Markoki 4

1Oha bon algo ya wadah Jesus nah pingngit di baybay ad Galilee an muntuttudu. Ya dakkodakkol day tatagun naamung hi kad-ana ot ume mo nah bangka ot umbun hidi. Hanada ken tatagu ya wadada nah pingngit nan baybay an mundongdongngol dah ituttuduna. 2Dakol di inab-abig na hi nanuttudu nan dida. 3Kananan diday "Donglon yu tun ab-abigok! Wada nan tagun e nuntanom hi buwa an impahinnabuwag na. 4Handih nangihabuwaganah buwa ya wadaday nag-ah dalan ot umali day hamuti ot kanon da. 5Hay udum ya nag-a dah mabatu an ittay ya abuy lutah di. Man-ut gagala ya tinummol da, mu ugge immed dalom di lamut da. 6Kinali handih pinumtang ya nakleng da te namag-anan nan ittay an lutan tinummolan da. 7Hay udum ya nag-a dah magulun ot mailung da ta adida mo bumunga. 8Mu hanadan buwa an nag-ah maphod an luta ya tinuttummolan da ot bumunga da. Wadaday o-ohay bungana, wadaday mabungbunga ya wadaday makabbunga." 9Ot kanan Jesus di "Pakannomnomon yuh tuwen kinalik." 10Handih nabukal da moy tatagu ya wadada nadan udum an nangngol hi kinalina ya nadan himpulut duwan disipulosna an eda imbagan hiyay kibalinan nan inab-abig na. 11Kanan Jesus ke diday "Dakayu ke ya inna-ud kun ituttuduy ine-en di pun-ap-apuwan Apu Dios an ugge nipainila ingganad uwani, mu deket hanadah udum an tatagu ya painnab-abig kuy puntuttuduk ke dida 12`te takon di tibotibon day atoatok ya donglodonglon day ituttuduk ya adida maawatan. Gulat na ot ta maawatan da ya abuluton dah Apu Dios ya muntutuyu dah liwat da ta pakomaana dida.'" 13Kanan Jesus hanadah disipulos nay "Deyan adiyu maawatan hituwen ab-abig, nganne moy innun yun mun-awat hi udum an ab-abigok? 14Hay kialigan nan tagun e nunhabuwag nah buwa ya hidiye nan e mangipain-inilah kalin Apu Dios. 15Hanadan buwa an nag-ah dalan ya mialig nadah tatagun nangngol hi kalin Apu Dios, mu immalih Satanas ot haulona dida ot kal-iwan da hanan kalina. 16Hanadan buwa an nag-a nah mabatu ya mialig nadah tatagun nangngol hi kalin Apu Dios ot mun-am-amlong dan mangulug, 17mu ugge nihamad di pangulug da ta deket waday ittay hi ligat da gapuh pangulug da ya pinghanadi on inwalong day pangulug da. 18Hanadan buwa an nag-a nah magulun ya mialig nadah tatagun nangngol hi kalin Apu Dios, 19mu adida hangudon te hay ikakagu da ya hay kahapulan dah kitaguwan da, hay kumadangyanan da ya hay pun-an-anlaan da. 20Hanadan buwa an nag-a nah maphod an luta ya mialig nadah tatagun nangngol hi kalin Apu Dios ot abuluton da ot mihamad moy pangulug da ta maphod di pangi-en di udum, mapmaphod hi udum ya makakkaphod hi udum." 21Kanan Jesus ke diday "Kon tolgan di taguy dilag ta haniyana weno ena italu? Adi, te ipattuk nat matibo. 22Hituwey kitib-ana an am-in di mitalu an adi mainilad uwani ya ahi mainilah udum hi algo. 23Pakannomnomon yuh tuwen kinalik." 24Kanana bon diday "Pakaddonglon yuy ituttuduk ya un-unudon yu. Deket athituy aton yu ya mad-uman di inila yu. 25Hay tagun un-unudonay mituttudun hiya ya maudman di inila na. Mu hay tagun adina un-unudon di mituttudun hiya ya takon nan ittay an inilana ya mama-id." 26Kanan Jesus di "Hay kialigan di pun-ap-apuwan Apu Dios ya nan tagun e nunhopnak. 27Nihopnak ya immanamut ot palpal-iwana. Indait ena tibon ya tinummol, mu uggena inila hin nganney innunan tinummol. 28Hanan lutay tummolan ya bumungaan nan nitanom. Mamanguluy hangona ta ahi waday adol na ta ahi nuppey bungana. 29Deket nat-ong ya nadatong moy pun-aniyan nan tagu." 30Ot kanan bon Jesus di "Nganney udum hi kialigan di pun-ap-apuwan Apu Dios? 31Mialig nah buwan di mustard an hidiyey kaittayan am-in hi buwa, 32mu hin tinummol ot maongal ya hidiyey kaongngalan ta dakol di hapang nan pumbuyaan di hamuti." 33Athidiy nuntuttudun Jesus hanadah tatagu an painnab-abig na hanan inilanan maawatan da. 34Am-in di intuttuduna ya painnab-abig na, mu deket abuda nah disipulosna ya pakakkalyonay kibalinan hanan ab-abig na. 35Mungkahilong kediyen algo ya kanan Jesus hanadah disipulos nay "Umagwat takuh bah-el tun baybay." 36Numbangka da nah inumbunanan bangka ot taynan da nadan tatagu. Wadaday udum an bangkah di an numbangkaan nadan udum an tatagun niunud ke dida. 37Wadada Jesus nah gawwan nan baybay ya kal-inadi ya waday nakal-ot an puwok. Namahig di dalluyun ta loktat ya mungkapnu nan bangka hi danum. 38Hi Jesus ke ya wada nah udduuddun di bangka an nahuyop. E binangun nadan disipulosna an kanan day "Apu! Kon adika kumagu an deyan malting taku?" 39Bimmangun ot kananay "Matikod kan puwok ya dumin-ong kayun dalluyun." Ya pinghanadi ya natikod da ot makaddin-ong mo. 40Ot kanana ke diday "Antipe ahan ta nahalman di takut yu? Kon maid di dinol yun ha-on?" 41Nakammodwong da ya waday oha on kananay "Nganne nin di katatagun tuwen takon di puwok ya dalluyun ya un-unudon day kalina?"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\