwalong day pangulug da. 14Hanadan buwa an nag-a nah magulun ya mialig hanadah tatagun nangngol hi kalin Apu Dios, mu adida hangudon te hay kahapulan dah kitaguwan day ipapaptok da, hay kumadangyanan da ya hay pun-an-anlaan day nonomnomon da. 15Hanadan buwa an nag-a nah maphod an luta ya mialig hanadah tatagun nangngol hi kalin Apu Dios ot mihamad di pangulug da ta maphod di nomnom da ya halipotpotan dan mangat hi maphod." 16Wada boy in-alig na an kananay "Kon tolgan di taguy dilag ta ena haniyan weno ena italu? Adi, te ipattuk nat pakatibo nadan humgop. 17Hituwey kitib-anan am-in di mitalu an adi mainilad uwani ya ahi mainilah udum hi algo. 18Kinali pakaddonglon yu nan maphod an tugun ya un-unudon yu te hay tagun un-unudonay mituttudun hiya ya maudman di inilana. Mu hay adi mangun-unud hi mituttudun hiya ya takon nan ittay an inilana ya mama-id. 19Immalih inan Jesus ya nadan tutulang na, mu maid di innun dan umeh kad-ana te dakol day tatagu. 20Kanan nadan udum an tatagu ke Jesus di "Immali da inam ya nadan tutulang mu, dehdi dah dola an pun-ibaga daka." 21Mu kananay "Hanadan tatagun mangngol ya mangun-unud hi kalin Apu Dios ya dadiyey inak ya tutulang ku." 22Ohan algo ya kanan Jesus hanadah disipulos nay "Umagwat takuh bah-el tun baybay." Ot mumbangka da. 23Indait mange da ya nahuyop hi Jesus. Kal-inadi ya pimmuwok hi nal-ot ya mungkapnu nan bangkah danum ta katatakut an kal-ina ya malting da. 24Ot bangunon nadan disipulos hi Jesus an kanan day "Apu! Apu! Deyan malting taku!" Bimmangun hi Jesus ot kumali nah puwok ya nah namahig an dalluyun. Pinghanadi ya natikod da ot makaddin-ong mo. 25Kananan diday "Daan moy dinol yun ha-on?" Timmattakut da ya namodwong da ot munhuhummangan da an kanan day "Nganne nin di katatagun tuwe, takon di puwok ya dalluyun ya un-unudon day kalina?" 26Indani ya dimmatong da nah boblen nadan tatagun Gerasene an dommang di Galilee. 27Nalpuh Jesus nah bangka ya dinamun nan tagun nahikpan an nalpun nah boble. Hidiyen nahikpan ya nabayag an ug-ugge numbulwati ya ad- addi umanamut ta hanadah lubukan di kihaha-adana. 28Takon di bangkilingan da ta iadug da ya bohatonay bangkiling na ya ipabtik nan nihkop nah adi maboblayan. Handih inang-ang nah Jesus ya tinumkuk ot mundukkun hi hinangngab na ya inlot nay kalina an kananay "Jesus, an Imbabalen Apu Dios an katagtag-ayan, nganney atom ke ha-on? Adiyak anhan kastiguwon." Man-uket kinalinah tuwe ya hay nangalyan Jesus hi makaan nah tagu. 30Kanan Jesus nah nihkop di "Nganney ngadan mu?" Ya kananay "Linibuy ngadan mi." Athituy inhumang na te dakkodakkol dan nihkop. 31Dadiyen nihkop ya pihpihmok dan hiya ta adina ipae dida hanah punholholtapan ta inggana. 32Nipaddin diye an wadaday dakol an babuy an munhubang nah e-elen nan bilid. Ot pihpihmok da bon hiya ta mit-an da hanadah babuy ya inabulut na. 33Nakaan nadan nihkop ot mit-an da hanadah babuy. Kal-inadi ya kahibubutik nadan babuy nah dopla ot pun-iyapa da nah baybay ot malting da. 34Tinibon nadan mumpaptok hi babuy hidiyen naat ot butikon dan imme nah boble ya hanadah nunlinikkod an boble ot eda kalkalyon hanadah tatagu. 35Ot hanadan tatagun nangngol kediye ya imme da ta eda tibon. Immali dah kad-an Jesus ya tinibo da nan tagu an numbulwati ya pinumhod moy nomnomna an dongdonglonay ituttudun Jesus ya timmattakut da. 36Hanadan nanibo ya kinalkali da ke datuwen tataguy nakaanan nadan nihkop. 37Gapu te hay takut datuwen Gerasene ya imbaga dan Jesus an taynanah hidiyen bobleda. Ot mumbangka mo da Jesus ot tumayan da. 38Handih e ume da Jesus ya kinalin nan tagun nakaan di nihkop ke hiyay "Daan anhan ta maki-kieyak ke he-a?" Mu kanan Jesus di 39"Umanamut ka ot ya abu ta em kalkalyon di inat Apu Dios ke he-a." Ot umeh diyen tagu ot ena kalkalyon di inat Jesus ke hiya hanadah tatagu kediyen boble. 40Nibangngad da Jesus ad Galilee ya mun-am-amlong nadan tatagun manman-od ke hiya. 41Wadah dih Jairo an ohan ap-apuh simbaan di Judyu an immali ot mundukkun hi hinangngab Jesus ot pihpihmok ta maki-eh Jesus hi baleda. 42Pinhod Jairo an maki-eh Jesus te mungkatkate nan binugtung an imbabalenan babain himpulut duway toona. Immeda Jesus an inalibungbungan di tatagu. 43Wada on babain nundogoh himpulut duway toon an adi matikod di malpuh adol na ya maid di pakakaan hi dogona. 44Immeh diyen babaih indoggan Jesus ot dapaonay udun di bulwatin Jesus ya natikod nan malpuh adol na. 45Kanan Jesus di "Dahdiy nanapah bulwatik?" Ya kanan dan am-in di "Toan." Kimmalih Pedro an kananay "Apu, nganney atom an manginila hin dahdiy nanapah bulwatim an deyan dakkodakkol day tatagun inalibungbungan daka?" 46Mu kanan Jesus di "Waday nanapan ha-on te ginibok kun waday kinaan di kandamak hi dogo." 47Handih ininnilan nan babai an inilan Jesus di naat ya munggagayonggong hi takut na ot mundukkun hi hinangngab na ot kalyonay gapun di nanapaanah bulwatina ya hay nakaanan di dogona. Am-in nan tatagu ya dingngol dah diyen kinalina. 48Kanan Jesus ke hiyay "Tulang ku, nakaan moh naen dogom te hay pangulug mun ha-on. Umanamut ka ot malinggop ka mo kaya." 49Mungkalkallih Jesus ya wada on dimmatong an nalpuh balen da Jairo ot kananan hiyay "Takomboy adim mo awiton nan mittulu te nate nan imbabalem." 50Dingngol Jesus hidiyen kinali da ot kananan Jairo di "Pakodholom di nomnom mu ya mundinol kan ha-on." 51Dimmatong dah balen da Jairo ya kahikokoga nadan tatagu te nate nan imbabalena, mu kanan Jesus di "Adi kayu kumga te ugge nate nan unga, nahuyop ya abu." Hanadan tatagu ya taltalanggaan dah Jesus te inila dan nate nan unga. Hinumgop hi Jesus, mu maid di udum hi impaghop na, abuna da Pedro, hi Juan, hi James ya nadan ammod nan unga. 54Inodnanay taklen nan unga ot kananay "Unga, tumaddog ka." 55Ot tumaddog nan unga. Numpaalah Jesus hi kanon nan unga ot panganon da. 56Namodwong nadan ammod na, mu tinugun Jesus dida an kananay "Adi yu e kalkalyon hituwen naat."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\