Markoki 15

1Biggabiggat nah nabiggatana ya naamung da bo nadan ap-apun di padi ya nadan mangipangpangulun Judyu ya nadan muntuttuduh Tugun Moses ya nadan konsehal. Inhuhummangan day aton dan Jesus ot baludon da ot iedah kad-an Pilatu an gobernador. 2Imbagan Pilatu an kananay "Kon he-ay patul di Judyu?" Kanan Jesus di "Deya ot bon hinaey kanam." 3Dakol di ipabahul nadan ap-apun di padi ke hiya. 4Ot kalyon Pilatu ke hiyay "Nganney panumang mu? Deyan dakol di ipabahul dan he-a." 5Mu hi Jesus ya adi humumang ya namodwong hi Pilatu. 6Hanah piyestan di Nala-uwan di Anghel Apu Dios ya waday ohan oggan ipaen nan gobernador hi nikalabut, nangamung di pinhod di tatagun mipae. 7Kediye ya wada on nikalabut an hi Barabbas an pimmate handih nakilaban dah gubilnun di Roma. 8Handih naamung day tatagu an eda ibagan Pilatu di pinhod dan mipae 9ya kalyonan diday "An pinhod yun ipaek hantun patul di Judyu?" 10Man-uket kinalin Pilatuh diye ya inila nan maid di bahul Jesus, mu gapuh amon nadan ap-apun di padi ya impadpap da. 11Mu inhapitan nadan ap-apun di padi nadan tatagu ta hi Barabbas di ibaga dan ipaen Pilatu ta bokon hi Jesus. 12Imbagan Pilatu hin nganney atonan Jesus an kananay "Nganne moy atok hantuh kanan yun patul di Judyu?" 13Ya muntukuk am-in nadan tatagu an kanan day "Ipatak hi krus!" 14Mu kanan Pilatu di "Tipe-? Kon nganney bahul tuwen tagu?" Mu pun-olot da ot ya abuy tukuk da an kanan day "Ipatak hi krus!" 15Hi Pilatu ya in-unnud nah pinhod di tatagu, ot hi mo Barabbas di ipaena. Hi Jesus ke ya impahoplat na ot ahina ipaboltan nadah tindalu ta e mipatak hi krus. 16Inihgop nadan tindaluh Jesus hi balen nan gobernador ot ayagan dan am-in nadan ibbadan tindalu. 17Immala dah maingit an bulwati an umat hi bulwatin di patul ot ipabulwati dan Jesus ya nangapya dah pongot an hubit ot ipapngot dan hiya. 18Tinaltalanggaan da an kanan day "Dayawon taku peman tun Patul di Judyu!" 19Nunhoplat day uluna ya nuntuppaan da. Deke on nundukkun da ya nunyuung dan hiya. 20Nagibbun tinaltalanggaan da ot kaanon da nan maingit an impabulwati dan hiya ot ipabangngad da nan bulwatina, ot ieda nah eda pangipatakan ke hiya. 21Wadadah dalan ya dinamu dah Simon an iCyrene an aman da Alexander ke Rufus ot ipilit nadan tindalu an pah-onona nan krus Jesus. 22In-e dah Jesus nah kanan dan Golgota an hay kibalinana ya gunit di ulu. 23Handih dimmatong dah di ya e ot painuman nadan tindaluh Jesus hi baya an nad-uman hi mira an aga, mu adina pinhod. 24Ot handih nunggaway algo ya impatak da nah krus an nitudkan nan impabahul dan hiya an kananay "Hituwey Patul di Judyu." Nagibbun impatak da ot ibubunut da hin nganney alan di hin-oh-an dida nah bulwatina. 27Wadaday duwan mangako an nipatak da damdamah krus, ohah winawwana ya hanan ohah iniggid na. 28(Hituwey immannungan din kinalin Apu Dios an nitudok an kananay "Imbilang da an nabahulan.") 29Am-in nadan munla-u ya munwigwigiwig dah panaltalangga dan Jesus an kanan day "Daan bo nan kanam an pa-iyom nan templo ya bohwatom hi tulun algo? 30Deya ot an adim baddangan di adol mu ta makaan ka nah krus." 31Takon nadan ap-apun di padi ya nadan muntuttuduh Tugun Moses ya taltalanggaan da damdamah Jesus an kanan day "Tipe nin ta binaddanganay udum ot tumagu da ya adina baddangan di adol na? 32Tibon taku ya- peman hin makaan dih nipatakana. Hituwe kanun tagu ya patul di Judyu an pinilin Apu Dios an Kristo an mangipaptok hi tagun Israel. Deket makaan ya kulugon taku peman." Takon nadan duwan nipatak ya taltalanggaan da damdamah Jesus. 33Maal-algon diye ya himmilong am-in di boble hi tulun olas. 34Indait himbatangan ya tinumkuk hi Jesus an kananay "Eloi, Eloi, lama sabaktani?" Hay kibalinan tuwe ya "Apu Dios, tipet inwalongak ke he-a?" 35Hanadan tatagun nangngol ke hiya ya kanan day "Donglon yu, deyan pun-ayaganah Elijah." 36Waday ohan dida an nunggagalan ena itam-ol di kapo nah pimmakin baya ot ipalat nah paul ta ipatitip nan Jesus. Kananay "Tibon taku ya- peman hin umalih Elijah an e mamaddang ke hiya ta makaan nah krus!" 37Indani ya tinumkuk boh Jesus ot mate. 38Kediyen nate ya nakaiddihhan an nahathat hanan kultina nah templo an nipalpuh kayangna ta inggana puuna. 39Hanan ap-apun di tindalu an muntattaddog hi kad-an nan krus Jesus ya dingngol nay tukuk na ya tinibonay ine-en di natayana ot kananay "Makulug peman an Imbabalen Apu Dios hituwen tagu." 40Wadada boy binabai nah nidawdawi an ang-ang-angon day ma-ma-at. Wadah dih Maria Magdalena, hi Maria an inan da Joses ke James an ung-unga mu nan oha bon James ya hi Salome. 41Niunuunud dan Jesus ya binanaddangan da handih kawadanad Galilee. Wadada boh diy udum an binabai an nakialin hiya ad Jerusalem. 42Hidiyen algoy pundadaanan di Judyu te hi kabigatana ya Sabadu an tungo. Mungkahilong kediye ya immalih Jose an iArimatea. Hiya ya ap-apun di Judyu an konsehal ya lispituwon di tatagu. Hiyay oha hanadah munho-ho-od hi kadatngan di pun-ap-apuwan Apu Dios. Intulid na an immen Pilatu ot ena ibagay adol Jesus. 44Namodwong hi Pilatu an nate moh Jesus. Inayagana nan ohan ap-apun di tindalu ot ibaga na hin makulug an nate moh Jesus. 45Dingngol nan makulug an nate ot iabulut nan alan Jose. 46Gimmatang hi Jose hi luput ot ena lokahon nan adol Jesus. Linibbutanah luput ot ena ilubuk hanah ka-apyan gungat hi batu. Inullina on ongal an batu ot itangob na. 47Wadadah di da Maria Magdalena ya nan oha bon hi Maria an hi inan Joses an inang-ang day nilubukan Jesus.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\