Markoki 16

1Nala-u moy Sabadu an tungo ot e umala da Maria Magdalena ya hi Salome ya hi Maria an hi inan James nah mihaad hi adol di nate an eda iapuwap hi adol Jesus. 2Kediyen biggatnan di Linggu an timmimil di algo ya imme da nah gungat. 3Wadadah dalan ya kanan di ohan diday "Dahdi nin tut-uway ahi mangaan nah nitangob nah gungat?" 4Mu eda tibon ya nakaan nan nitangob yaden ongngaongngal hidiyen batu. 5Na-ala mo ot pamaga day hogop nah gungat ya timmakut da te waday inang-ang dah lalakin numbulwatih mumbobola an inumbun hi winawwan da. 6Mu kanan nan lalakiy "Adi kayu tumakut te inilak an hi Jesus an iNasaret an nipatak hi krus di eyu hamakon mu maid moh tu te namahuwan. Tibon yu tun nibakilangana. 7Ekayu ot ya abu ta eyu kalyon nadah disipulosna, namam-a ke Pedro an `Mamanguluh Jesus an umed Galilee ya ahiyu tibon hidi an hidiye tuwali nan kinalinan dakayu handi.'" 8Pinghanadi ya nangimbubutik da an munggagayonggong dah takut da. Uggeda kinalih tataguh diye te hay takut da. 9Handih namahuwan hi Jesus hi biggabiggatnan di Linggu ya hay namangulun numpatib-ana ya hi Maria Magdalena. Hiya nan nahikpan an kina-an Jesus di pitun dimonyo an nihkop ke hiya. 10Imme ot ena kalkalyon nadah u-umyungan an disipulos Jesus. 11Kinalin Maria an namahuwan hi Jesus ya tinibona, mu adida kulugon. 12Handih mundaldallan boy duwan disipulos Jesus hi pangayan dah udum hi boble ya numpatiboh Jesus ke dida, mu uggeda ni-an inimatunan. 13Nibangngad datuwen disipulos ot eda kalyon nadah udum, mu adida kulugon. 14Indani ya numpatiboh Jesus nadah himpulut ohan disipulosna handih mangan da. Binoh-olana dida te maid di pangulug da ya uggeda kinulug di kalin nadan nanibo an hiya ya matagu. 15Ot kananan diday "Ume kayuh kabobboble ta eyu ituttuduh katagutaguy mipanggep hi inat ku an kiphodan di tagu. 16Hay tagun mangulug ya mumpabonyag ya mibaliw. Mu nan adi mangulug ya makastigu. 17Hay pangimatunan nadah mangulug ya kabaelan dan mangaan hi nihkop gapuh pangulug dan ha-on ya kabaelan dan mangikali hi nunhihinnatkon an kali. 18Takon di odnan day ulog ya adida makalat ya takon di waday inumon dah kodot ya adida mate. Deket dapaon day mumpundogo ya makaan di dogoda." 19Ginibbun Apu Jesus an kinalih diye ot tumalakdang hi langit ot umbun hi winawwan Apu Dios. 20Hanada ken disipulosna ya eda nuntuttuduh kabobboble ot baddangan Apu Dios dida an mangat hi pangimatunan hi kandamana ta kitib-anan makulug di ituttudu da.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\