Markoki 11

1Manatong da Jesus ad Jerusalem an wadadah nangappit ad Betpage ya Betania nah bilid an Oliba ya impamangulunay duwan disipulosna. 2Kananan diday "Ekayun dih boble ot waday tibon yun nigakod an ka-ongalna an kabayu an ugge ni-an natakkayan. Ubadon yu ta iali yuh tu. 3Deket waday mangibagan dakayu an kananay `Tipet pun-ubad yu?' Ya kanan yun hiyay `Mahapul Apu taku. Maid uhup ya ibangngad mi.'" 4Ot ume da nan duwan impamangulun Jesus ya tinibo da nan ka-ongalna an kabayu an nigakod hi panton di ohan bale. Handih pun-ubad da ya 5kimmali nadan nangang-ang ke dida an kanan day "Nganney aton yu? Tipet pun-ubad yu?" 6Inhumang da nan kinalin Jesus ot iabulut da. 7In-eda nan kabayuh kad-an Jesus ot iap-ap day bulwati dah odog nan kabayu ot mitakkeh Jesus. 8Hanadan dakol an tatagu ya kinaan day oddan di bubulwatida ot pun-iap-ap da nah kalatan dalanona. Hanadan udum ya eda nangalah tubun di kaiw ot dadiyey nun-iaplag da te hidiyey pundayaw dan hiya. 9Hanadan tatagun namangulu ya nadan mituntun-ud ya itukutukuk day pundayaw dan hiya an kanan day "Madayaw hi Apu Dios! Madayaw hantun intud-ak na! 10Madayaw kan immali te dandanin madatngan di pun-ap-apuwam an ningadan nah ammod takun hi David. Madayaw hi Apu Dios!" 11Dimmatong da Jesus ad Jerusalem ot humgop nah templo ot mun-ang-ang-ang. Mu mungkahilong ot ikuyug na nadan himpulut duwan disipulosna ot ume dad Betania. 12Kabigatanan diye an nalpu dad Betania ya naagangan hi Jesus. 13Tinibona nan kaiw an fig an dakkodakkol di tubuna ot umen e maniboh bungana, mu maid te bokon hidiyey tiempon bungaana. 14Kanan Jesus hanah kaiw di "Adika mo bumunga!" Hanadan disipulosna ya dingngol dah diyen kinali na. 15Handih dimmatong dad Jerusalem ya imme boh Jesus nah templo ot pun-ipalah-una nadan gumatang ya munggattang hanah bohongnan di templo. Hinukwangngi nay lamesaan nadan munhannot hi pihhu ya nadan ubunan di munggattang hi paloma. 16Iadina boy pangidalanan di tatagun waday inodnan dan igattang da nah dolan di templo. 17Kanana hanadah tataguy "Impitudok Apu Dios an kananay `Hay balek ya pundasalan di tatagu.' Mu impumbalin yuh punggattangan yu ta pangakawan yuh pihhun nadan umalin mundasal." 18Dingngol nadan ap-apun di padi ya nadan muntuttuduh Tugun Moses ot munnomnomnom dah aton dan mamaten Jesus. Man-uke ya tumakut da te inila da an dakol day tatagun namodwong hi ituttudu na ya atoatona. 19Mungkahilong kediye ot tayanan da Jesus hidiyen boble. 20Kabigatana ya indalan da bo nah kad-an nan kaiw an fig ya inang-ang da an namag-anan. 21Ninomnom Pedroy kinalin Jesus nah kaiw ot kananay "Apu, ang-angom ke din tinomyom an kaiw, deyan nakatte!" 22Ya kanan Jesus ke diday "Nomnomon yuh tuwe, deket waday pangulug yun Apu Dios 23ya damanan deket kanan yu nah bilid di `Mit-an ka nah baybay' ya mit-an. Am-in nan nomnomnomon yun aton ya maat hin adi kayu munhalinduwa, mu kulugon yun maat. 24Takon di nganney ibaga yuh dasal yun Apu Dios ya atona hin kulugon yu. 25Ya deket mundasal kayu ya pakomaan yuy nganneh diyen ad-adin inat di ibbayun dakayu ta pakomaan damdaman Ama takun hi Apu Dios di liwat yu. 26[Mu deket adiyu pakomaan di ibbayu ya adina damdama pakomaan di liwat yu."] 27Nibangngad bo da Jesus ad Jerusalem ot handih mundaldallanan da nah bohongnan di templo ya immali nadan ap-apun di padi, nadan muntuttuduh Tugun Moses ya nada bon mangipangpangulun Judyu hi kad-ana. 28Ot kanan dan hiyay "Nganney lebbeng mun mangat am-in nah at-atom? Deket waday lebbeng mu, dahdiy nangidat?" 29Hinumang na dida an kananay "Wada ni-an di hanhanak ke dakayu ta deket humangon yu ya humangok damdama nan ibaga yu mipanggep hi lebbeng ku. 30Dahdiy nangitud-ak ke Juan an e mumbonyag, hi Apu Dios weno hay tagu?" 31Kinalin Jesus hidiye ya munhuhummangan da an kanan day "Nganney ihumang taku? Deket kalyon takuy `Hi Apu Dios' ya ahina kalyon di `Ya tipet uggeyu kinulug hi Juan?' 32Deke bot kalyon takuy `Hay tagu' ya katatakut bo." Tumakut da hanadah tatagu te datuwen tatagu ya kulugon da an hi Juan ya profetas an intud-ak Apu Dios. 33Ot kalyon da mon Jesus di "Toan. Uggemi inila." Ot kanan Jesus ke diday "Deket athina ya adik bo damdama kalyon ke dakayuy nangidat hi lebbeng ku."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\