Markoki 10

1Tinaynan da Jesus di Kapernaum ot ume dad Judea ot umagwat da nah wangwang an Jordan. Naamung da boy dakol an tatagu ot umat nah atoatona an tinuttuduwana dida. 2Wadaday immalih Pharisee an mamatnan Jesus hin mihallay panumang na ot kanan day "Kon iabulut di tugun takun Judyu an ibolhen di lalakiy inayana?" 3Kanan Jesus di "Kon nganney kanan di Tugun Moses?" 4Kanan day "Kananay damana hin waday kapyaon di lalakih papel hi pangibolhayanah inayana ya ahina intud-ak." 5Ya kanana ke diday "In-abulut Moses te namahig kayu an adi kayu matuttuduwan. 6Mu handih lappunah nunlutuwan Apu Dios am-in hi wada tuh luta ya lintunay ohan lalaki ya ohan babai an mun-ine. 7Hituwey gapunan hay lalaki ya taynana da amanan inana ta mun-addum da nah inayana 8ta deket mun-addum datuwen duwa ya adida mo duwa, mu kay da oha. 9Kinali adi mabalin an e punhi-anon di taguy impun-addum Apu Dios." 10Nibangngad da Jesus nah bale ya punmahmahan nadan disipulosna nan kinali na mipanggep hi bolhe. 11Hay inhumang Jesus ya kananay "Hay lalakin ibolhe nay inayana ta mumbintan ya maliwat te inhuyop nay udum an babai an bokon nan namangulun inayana. 12Paddung na damdama nah babai an deket ibolhe nay inayana ta mumbintan ya maliwat te inhuyop nay udum an lalaki an bokon nan namangulun inayana." 13Wadaday tatagun nun-iali day imbabale dan eda ipadapan Jesus ta idasalana dida, mu inhong-ak nadan disipulosna dida. 14Tinibon Jesus hidiye ya bimmoh-ol ot kananay "Adiyu iadiy aliyan di u-ungan ha-on. Hanadan migappat hi pun-ap-apuwan Apu Dios ya hay umat ke datuwen u-ungay pangi-eda. 15Nomnomon yuh tuwe. Mahapul an idinol di tagun Apu Dios an umat hi pangidinol di u-unga hi pamaptok di aammod da ta ahi migappat hi pun-ap-apuwan Apu Dios." 16Ot ohhaohhaon Jesus an apupuwon nadan u-unga on inhakmonay taklenah uluda ta idasalana dida. 17Mange da Jesus ya nipdug on ohan tagu ot mundukkun hi hinangngab na ot kananay "Maphod an Apu, nganney atok ta midatanak hi biyag an maid di poppog na?" 18Kanan Jesus ke hiyay "Tipet kanam di maphodak? Maid di udum hi maphod hin bokon hi Apu Dios ya abu. 19Inilam nadan tugun Apu Dios an kananay adika pumate, adika makihuyop hi bokon mu inayan, adika mangako, adika munlangkak, adika humaul hi ibbam ya un-unudom da amam ke inam." 20Kanan nan taguy "Man-u da nae Apu, te nipalpu tuwalih kaungak ya inun-unud ku." 21In-ang-ang Jesus ke hiya an matibon waday pamhod nan hiya ot kananay "Oha mo ya abuy mahapul an atom. Eka ni-an ta em igattang am-in di limmum ya idat mu nan pihhun nunggattangam hanadah nawotwot ot ongal di kinadangyan muh langit. Hituwey atom ne ahika niunud ke ha-on." 22Dingngol nan taguh diye ya inu-umyungan an mahakit di nomnom na ot na-ala ot mange te ongal di kinadangyana. 23Nunligguh Jesus ot kanana hanadah disipulos nay "Naligat di kadangyan an migappat hi pun-ap-apuwan Apu Dios." 24Dingngol nadan disipulos nah diye ya namam-an namodwong da. Kanan bon Jesus di "Makulug an naligat tuwaliy kigappatan hi pun-ap-apuwan Apu Dios. 25Naligligat di kadangyan an migappat hi pun-ap-apuwan Apu Dios mu hay hogpan di kamel hi tolok di bilat." 26Dingngol bon nadan disipulos nah diye ya namammam-an namodwong da ot waday ohan dida on kananay "Dahdi nin moy mibaliw?" 27In-ang-ang Jesus ke dida ot kananay "Hay tagu ya adina kabaelan an mangibaliw hi adol na. Hi Apu Dios ya abuy mangibaliw hi tagu te hiya ya makandama an atonan am-in." 28Kimmalih Pedro an kananay "Apu, dakami ya-, inwalong min am-in ot miunud kamin he-a." 29Kanan Jesus di "Nomnomon yu tun kalyok. Hanan tagun tinayananay balena, tutulang na, aammod na, imbabalena ya payona gapuh pangun-unudanan ha-oy ya hay kalin Apu Dios 30ya ongal di midat ke hiya ad uwani. Dumakol di imbabalena, tutulang na, aammod na, balena ya payona, mu waday ahina punholholtapan ya hi kapoppogan di luta ya ahi midatan hi biyag an maid di poppog na. 31Dakol day tatagun mibilang an natag-e ad uwani an diday ahi nakababba ya dakol day nakababba ad uwani an diday ahi mibilang an natag-e." 32Handih wadada Jesus hi dalan an mange dad Jerusalem ya hiyay namangulu. Hanadan disipulosna ya tumattakut da ya takon hanadan tatagun mituntun-ud ya tumattakut da damdama te umeh Jesus hidi. Inayagana nadan himpulut duwan disipulosna ot handih ab-abbu da ya kinalina bon diday ahi maat ke hiya. 33Kananay "Deyan ume takud Jerusalem an ahik kadpapan an Panguluwan di tagu ta mieyak hi kad-an di aap-apun di padi ya hanadah muntuttuduh Tugun Moses. Kalyon day mahapul an mateyak ya ipaboltanak hanadah bokon Judyu ta diday mamaten ha-on. 34Ahiyak taltalanggaan ya tuppaan ya hoplaton ta ahiyak pipate, mu hi mikatlun algoh katayak ya mamahuwanak." 35Indani ya immali da nan nak Sebedi an da James ke Juan ot kanan dan Jesus di "Apu, wada anhan di pinhod min ibagan he-a." 36Kanan Jesus di "Nganneh diye?" 37Kanan day "Pinhod mi ot an hantuh umbunam hi pun-ap-apuwam ya ahi dakami pakib-unon hi paldang mu, ohah winawwan mu ya hay ohah iniggid mu." 38Mu kananan diday "Uggeyu kattog inilay pun-ibaga yu. An pakaippol kayun munholtap hi ahik holholtapon?" 39Kanan day "Pakaippol kami." Ot kanana bo ke diday "Makulug an ahi kayu munholholtap an umat ke ha-on gapu te hay pangun-unudan yun ha-on, 40mu hay ke ahi makib-un ke ha-on ya bokonak an mamili, mu hi Ama an hi Apu Dios di ahi mangipab-un hanadah pinili na tuwali." 41Dingngol nadan himpulun disipulos hidiye ya bumobboh-ol da ke da James ke Juan. 42Ot ayagan Jesus didan am-in ot kananay "Inila yu an hay aap-apu ya diday mumbaal hi tatagu ya hay pinhod day maunud te diday ap-apu. 43Mu adi athidin dakayu. Deket waday ohan dakayu an pinhod nan hiyay katagtag-ayan ya mahapul an hiyay kay muttatyun nadan ibbana. 44Ya deket wada nan pinhod nan hiyay mun-ap-apu ya mahapul an mumbalin an kay muttatyu. 45Te ha-oy an Panguluwan di tagu ya immaliyak an punmuttatyun am-in di tagu, bokon hay mun-ap-apu. Immaliyak an e mangikateh boklan di liwat di tagu ta mibaliw da." 46Indani ya dimmatong da Jesus ya nadan disipulosna ad Jerico. Handih eda tayanan hidiyen boble ya niunud day dakol an tatagu. Wada on tagun nakulap an um-umbun nah pingngit di kalata an mungkodkoddon nadah mala-u. Hay ngadana ya hi Bartimeo an nak Timeo. 47Handih dingngol nan mungkala-uh Jesus an iNasaret ya muntukuk an kananay "Apu Jesus an tanud David! Homkonak anhan!" 48Dakol day nangihong-ak ke hiya ta umop-opya ot, mu pun-olot na ot ya abuy tukuk na an kananay "Tanud David, homkonak anhan!" 49Immohnong hi Jesus ot kananay "Iali yuh tu." Ot ayagan da nan nakulap. Kanan dan hiyay "Maphod kaya! Maka tedeyan pun-ayagan daka." 50Impamaganay wagiddih bulwatina ot mangintataddog ot umeh kad-an Jesus. 51Kanan Jesus ke hiyay "Nganney pinhod mun atok ke he-a?" Ya kananay "Apu, pinhod kun kaanom di kulap ku." 52Ot kanana ke hiyay "Ume ka mo. Hay pangulug mun ha-on di nangaan hi kulap mu." Pinghanadi ya pakatibo nan tagu, ot miunud ke hiya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\