Markoki 1

1Hituwey nitudok hi inat Jesu Kristo an Imbabalen Apu Dios hi kiphodan di tagu. Hay lappuna ya nan immannungan din intudok Isaiah an profetas Apu Dios an kananay "Kanan Apu Dios di `Pamanguluwok tun muntuttuduh tatagu hi mipanggep ke he-a ta ahika dumatong.' 3Hiya ya ahi madngol nah adi maboblayan an kananay `Idadaan yu ya iphod yuy dalanon Apu taku.'" 4Indani tut-uwa ya wadah Juan an mumbonyag nah adi maboblayan ot pumbonyaganay tatagu ya tinuttuduwana dida an kananay "Muntutuyu kayuh liwat yu ya mumpabonyag kayu ta pakomaan Apu Dios di liwat yu." 5Immali day katagutagu an nalpud Jerusalem ya nan udum an bobled Judea an e mundongol hi ituttudun Juan. Kinali day liwat da ot bonyagan Juan dida hanah wangwang an Jordan. 6Hi Juan ya naabol an dutdut di kamel di bulwatina ya hay balikisna ya lalat. Hay kanona ya dudun ya danum di iyyukan. 7Hay kanana hanadah tatagu ya "Wada nan ahi umalin natagtag-e mu ha-on ta takon hay mangubad hi gakod di apatut na ya nakababbaak an mangat kediye. 8Ha-oy ya bonyagan dakayuh danum, mu hiya ya ahi dakayu bonyagan hi Espiritun Apu Dios. 9Indani ya wadah Jesus an nalpud Nasaret ad Galilee. Immalih kad-an Juan ot bonyagana nah wangwang an Jordan. 10Handih dimmakal hi Jesus ya tinibonan nabukatan di kabunyan ya immali nan Espiritun Apu Dios an kay palomay ang-angna ot umpan hiya. 11Ya waday kimmalih langit an kananay "He-ay Imbabalek an impakappinhod ku ya mangipaamlong ke ha-on." 12Indani ot ipaen di Espiritun Apu Dios hi Jesus nah adi maboblayan 13ot mihaad hidih nap-at an algo. Kediyey namanatnaan Satanas an manaul ke hiya ta munliwat. Wadadah diy katatakut an aggayam, mu wadada damdamah diy anghel an mangipaptok ke hiya. 14Handih nangikalabutan Herod ke Juan ya immeh Jesus ad Galilee an e muntuttuduh inat Apu Dios an kiphodan di tagu. 15Kananay "Muntutuyu kayuh liwat yu ya kulugon yu nan inat Apu Dios an kiphodan di tagu te immali mo nan intud-ak na an mun-ap-apu." 16Handih mundaldallanan hi Jesus nah pingngit di baybay ad Galilee ya tinibo na da Simon ke tulang nan hi Andres an muntabukul da te hidiyey ngunuda. 17Inayagan Jesus dida ot kananan diday "Mikuyug kayun ha-on ta mipalpud uwani ya adi kayu mo manabukul hi dolog, mu ekayu mangawis hi tatagu ta ha-oy di un-unudon da." 18Pinghanadi ya inwalong day tabukul da ot miunud dan hiya. 19Mangmangnge da ya tinibo bon Jesus on hintulang an da James ke Juan an nak Sebedi nah bangka da an pun-idadaan day tabukul da. 20Inayagana damdama dida ya pinghanadi ya tinaynan dah amada ya nadan muttatyu da ot miunud dan hiya. 21Dimmatong dad Kapernaum, ot kediyen nadatngan an Sabadun tungo ya immeh Jesus nah simbaan di Judyu ot muntuttudu. 22Hanadan tatagun nangngol ke hiya ya namodwong dah ituttuduna te matibo an ongal di kalebbengana mu nadan muntuttuduh Tugun Moses. 23Hidi nah simbaan ya wada on nahikpan an muntukuk an kananay 24"Jesus an iNasaret, nganney pinhod mun aton ke dakami? Kon immali kan manadag ke dakami? Inilak hin dahdi ka. He-a nan maid di liwat na an intud-ak Apu Dios!" 25Mu kinalyan Jesus nan nihkop an kananay "Opya ka ya makaan ka nah tagu!" 26Pinghanadi ya munggagayonggong nan tagu ya tinumkuk nan nihkop ot ahi makaan. 27Namodwong nadan tatagu ot munhimbabaggaan dan kanan day "Nganneh tuwen ma-ma-at? Hinnatkon an abu! Antipeh naen abunay kalina ya maat di pinhod na? Deya peman an takon di dimonyon nihkop ya kaanona!" 28Ot hidiye nan gagala ya nundingngol di mipanggep ke Jesus am-in hi bobled Galilee. 29Limmah-un hi Jesus nah simbaan ot umeh balen da Simon ke Andres an nikuyug ke hiya da James ke Juan. 30Hinumgop ya kinali dan hiya an nan inan nan inayan Simon ya mundogo an mahmahhuyop te nahalman di atung na. 31Immeh Jesus hi kad-ana ot odnanay taklena ot baddanganan tumaddog ya indai ya nakaan di dogona ot ena idadaan di kanon da Jesus. 32Indait mungkalimuy algo ya nun-ialin di tataguh kad-an Jesus nadan mumpundogo ya nungkahikpan hi dimonyo 33ta am-in da nan tatagu nah boble ya naamung dah dolan da Simon. 34Kinaan Jesus di nunhihinnatkon an dogon nadan tatagu ya kinaana bo nadan dimonyon nihkop. Ya adina iabulut an kumali da nadan dimonyo te adina pinhod an diday mangipainilah tatagu hin dahdi hiya. 35Hi nabiggatana ya himmahallaman hi Jesus an bimmangun ot ume nah e-elen di boble an maid di tagu ot mundasal. 36Hi Simon ya hanadan ibbana ya eda hinamahamak hi Jesus. 37Ot handih tinibo da ya kanan dan hiyay "Am-in day tatagu ya edaka hamahamakon." 38Ya kanan Jesus di "O, mu mahapul an ume takuh udum an boble ta eyak damdama muntuttuduh di te hidiyey gapunah immaliyak." 39Ot ume dah kabobbobled Galilee ot muntuttudu hanadah simbaan di Judyu ya kinaanay nihkop hi tatagu. 40Wada nan ohan tagun mungkangpuy adol na an immali ot pihpihmok ke Jesus. Nundukkun hi hinangngab na ot kananay "Kaanom ahan tun dogok te inilak an damanan atom, mu nangamung ka." 41Himmok Jesus ot dapaona an kananay "Damana. Nakaan mo kayah naen dogom." 42Pinghanadi ya nakaan di dogon nan tagu. 43Tinugun Jesus ot ahina itud-ak 44an kananay "Adim ot kalkalyon hituwen inat ku, mu ipayum an umeh kad-an nan padi ta em ipatibon hiya an nakaan di dogom ya iappitam hi Apu Dios an miunnud nah kanan di Tugun Moses ta panginilaan di tatagu an nakaan di dogom." 45Mu imme ot ya abu ot ena kalkalyon hi kabobbobleh diyen inat Jesus. Ta ali-aliyanay dakol an tagun e manibon Jesus ta maid moy atonan e mundallanan hanadah udum an boble. Imme hanadah maid di boble, mu kapyanan ume day tatagun nalpuh kabobboble an e manibon hiya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\