Markoki 14

1Duway algo mo ya madatngan nan piyestan di Nala-uwan di Anghel Apu Dios ya piyestan di Tinapay an ugge naha-adan hi yeast. Hanadan ap-apun di padi ya nadan muntuttuduh Tugun Moses ya ihuhummangan da hin nganney innun dan mangidalunun mampap ke Jesus ta pipate da. 2Mu kanan day "Adi taku ipaddid uwanin piyesta te indani ya gumulu day tatagu." 3Handih mangmangngan da Jesus ad Betania hi balen da Simon an hiya nan mungkangpu ni-an di adol na ya immali on babai an inodnanay ohan butilyan naha-adan hi nakangnginan lana an kanan dan nard. Linukatana ot iduyag na nah ulun Jesus. 4Hanadan udum an tatagun wadah di ya adin abuy boh-ol da nah babai an kanan day "Ayyokah diyen lana. 5Gulat nat nigattang ya ongal ot an pihhun midat hanadah nawotwot." Namahig di pangali dan hiya. 6Mu kanan Jesus ke diday "Nangamung pen hiya. Tipet athinay pangali yun hiya? Hidiyen inat nan ha-on ya maphod. 7Hanadan nawotwot ya wadadat nangamung an damanan baddangan yu dida takon di ngannen tiempo. Mu ha-oy ke ya adiyak makihkihtun dakayu ta nangamung. 8Hantun babai ya inat nay maat na. Hidiyen nangiduyaganah lanah adol ku ya kay na indadaan di adol kun milubuk. 9Nomnomon yuh tuwe. Am-in nadah boblen kipainilaan di kalin Apu Dios ya ahi makalkaliy inat nan ha-on an panginomnoman ke hiya." 10Indani ya immeh Judas Iskariote an oha hanadah himpulut duwan disipulos Jesus hi kad-an nadan ap-apun di padi ot e makihummangan mipanggep hi pangipadpapana ke Jesus. 11Ya maan-anla da ot kalyon dan hiya an idatan dah pihhu. Nipalpun diye ya hahalipat-anay pangipadpapanan Jesus. 12Handih namangulun algon di piyestan di Tinapay an ugge naha-adan hi yeast an kediyen algoy panglongan da nah karnero an hamulon dah panginomnoman da nah Nala-uwan di Anghel Apu Dios ya imbagan nadan disipulos Jesus di "Daanay emi pundadaanan hi etaku panganan tuh piyesta?" 13Kanan Jesus nah duwan disipulos nay "Ume kayu nah boble ta deket tibon yu nan tagun nun-agtuh buwod ya unudon yu inggana nah balen hogpana. 14Kanan yu nah kon baley `Kanan Apu takuy daanay panganan min nadah disipulos ku hantuh piyesta?' 15Ya ituddu nan dakayu nan ongal an kuwaltu nah mikadwan gladu an dehdin am-in di mahapul taku. Hidiy eyu pangidadaanan hi kanon taku." 16Ot ume da nan duwan disipulosna ya makulug peman nan kanan Jesus ot eda idadaan di kanon da kediyen piyesta. 17Mungkahilong kediye ya dimmatong da Jesus ya nadan disipulosna. 18Handih mangan da ya kananay "Hituwey kalyok, waday ohan dakayu an ahi mangihdul ke ha-on. Dehtud uwani an makikan ke ditaku." 19Dingngol dah diye ya mahakit di nomnom da ya waday oha on kananay "Kon ha-on?" 20Himmumang hi Jesus an kananay "Hay ohan dakayun himpulut duwan makikan ke ha-on an pakitam-ol nay tinapay na tuh duyu. 21Ha-oy an Panguluwan di tagu ya ahiyak patayon ta umannung nan impitudok Apu Dios, mu mahmok an abu nan tagun mangihdul ke ha-on. Kudukdul nay ugge nitungoh diyen tagu." 22Kediyen mangan da ya inalan Jesus nan tinapay ot mumpasalamat ke Apu Dios. Pinani-ang na ot ikap-ong nan dida ot kananay "Alan yu ta kanon yu, hituwey adol ku." 23Nagibbuh diye ya inala na bo nan basu an natalwan hi baya ot mumpasalamat bon Apu Dios. Indat nan dida ot kananay "Hituwey dalak an tumodtod ta kipaannungan nan balun planun Apu Dios an kiphodan di tagu." Ot uminum dan am-in. 25Ya kanana boy "Kalyok ke dakayu, adiyak mo uminum ketuwen baya ingganan diyen algo an ahik panginuman nah hinnatkon hidih pun-ap-apuwan Apu Dios." 26Nagibbuh diye ot mungkanta dah pundayaw dan Apu Dios ot ahida umen nah bilid an Oliba. 27Indani ya kanan Jesus ke diday "Am-in kayu ya ahiyak punhintatayyanan. Hidiyey umannungan nan impitudok Apu Dios an kananay `Pipatek nan mumpattol hi karnero ta miwahit nadan karnero.' 28Mu hantuh mamahuwanak ya mamanguluwak an umed Galilee ta ahi kayu miunud." 29Mu kanan Pedroy "Takon di taynan daka hantudah iibbak ya adi daka taynan ke ha-on." 30Mu kanan Jesus ke hiyay "Kalyok ke he-ah tuwe, ad uwanin hilong ya mumpitlun iha-ut mu an kanam di uggeyak inilan he-a ta ahi pumidway talan-un di manuk." 31Mu kanana ot ya abuy "Takon nin di makikateyak ke he-a ot adinadaman ek kanan di ugge daka inilan ha-on." Ya am-in nadan disipulos ya athidiy kinali da. 32Imme dad Getsemani ot kanan Jesus ke diday "Mihtu kayu ta eyak mundasal." 33Ammuna da Pedro, hi James ya hi Juan an ingkuyug na. Hi Jesus ya u-umyungan ya mahakit di nomnom na. 34Kananan diday "Dehtun namahig di hakit di nomnom ku an kayak mate. Mihtu kayu ni-an ya adi kayu mahuyop ta ib-ibbaanak." 35Imme nah e-elena ot munlukbub an mundasal ta adi maat hidiyen punholholtapana. 36Mundasal an kananay "Ama, he-a ya makandama ka an damanan atom am-in. Daan mo anhan ta adi maat hidiyen ek punholholtapan. Mu nangamung ka, hay pinhod muy maunud, bokon hay pinhod ku." 37Ot mibangngad hi kad-an nadan disipulosna ya nakahhuyop da, ot kananan Pedroy "An nahuyop ka, Simon? Kon adi kayu pakaippol hi hinuyop yu takon di ohan olas ya abu?" 38Kanana bon diday "Halipat-an yu ya mundasal kayu ta adi kayu mahaul an munliwat. Inilak an pinhod yun mangun-unud, mu makudang di kabaelan yu." 39Imme bo ot e mundasal an hidiye boy indasal na. 40Nibangngad boh kad-an nadan disipulosna, mu nakahhuyop da bo. Namahig an adida pakaippol hi hinuyop da. Binanguna dida, mu uggeda inilay kalyon dan hiya. 41Handih pitlunan nibangngadana ya kananan diday "Kon itool yuy huyop? Bumangun kayu mo te nadatngan di pamatayan nadan nungkaliwat an tatagun ha-on an Panguluwan di tagu. 42Makayu ta etaku damuwon dida. Deyan mangali nan nangihdul ke ha-on!" 43Nanongnan mungkalkallih Jesus ya dimmatong hi Judas an oha hanadah himpulut duwan disipulosna an ibbana nadan intud-ak nadan ap-apun di padi ya nadan muntuttuduh Tugun Moses ya nadan mangipangpangulun Judyu an numpun-odon dah otak ya bakdung an e mampap ke hiya. 44Hi Judas ya tinuguna tuwali nadan ibbana an kananay "Ahiyu imatunan nan etaku dopapon te ahik awalon. Deket inawal ku ya umali kayu ta alan yu ya pakagguwalyaan yuh eyu pangieyan." 45Immeh Judas hi kad-an Jesus ot kananay "Apu, immali kami." Ya inawal na. 46Ot ume nadan ibban Judas ot baludon dah Jesus. 47Hanan ohan muntattaddog an disipulosna ya inuknut nay otak na ot palangonay ingan nan ohan muttatyun di natag-en padi. 48Kimmalih Jesus an kananan diday "Tipet kah-in di ekayu mun-odon hi otak ya bakdung an mampap ke ha-on? Kon nakabahhulanak? 49Kabigabigat on wadaak nah templo an muntuttudun dakayu ya tipet uggeyak dimpap? Mu takombo, te mahapul an umannung nan impitudok Apu Dios." 50Am-in da nan disipulosna ya binumtik da an tinaynan dah Jesus. 51Wada on ohan kat-agun lalaki an in-awakona ya abuy ulo an miun-unud ke Jesus an eda ot dopapon, 52mu binumtik an maid di nihanih adol na te linapdit dah diyen ulona. 53Ot iedah Jesus nah balen nan natag-en padi. Wadadah din am-in nadan ap-apun di padi ya nadan mangipangpangulun Judyu ya nadan muntuttuduh Tugun Moses. 54Niunuunud hi Pedro, mu ugge nih-up ot iohnong na nah dola. Nakib-un hanadah guwalya ot makianidu. 55Hanadan ap-apun di padi ya am-in nadan ibbadan konsehal di Judyu ya tagan day mahma nadah tatagu hi mabalin an ipabahul dan Jesus ta pangigadulan dan mamaten hiya. Mu maid di mahamak da. 56Dakol day nuntistiguh langkak mipanggep hi inat na, mu adi mun-uunnud di kalyon da. 57Wadada nan nunlangkak an kanan day "Dingngol miy kinalin Jesus an kananay pa-iyona nan templo, mu mala-uy tulun algo ya hannotana kanuh oha bon templo an ugge kinapyan di tagu." 59Mu takon di datuwen nuntistigu ya adi mun-uunnud di kalyon da. 60Timmaddog nan natag-en padi ot kananan Jesus di "Kon makulug datuwen ipabahul da? Nganney panumang mu?" 61Mu op-opyah Jesus an adi kumali. Ya kanan bon nan natag-en padiy "Kon he-ah Kristo an Imbabalen Apu Dios?" 62Kanan Jesus di "Om, ha-oy, ya am-in kayu ya ahiyak tibon an Panguluwan di tagu an umbun hi winawwan Apu Dios an makandama. Ahiyak bo tibon nah kulabut hantuh ahik kibangngadan." 63Kinalinah tuwe ya binik-in nan natag-en padiy bulwatina hi bungot na ot kananay "Adi mahapul an waday udum an muntistigu te dingngol takuy kinalina. 64Deyan dingngol yuy puntaltalanggaanan Apu Dios. Nganney punnomnom yu?" Ya kanan dan am-in di "Mahapul an mate te nabahulan." 65Wadaday udum an tinuppaan dah Jesus ya hinaniyan day matana on dinuntuk da an kanan day "Dahdiy nanuntuk ke he-a?" Ya dinaw-en damdaman nadan guwalya. 66Nanongnah Pedro nah dola an makian-annidu hanadah guwalya ya immali on ohan babain muttatyun nan natag-en padi ya inimatunanah Pedro ot kananay "He-ay ohan ibban Jesus an iNasaret." 68Mu inhaut Pedro an kananay "Bokonak! Uggek inilah naen pungkalim." Bimmah-el hi Pedro nah alad ya timmalan-uy manuk. 69Tinibo bon nan babain muttatyu ot kanana nadah tataguy "Hiya kaya nan ohan ibban Jesus." 70Mu inhaut na bo an kananay bokona ibbah Jesus. Indani bo ya kanan nadan tatagu ke hiyay "Adinadaman ihaut mu te takon he-a ya nalpu kad Galilee." 71Indani mo ahan ya insapatana an takon di patayon Apu Dios ot kananay "Uggek man inilah naen tagun kalkalyon yu." 72Nagibbun kinali nah diye ya pimmidwan timmalan-uy manuk ya ninomnom na nan kinalin Jesus ke hiya an kananay "Mumpitluy ahim pangalyan an kanam di uggeyak inila ta ahi pumidwan tumalan-uy manuk." Ot mungkoga te hidiyen inat na.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\