Markoki 12

1Nuntuttuduh Jesus hanadah tatagu an impainnab-abig na. Kananay "Waday ohan tagun nuntanom hi grapes hi laguntana. Inaladana ot mangapyah pungkopalan ya nangapya boh natag-en pungguwalyaan ot ahina piabang ot ahi umeh udum an boble. 2Handih nadatong nan grapes ya intud-ak nay ohan muttatyuna ta ena alan di dowana. 3Mu hanadan mun-abang ya dimpap dah tuwen muttatyu ot banakdungan da ot ahida itud-ak an maid di indat da. 4Immitud-ak boh ohan muttatyuna, mu binanakdungan bon nadan mun-abang ya numba-inan da. 5Intud-ak bon nan kon lutay ohan muttatyuna ot patayon nadan mun-abang. Athidiy boy impangat da nadah udum bon muttatyun intud-ak nan kon luta an binanakdungan da dida ya pinate day udum. 6Maid moy udum hi ena itud-ak ot itud-ak na mo nan impakappinhod nan imbabalena. Kanan nan kon lutay `Agat tun imbabalek di itud-ak ku. Inilak ot lispituhon da.' 7Mu imme nan imbabalen nan kon luta ya kanan nadan mun-abang di `Tuwe nan imbabalenan mamoltan tuh lutana. Agat patayon taku ta ditakuy mangibagi tuh boltanona.' 8Dimpap da tut-uwa ot patayon da ot eda iwele." 9Ot kanan Jesus hanadah tataguy "Nganne nin moy aton nan kon luta hanadah mun-abang? Kon adina e pumpate dida ta ipaabang nah udum nan laguntana?" 10Kanana boy "Wadan binidbid yu nan nitudok an kananay `Nan batun binalon nadan mangapyah bale ya hidiye ot ahan di nahamad an ikapyah bale an pinilin Apu Dios. Hidiyen inat na ya maphod peman.'" 12Hanadan ap-apun di Judyu ya ihik dan dopapon hi Jesus te inila dan diday nangipadngolana kediyen ab-abig na, mu tumakut da hanadah tatagu ot tumayan da. 13Indani ya immali da nan Pharisee ya nadan tatagun Herod an intud-ak nadan ap-apun di Judyu ta eda patnaan hi Jesus. Kanan day 14"Apu, inila mi an makulug am-in di kalyom ya ituttudum nan makulug an pangi-en Apu Dios. Adika mihapitan hi kalin di tatagu ya adim hangudon di kinatagun di dahdih diye. Kalyom ke dakami, kon miabulut hi Tugun Moses di pumbayadan takun Judyu hi buwis nah ap-apud Roma? Mumbayad kami weno adi?" 15Mu inilan Jesus an manmannibo dah ipabahul dan hiya. Ot kananan diday "Antipet eyak patpatnaan ke dakayu? Iali yu on kalang ta tibok." 16Ot idat da ya kanan Jesus di "Dahdiy kon-anga ya kon ngadan di wada tuh kalang?" Ya kanan day "Hi Cesar." 17Ot kanan Jesus ke diday "Idat yun Cesar di lebbeng nan midat ke hiya ya idat yun Apu Dios di lebbeng nan midat ke hiya." Ya namodwong dah kinali na. 18Wadada boy immalih Saducee hi kad-an Jesus an dadiye nan mangalin adi mamahuwan di nate. 19Kanan dan hiyay "Apu, hay intudok Moses ya kananay deket nalahin di ohan lalaki ya nate an maid di imbabaleda nah inayana ya mahapul an bintanon di ohan tulang nan lalaki nan nabalun babai, ta deket mun-imbabaleda ya mibilang an imbabalen nan nate. 20Ot nganney innun tuwe? Wadaday pitun hintutulang an linalaki. Nalahin nan panguluwan, mu indani ya nate an maid di imbabalena. 21Binoltan nan nikadwa ya nate an maid boy imbabalena. Athidi boy naat nah nikatlu. 22Numboboltanan dan am-in an hintutulang, mu nate da an maid di imbabale dan am-in. Indani ya nate mo nan babai. 23Hantuh kamahuwan di nate, dahdi moy ahi kon inayan nah babai an deyan am-in da ya in-ine da?" 24Kanan Jesus di "Hinaey nihallaan yu. Hinaey kainilaana an adi kayu pakaawat hi impitudok Apu Dios ya hay kandamana. 25Hantuh ahi kamahuwan di nate ya umat da hanadah anghel hi langit an maid di mun-iine. 26Wada boy ohah kalyok mipanggep ketuwe. Kon uggeyu naawatan nan intudok Moses an kinalin Apu Dios handih nakihummangan ke hiya nah mundadalang an ka-ka-iw? Hay kinalin Apu Dios ya `Ha-oy di Dios da Abraham, hi Isaac ya hi Jacob.' 27Hay kibalinan diye ya hiyay Dios di matagu, bokon hay nate. Hinae mo nan kanak di nakaihhalla kayu." 28Wada nan ohan muntuttuduh Tugun Moses an dingngol nah diyen kinalin Jesus ya inilana an maphod hidiyen impanumang na hanadah Saducee. Kinali kananan hiyay "Nganney umanhan an tugun?" 29Kanan Jesus di "Hay umanhan an tugun ya hituwe: `Pakaddonglon yun tatagun iIsrael, hi Apu takun hi Apu Dios ya hiya ya abuy Apu. 30Hiya ya abuy umanhan an pohdon taku ya am-in di nomnomon ya aton, ya inomnom am-in ke hiya.' 31Hay mikadwa ya `Pohdon yuy ibba yun tagu umat hi pamhod yuh adol yu.' Datuwen duway umanhan am-in nah Tugun Apu Dios." 32Kanan nan muntuttuduh Tugun Moses di "Makulug hinaen kinalim Apu. Maid di udum hi Apu taku hin bokon hi Apu Dios ya abu ya maid di udum an Dios mu hiya ya abu. 33Mahapul an hiyay pakappohdon taku ya pohdon taku damdamay ibba takun tagu umat hi pamhod takuh adol taku. Datuwey umanhan mu nadan nganne dadiyen iappit ke Apu Dios." 34Inilan Jesus an naawatan nan tagu ot kananan hiyay "Tuwen inilaom di ine-en di pun-ap-apuwan Apu Dios." Nagibbuh tuwe ya waday oha on bumaba-in an mamagbagan Jesus. 35Handih muntuttuduh Jesus nah templo ya kanana nadah tataguy "Nganney kibalinan nan kanan nadan muntuttuduh Tugun Moses an hi Kristo ya tanud din hi David? 36Handi ya impanomnom nan Espiritun Apu Dios ke David hituwen kinalina `Kanan Apu Dios nah Apuk di "He-ay umbun hi winawwan ku ingganay apputok am-in di buhul mu." ' 37Nomnomon yu ke, deket kanan David di hi Apunah Kristo, nganney innunan hi Kristo ya tanud David?" Am-in da nan tatagun naamung an mangmangngol ya pinhod dah diyen kalkalyon Jesus. 38Kanan bon Jesus ke diday "Nomnomon yu tun kalyok ta adiyu iun-unud hanadah muntuttuduh Tugun Moses. Dida ke ya mumbulwati dah andukke ta imatunan di tatagu dida an mittulu da peman. Ya pinhod dan abun pitpitbal nah malkadu an kawad-an di dakol an tatagu. 39Ya pinhod da bon umbun hi ubunan di madayaw an tagu hi simbaan ya nah waday hamul. 40Ya deke bot mundasal da ya dukkadukkayon da ta hay panibon di tatagun dida ya kay makakullug an makaphod da yaden deman ot an diday munhaul nadah nabalun binabai ta pun-ala day limmuda. Hidiyey gapunan nahalman di ahi pangastigun Apu Dios ke dida." 41Inumbun hi Jesus hanah dommang di pangiamungan dah pihhu nah templo ot ang-ang-angona nadan tatagun pun-ihaad day pihhu dah di ya dakol day kakadangyan an ongal an pihhuy pun-ihaad da. 42Immali nan ohan nakawwotwot an nabalun babai ya dudduwan hepeng di inhaad na. 43Inayagan Jesus nadan disipulosna ot kananan diday "Nomnomon yu tun kalyok an hanan duwan hepeng an inhaad nan babai ya nabalbalol mu nan inhaad nadan udum 44te nan inhaad da ya hidiyey hinawwal da. Mu nan nawotwot an babai ya am-ammunah diyen pihhuna mu inhanakul nan inhaad."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\