Markoki 2

1Nala-uy kaatnan algo ya nibangngad da Jesus ad Kapernaum ya nundingngol an wadah di. 2Ta dakol day naamung an tatagu ot makapnu nan balen dinuttuk da, takon nah panto ya maid innun an humgop. Muntuttuduh Jesus hi pangi-en Apu Dios 3ya waday in-ali dah naparalyze an tagu an in-attang di opat an tatagu. 4Mu maid innun dan mangieh kad-ana ot guk-angan da mo nan atop an pottok na ot hidiy pangiuy-uyan da nah niayod an tagu. 5Inilan Jesus di kaongal di pangulug da ot kanana nah mundogoy "Tulang ku, napakomaan di liwat mu." 6Hanadan muntuttuduh Tugun Moses an um-umbun hidi ya kanan dah nomnom day 7"Antipet taltalanggaanah Apu Dios an iingngo nay adol nan hiya? Hay tagu ya adinadaman pakomaanay liwat, abunah Apu Dios." 8Inilan Jesus di nomnomnomon da ot kananan diday "Antipet athinay punnomnom yu? 9Nganney nalaklaka? Hay kalyon di `Napakomaan di liwat mu' weno `Tumaddog kat alam nan ayod mu ta umanamut ka'. 10Agat ipatibok ke dakayu an ha-oy an Panguluwan di tagu ya waday kandamak an mumpakomah liwat di tagu." Ot kanana nah naparalyze an taguy 11"Kalyok ke he-a, tumaddog ka, alam nan ayod mu ta umanamut ka." 12Ya timmaddog nan tagu ot alanay ayod na ot mange. Nakammodwong dan am-in nan tatagu ot dayawon dah Apu Dios an kanan day "Maid di emi tiniboh athitu, abunad uwani." 13Naminghan bo ya imme da Jesus nah pingngit di baybay ad Galilee ya naamung da boy dakol an tataguh kad-ana ot tuttuduwana dida. 14Nagibbun tinuttuduwana dida ot mangmangnge ya tinibona nan mun-amung hi buwis an hay ngadana ya hi Libay an nak Alpheus an um-umbun nah opisinana. Kanana ke hiyay "Maka, miunud kan ha-on." Timmaddog hi Libay ot miunud ke hiya. 15Waday ohan algo an nangan da Jesus ya nadan disipulosna hi balen da Libay. Ya dakol hanadah mapihul an tatagun mun-amung hi buwis ya nadan naliwat di nakikan ke dida te dakol mon diday miun-unud ke Jesus. 16Wadada nan muntuttuduh Tugun Moses an Pharisee an nanibon makikan hi Jesus hanadah naliwat ya hanadah mun-amung hi buwis ot ibaga da hanadah disipulosnay "Antipet makikan hi Jesus hanadah mun-amung hi buwis ya hanadah naliwat?" 17Dingngol Jesus hidiye ot kananay "Hay agahan di doktor ya hay mundogo, bokon hay maid di dogona. Paddung nan ha-on an immaliyak an mamaddang hanadah naliwat, bokon hanadan kanan day maid di liwat da." 18Waday ohan algo an hanadan disipulos Juan an mumbonyag ya hanadan Pharisee ya muntopol dan adida mangan. Immali day udum an tatagu ot kalyon dan Jesus di "Antipet hanada ken disipulos Juan ya hanadan disipulos di Pharisee ya muntopol dan adida mangan, yaden hanadan disipulos mu ke pubo ya mangan da?" 19Hay inhumang Jesus ya kananay "An hay kanan yu ya adida mangan nadan gagayyum nan mungkasal? Mangan da te hanan mungkasal an nikuyugan da ya ipaptok na dida. Athidi damdama hanadah disipulos ku an mangan da te wadaak. 20Mu indanit maidak mo ya adida mangan te hay punnomnom dan ha-oy." 21Kanana boy "An waday tagu an ilkob nay balun luput nah daan an bulwati? Adinadamay athidi, te umittay nan balun luput an nilkob ya madoldol di bik-in nan daan an bulwati. 22Athidi bo an adi ihuduy ka-ikail an baya nah daan an kimmulhin lalat an punhuduwan hi baya, te deket aton hidi ya umina nan baya ya mabughi nan lalat. Ayyo nan baya ya nan lalat an punhuduwan. Mahapul an hay punhuduwan hi ka-ikail ya hay ka-apyan lalat." 23Ohan Sabadu an indalan da Jesus hi payo ya pimmutting nadan disipulosna hi page ot kutkuttimon da. 24Tinibon nadan Phariseeh diye ot kanan dan Jesus di "Tibom ke nadan disipulos mu, antipet pimmutting dah page yaden Sabadun tungo?" 25Kanan Jesus di "Kon uggeyu binidbid di inat da David handih naagangan da? 26Hinumgop nah balen Apu Dios ot kuman nah tinapay an niappit ke Apu Dios, ot idatana nadan ibbana yaden panioy panganan da te abunay padin mangan kediye. Naat hituwe handi hi Abiatar di natag-en padi. 27Hay pinhod kun ipainila ya importantey kiphodan di tagu. Hidiyey gapunan waday Sabadun tungo, bokon gapu te algon tungo. 28Ha-oy an Panguluwan di taguy mangali hin nganney panio weno adi nah Sabadun tungo."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\