Markoki 13

1Handih puntayanan da Jesus nan templo ya kanan nan ohan disipulos nay "Apu, tibom ke, maphod hantun templo ya hantudan batun ingkapya da." 2Kanan Jesus di "O, maphod tun tibtibbon yu, mu udum hi algo ya ahi mapa-in am-in ta maid di ohan batun munnanong hi niha-adana." 3Indani ya um-umbun hi Jesus nah bilid an Oliba nah dommang nan templo ya imme da Pedro, hi James, hi Juan ya hi Andres hi kad-ana ot ab-abbu dah di ya kanan dan hiyay 4"Kalyom ke dakami hin kakon-anay ahi kaatan datuwen kinalim. Ya hin nganney ahimi pangimatunan hi kaatan tuwe ya nadan udum an maat." 5Ot ituttudunay mipanggep kediye an kananay "Halipat-an yu ta adi kayu mahaul 6te dakol di ahi umalin kanan day didah Kristo ta dakol day ahi mahaul. 7Ya ahiyu donglon di gubat hi kabobboble, nih-up ya nidawwi, mu adi kayu tumakut. Datuwey ahi ma-ma-at, mu bokon hidiyey kapoppogan di luta. 8Am-in di kabobboble ya ahida munggugubat, ahi wadaday kolyog ya bitil. Datuwey ahi kilappuwan di ligat. 9Halipat-an yu bo te ahi dakayu dopapon ta ie dakayuh punhumalyaan di Judyu ya edakayu punhoplat hanadah simbaan. Ahi dakayu bo ipataddog hi hinangngab di gobernador ya nadan udum an ap-apu gapuh pangulug yun ha-on, kediyey ahiyu pangipainilaan ke dida hi mipanggep ke ha-on. 10Mahapul an mipainilah kabobbobleh tuwen pangi-en Apu Dios ta ahi madatngan di kapoppogan di luta. 11Deket dopapon dakayu ta edakayu humalyaon ya adi kayu madanagan hi ihumang yu te hay ahiyu kalyon kediye ya malpuh Espiritun Apu Dios, bokon hi nomnom yu. 12Kediyen tiempo, ya hay tulangna ya hiyay mangipipateh tulangna, hay ammod ya hiyay mangipipateh imbabalena ya athidi boy imbabale an hiyay mangipipateh ammod na. 13Ahi dakayu hihingngitan am-in hi tatagu gapuh pangulug yun ha-on. Mu hanan mangippol hi punholholtapana ya adina iwalong di pangulug nan ha-on ingganay magibbun am-in datuwe ya ahi mibaliw." 14Kanan bon Jesus di "Ahiyu tibon nan himpappangen balawon Apu Dios an mihaad nah bokona kiha-adan. (Dakayun mamidbid ketuwe ya mahapul an maawatan yu.) Hantuh ahi mumpatiboh tuwe ya am-in di tataguh kabobbobled Judea ya ahida bumtik nadah bilid. 15Hanan tagun wadah dolan di balena ya mahapul an adi humgop an e umalah ngunut na, mu bumtik ot ya abu. 16Athidi bo hanah tagun wadah payo an mahapul an adi umanamut an e mangalah bulwatina, mu bumtik ot ya abu. 17Kediye bo ya mahmok nadan binabain himmiga ya nadan waday golang da. 18Mundasal kayun Apu Dios ta adi mipaddih ahi kotolan 19te dadiyen ahi maat ya nakahhalman an abu mu nadan nalana-u nipalpun dih nunlutuwan Apu Dios hi luta ingganad uwani, mu nagibbu ke mo kayah diye ya maid moy athidi. 20Mu gapu hanadah tatagun pinilin Apu Dios ya kinaanay algon punligligatan di tagu te gulat nat uggena in-athidi ya maten am-in di tagu. 21Wadaday tatagun ahida kanan di `Tibon yu, deyah Kristo!' weno `Tibon yuh di, wadah dih Kristo!' mu adiyu kaya kulugon. 22Kalyon da dadiye te wadaday tatagun ahida kanan di didah Kristo weno kanan day profetas da, mu bokon da kaya. Dakol di ahida ipatibon umipamodwong ta patnaan dan haulon nadan tatagun Apu Dios, mu adinadaman mahaul da. 23Kinali halipat-an yu ot deyan kinalik ke dakayu. 24Hantuh kagibbuwan am-in datuwen ahi maat ya tumapol di algo ya bulan. 25Ya mag-a nadan bibittuwon ta maid di potok na. 26Deket magibbuh tuwe ya hantuh ahik aliyan an Panguluwan di tagu ya ahiyak tibon nah kulabut an matiboy ongal an kandamak ya kidayawak. 27Ahik itud-ak nadan anghel ku ta eda amungon nadan napilin tatagun Apu Dios hi kabobboble tuh luta. 28Inila taku an deket mamuddal di tubun nan kaiw an fig ya nih-up di tialgo. 29Athidi hantuh ahik aliyan an deket ma-ma-at am-in tun kinalik ya inila yu mo an gagala moy aliyak. 30Nomnomon yuh tuwe! Am-in datuwen kinalik an ahi maat ya ahi akhupan di udum ke dakayu te adida ni-an mate yaden maat datuwe. 31Ahi mama-id di kabunyan ya luta, mu hay kalik ya munnanong ta nangamung. 32Maid di ohan nanginilah aliyak takon nadan anghel hi langit ya ha-oy an Imbabalen Apu Dios. Hi Aman hi Apu Dios ya abuy nanginila. 33Kinali halipat-an yu ta mundadaan kayu te ugge nainilay aliyak. 34Umat nah ohan tagu an e mumbaat an iukod nay balena hanadah muttatyuna. Waday oha on midatan hi ngununa. Kalyona nah mun-adug hi panto an ihamad nan mungguwalya." 35Kanan bon Jesus di "Halipat-an yu te maid di maptok hi kibangngadak umat kediyen tagu an adi mainila hin hi mahmahdom, hi gawan di hilong, hi talan-uwan di manuk weno hi biggatnay kibangngadana. 36Athidi bon ha-on an maid di maptok di ahik kibangngadan. Nganne nin hin akhupan dakayun ugge nundadaan? 37Hituwen pungkalik ya bokon dakayu ya abuy pangalyak, mu am-in di tagu, kinali halipat-an yu."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\