Markoki 3

1Oha bon Sabadun tungo ya immeh Jesus nah simbaan di Judyu ya wada on tagun napikluy di ohan taklena. 2Hanadan tatagu ya halipat-an day pangaanan Jesus hi pikluy diyen tagu kediyen Sabadun tungo ta waday ipabahul dan hiya. 3Tinibon Jesus nan tagun napikluy di taklena ot kananay "Makah tuh hinangngab di tatagu." 4Ot ibagana hanadah tataguy "Nganney kanan di Tugun Moses hi damanan aton nah Sabadun tungo? Hay maphod di aton ta bumaddang ta weno hay ad-adiy aton ta dumadag ta? Kon adi hangudon di ibba ta mate weno baddangan ta tumagu?" Mu maid di humumang. 5In-ang-ang na ke dida an bimmoh-ol te mangohe da ya mahakit di nomnom na te hay nihallaan di punnomnom da. Ot kanana nah taguy "Ukyadom di taklem." Inukyad na ya maphod mo. 6Hanada ken Pharisee ya limmah-un da ot punhuhummanganan da hanadah tatagun Herod di aton dan mamaten Jesus. 7Tinaynan da Jesus ya nadan disipulos nah diyen boble ot ume da nah pingngit di baybay ad Galilee ya niunud day dakkodakkol an tatagun nalpuh kabobboble ad Galilee, ad Jerusalem ya nadah udum an bobled Judea, 8ad Idumea, nah binah-el di wangwang an Jordan ya nadan nalpuh kabobbobled Tyre ya ad Sidon. Immali da te dingngol da nan maphod an inainat Jesus. 9Kediye ya kinaanay nunhihinnatkon an dogon di dakol an tatagu ya wadada nadan udum an namahig an mumpupullo dan umeh kad-ana an e manapan hiya ta waday aton da damdaman pumhod. Gapu kediye ya impaalana mo hanadah disipulos nay ohan bangka ta hidiy ubunana ta adi ipiton nadan tatagu. 11Hanada ken nahikpan ya deket inang-ang dah Jesus ya na-ala on nundukkun dah hinangngab na on muntukuk da an kanan day "He-a nan Imbabalen Apu Dios." 12Mu impaop-opyan Jesus dida te adina pinhod an diday mangipainila hin dahdi hiya. 13Indani ya immeh Jesus nah bilid ot ipaayag na nadan pinhod na 14ot piliyonay himpulut duwa an nginadananah apostoles. Datuwey maki-kien hiya ta mitud-ak dan muntuttudu 15ya midatan dah kandaman mangaan hi nihkop. 16Datuwey ngadan nadan himpulut duwan pinilin Jesus: hi Simon an ingngadanan Jesus hi Pedro, 17nadan nak Sebedi an da James ke Juan an ingngadanan Jesus dida hi Boanerges an hay kibalinana ya kidul, 18hi Andres, hi Felipe, hi Bartolome, hi Mateo, hi Tomas, hi James an nak Alfeo, hi Tadeo, hi Simon an Zealot, 19ya hi Judas Iskariote an hiya nan nangihdul ke Jesus. 20Nagibbuh tuwe ot umanamut da Jesus ya dakol da boy naamung an tatagu ta maid di innun Jesus ya nadan disipulosna an mangan. 21Hanadan tutulang Jesus ya dingngol da an kanan di udum an tataguy mun-ango ot ume dan e mangawit ke hiya. 22Ya hay udum an muntuttuduh Tugun Moses an nalpud Jerusalem ya kanan day "Hi Jesus ya nihkop ke hiyah Satanas an ap-apun di dimonyo, kinali waday kandamanan mangaan hi nihkop." 23Ot ayagan Jesus dadiyen muntuttuduh Tugun Moses ot kananan diday "Tipe bot e kaanon Satanas di ibbana?" 24Kanana boy "Hanan boble an dida pen bimmoble on numbubuhhulan da ya madadag dan am-in. 25Umat bo nah hin-am-a an dumanaddama da ke ya loktat ya munhihi-an da. 26Athidi bon Satanas an deket maganodwa nadan ibbana ya matikod di pun-ap-apuwana ta maid moy pumbanagan da." 27Kanana boy "An damanan e hogpon di taguy balen di ohan mahinadol an tagu ta ena akawon di pinhod na? Kah-in di baludona ni-an nan mahinadol an tagu ta ahina akawon di nganneh diyen wada nah bale. 28Nomnomon yu tun kalyok ke dakayu. Hay tagun munliwat weno taltalanggaanay ibbanah tagu ya damanan mapakomaan. 29Mu hanan manaltalanggah Espiritun Apu Dios ya adi mapakomaan te hituwe ya liwat an munnananong." 30Kinalinah tuwe te wadada nan kanan day "Hiya ya nahikpan." 31Indani ya dimmatong da nan tutulang Jesus ya hi inana ot tumaddog da nah dola ot umitud-ak dah e mangayag ke hiya. 32Kanan nadan tataguh kad-anay "Wada da inam ya nadan tutulang mud dola an pun-ibaga daka." 33Hinumang Jesus an kananay "Kon waday napilih inak ya tutulang ku?" 34In-ang-ang na hanadah tatagu ot kananay "Dakayun naamung di inak ya tutulang ku. 35Am-in da nan tatagun mangun-unud hi pinhod Apu Dios ya diday inak ya tutulang ku."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\