Lukaseki 9

1Ohan algo ya inayagan Jesus nadan himpulut duwan disipulosna ot idatana didah kandamadan mangaan hi nihkop ya dogo. 2Ot ahina itud-ak didan e mangat kediye ya muntuttuduh mipanggep hi pun-ap-apuwan Apu Dios. 3Kananan diday "Adi kayu umitabtabin hi nganneh diyen mahapul yuh pangayan yu, umat hi patanong, hakbat, makan, pihhu ya bulwati. 4Takon di daanay pangayan yu ya mihaad kayu nah balen di mangayag ke dakayu inggana tayanan yuh diyen boble. 5Hanada keh boblen maid di umayag ke dakayu ya deket tayanan yu ya pukpukon yuy hupuk hi hukiyu ta panginilaan dan gaga-iho da. 6Ot ume nadan himpulut duwan disipulos hi kabobboblen e muntuttuduh kalin Apu Dios an mipanggep ke Jesu Kristo ya kinaan day dogon di tatagu. 7Dingngol Herod an ap-apud Galilee datuwen inainat Jesus an kanalkalyon di tatagu ya mabulubulun te kanan di udum di hiya din hi Juan an mumbonyag an namahuwan. 8Hay udum ya kanan day hiya din hi Elijah ya hay udum bo ya kanan day hiyay ohan profetas Apu Dios handih done an namahuwan. 9Hi Herod ke ya kananay "Hi Juan ke ot ya impaputul kuy uluna, mu dahdih diyen tagun dakol di danongdonglok hi mipanggep ke hiya?" Hidiye nan ihik nan abun e tibon hidiyen tagun kalkalyon da. 10Nibangngad dadiyen disipulos an apostoles ot kalkalyon dan am-in ke Jesus di inainat da. Ingkuyug Jesus didad Betsaida ot ab-abbudah di. 11Mu waday nangngolan nadan tataguh kabobboble an hidiy nangayan da ot miunud da. Inayagana mo dida ot tuttuduwana didah mipanggep hi pun- ap-apuwan Apu Dios ya kinaanay dogon nadan mundogo. 12Mungkahilong ya imme da nan himpulut duwan disipulosna hi kad-ana ot kanan day "Itud-ak mu ot kattog hantudan katagutagu hanadah nihnih-up an boble ta eda maniboh pangal-an dah kanon da ya pun-iyanan da te maid di pangal-an hi kanon hitu." 13Mu kananan diday "Idatan yu didah kanon da." Kanan day "Mu limlimman tinapay ya dudduwwan dolog ya abuy dehtu. Kon ekami gumatang hi kanon am-in datuwen katagutagu?" 14Hay uyap nadan tatagun naamung ya umeh limay libu. Kanan Jesus hanadah disipulos nay "Pab-unon yu didah hinnanalima." 15Inun-unud day kalina ot pab-unon da nadan tatagu. 16Inalana nan liman tinapay ya duwan dolog ot itangad na ot mumpasalamat ke Apu Dios. Pinani-ang na ot idat na hanadah disipulosna ta eda ikap-ong hanadah tatagu. 17Nangan dan am-in ot mabhug da ya dakol di natdaan. Inamung nadan disipulosna ya napnuy himpulut duwan kaba. 18Waday naminghan an mundasal hi Jesus ya wadadah di nadan disipulosna. Nagibbun nundasal ya hinanhananan diday "Dahdiyak pe nin hi pangalin di tatagu?" 19Ya kanan day "Hay udum ya kanan day he-a din hi Juan an mumbonyag. Ya hay udum ya kanan day he-a din hi Elijah. Wadada boy udum an kanan day he-ay oha handidah profetas Apu Dios an namahuwan." 20Kananan diday "Dakayu ya-, dahdiyak pe tuwali?" Himmumang hi Pedro ot kananay "He-ah Kristo an tinuddun Apu Dios an mangipaptok hi tagu." 21Handih kinalin Pedroh tuwe ya impakaittugun Jesus ke dida an kananay "Adiyu e kalkalyon hi udum an tatagu." 22Kanana boy "Ha-oy an Panguluwan di tagu ya munholholtapak ya adiyak abuluton an Kristo hanadah mangipangpangulun Judyu, nadan ap-apun di padi ya nadan muntuttuduh Tugun Moses. Ahiyak pipate, mu hi katlun di algo ya mamahuwanak." 23Ot kalyonan didan am-in di "Hay tagun pinhod nan mangun-unud ke ha-on ya mahapul an adina ikakaguy nitaguwana tuh luta ya ippol nay punholholtapana gapuh pangun-unudanan ha-on takon di hidiyey lummuh katayana. 24Te hay tagun hay nitaguwana tuh luta ya abuy nonomnomona ya adi midatan hi biyag an maid di poppog na. Mu nan tagun paka-un-unudonak takon di humlun hi katayana ya hiyay midatan hi biyag an maid di poppog na. 25Takon di alan di tagun am-in tun wadah luta ya maid di hilbina hin adi midatan hi biyag an maid di poppog na ta mihi-an ke Apu Dios ta inggana. 26Ya hanan tagun mangibain ke ha-on ya nan ituttuduk ya ha-oy an Panguluwan di tagu ya adik ibilang an taguk hantuh kibangngadak hi ahik pangipatib-an hi dayaw min Ama ya nadan anghel na. 27Nomnomon yu tun kalyok an wadadah tun dakayuy adi mate ingganay tibon day pun-ap-apuwan Apu Dios." 28Umeh hinlingguwan di nala-uh nangalyan Jesus ketuwe ot ikuyug na da Pedro, hi James ya hi Juan ta eda mundasal nah bilid. 29Kediyen mundasdasal hi Jesus ya nalumman di ang-ang di angana. Hay bulwatina ya numbalin hi makabbayak an humihhili. 30Kal-inan di ya wadaday duwan tagun makihumhummangan ke hiya an da Moses ke Elijah. 31Makaphod an abuy ang-ang da te impadayaw Apu Dios dida. Hay ihuhummangan da ya hay ahi katayan Jesus ad Jerusalem. 32Nakahhuyop da Pedro ya nadan ibbana, mu inggibok da ya tinibo dan humihhilih Jesus ya tinibo da dadiyen duwan tagun muntadtaddog hi kad- ana. 33Indait e ume datuwen duwan tagu an tayanan da moh Jesus ya kanan Pedro ke Jesus di "Maphod ta wada takuh tu. Agat mangapya kamih tulun ab-abbung ta he-ah oha, hi Moses hi oha ya hi Elijah oha." Hituwey kinalin Pedro te nakammodwong ot uggena inilay kalyona. 34Kediyen mungkali ya pinghanadi ya waday kulabut an nipottok ke dida ot haniyana dida ta timmakut da. 35Waday kalin nalpun nah kulabut an kananay "Hituwey Imbabalek an pinilik an mangipaptok am-in hi tagu. Un-unudon yuy kalyona." 36Intikod nan mungkali ya tinibo dan abunah Jesus an wadah di. Datuwen tulun disipulosna ya uggeda impainilah udum an tataguh diyen tinibo da. 37Nabigat kediye ot mundayyu da Jesus ya dakol day tatagun e nanamun dida. 38Indai ya waday oha hanadah naamung di muntukuk an kananay "Apu, tibom ke ahan tun binugtung an imbabalek 39an nadandani on nahikpan on muntukuk ya kumodhol di adol na ya mun-uupag di tokona. Deke on pun-ipakpak nay adol na ya mabayag bo udot on ahi imme nan nihkop ke hiya. 40Numpahpahmokak hanadah disipulos mu ta kaanon da, mu adida pakakaan." 41Ya kanan Jesus ke diday "Ag-agam kayun tatagud uwani, antipet gaga-iho kayu ya makudang di pangulug yu? Kon eyak makihkihtun dakayu ta nangamung? Kaatnay pangan-anusak ke dakayu? Ialim hitu nan imbabalem." 42Pun-ie da nan lalakin ungah kad-an Jesus ya tinu-in nan nihkop ot munggagayonggong ya kimmodhol. Mu kinalyana nan nihkop ot makaan. Pinumhod nuppe nan unga ot ahina piawit ke amana. 43Namodwong dan am-in nan tatagu hi nanib-an dah kandaman Apu Dios. Hanada ken tatagu ya nakammodwong dan am-in hi inainat Jesus. Kanan Jesus hanadah disipulos nay 44"Pakaddonglon yu tun kalyok ke dakayu. Ha-oy an Panguluwan di tagu ya ahiyak alan nadah tatagun mamaten ha-on." 45Uggeda naawatan hidiyen kinalina, mu umogon dan munmahma. 46Hanadan disipulosna ya ihanuhummangan da hin dahdiy ahi katagtag-ayan ke didan am-in. 47Hi Jesus ya inilanah diyen ihanuhummangan da ot umawit hi ohan unga ot ipataddog nah kad-ana 48ot ahina kanan ke diday "Hay tagun mamhod hi nababan tagu an umat ketuwen unga gapu ke ha-on ya ha-oy di pohdona ya hanan mamhod ke ha-on ya pohdona damdamah Apu Dios an nangitud-ak ke ha-on. Hanan kababbabaan ke dakayu ya hiyay katagtag-ayan." 49Kanan Juan ke Jesus di "Apu, waday tinibo mih tagun kaanonay nihkop te hay ngadan muy oggana ngadanon ot kalyon min hiya an itikod na te bokon taku ibba." 50Mu kanan Jesus di "Adiyu patikodon te hay tagun adi kumahing ke ditaku ya ibba taku." 51Handih tuwen madatngan nan algon kibangngadan Jesus hi langit ya ninomnom nan umed Jerusalem. 52Impamangulunan intud-ak nah ohan bobled Samaria nadan e mangidadaan hi pun-iyanan da. 53Mu hanadan bimmoble ya adida pinhod an idalan Jesus hidi te inila dan ad Jerusalem di pangayana. 54Handih dingngol nadan disipulos an da James ke Juan hituwe ya kanan dan hiyay "Apu, kon pinhod mu ta ibaga min Apu Dios ta apuyanah diyen boble ta maghob da?" 55Mu inliggun Jesus ot boh-olana dida 56ot mumpae da nah ohan boble. 57Kediyen mange da ya wada on tagun kanana ke Jesus di "Maki-eyak ke he-a, takon di daanay pangayam." 58Mu kanan Jesus ke hiyay "O, mu naligat di miunud ke ha-on te maid di umanamutak. Kudukdul di amayyu ya hamuti te waday kiha-adan da, mu ha-oy an Panguluwan di tagu ya maid takon di hay ek pangiipingan hi uluk." 59Ya kanana nah ohan taguy "Miunud kan ha-on." Mu hay inhumang nan Jesus ya kananay "Indani ni-an ta ek ilubuk hi ama." 60Ya kanan Jesus ke hiyay "Nangamung nadan adi mangulug an mangilubuk hi ibbada. Mu he-a ke ya eka muntuttuduh mipanggep hi pun- ap-apuwan Apu Dios." 61Kanan damdaman nan ohan taguy "Miunudak ke he-a, mu kah-in di ek ipainila ni-an hanadah ammod ku ya tutulang ku." 62Ya kanan Jesus ke hiyay "Hanan tagun adina iohhay nomnom na nah ipangunun Apu Dios an inlappuna ya maid di kiatanah pun-ap-apuwan Apu Dios. Umat nah mun-aladdu, nganney atonan mangip-iphod an mun-aladdu hin munwingiwingi?"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\