Markoki 5

1Indani ya dimmatong da Jesus nah bah-el nan baybay nah bobled Gerasene. 2Limmah-un da nah bangka ya mangali on lalakin nahikpan an nalpun nadah lubukan 3te hidiy kiha-ha-adana. Maid di pakaibobod ke hiya 4te banangkilingan day taklena, mu hanipdutona ya pun-ihipag na nan gumok hi hukina. Maid di pakapdon ke hiya te nakal-ot. 5Mapat-al ya hilong on humanawwangan nadah lubukan ya bibilid an tumukutukuk on pun-gandutanay adol nah batu. 6Nidawdawi nan nahikpan ya tinibonah Jesus ot butikona ot mundukkun hi hinangngab na 7ya muntukuk an kananay "Jesus an Imbabalen Apu Dios an katagtag-ayan, nganney atom ke ha-on? Adiyak anhan kastiguwon." 8Kinali nah diye te nan kinalin Jesus an kananay "He-an nihkop, makaan ka nah tagu!" 9Kanan bon Jesus nah nihkop di "Nganney ngadan mu?" Ya kananay "Linibuy ngadan mi te dakol kami." 10Hidiyen nihkop ya namahig an pihpihmok an kananay "Adi dakami anhan dog-alon hi nidawwi." 11Nipaddin diyen wadaday dakol an babuy an munhubang nah e-elen nan bilid 12ot kanan nan nihkop di "Itud-ak dakami kattog hanadah babuy ta diday emi kihkopan." 13Inabulut Jesus ot eda mihkop hanadah babuy an umeh duway libuy uyap da. Kal-inadi ya kahibubutik nadan babuy nah dopla ot pun-iyapa da nah baybay ot malting da. 14Hanadan mumpaptok hi babuy ya bintik dan imme nah boble ya nadah nunlinikkod an boble ot eda kalkalyon hanadah katagutagu. Ot hanadan tatagun nangngol kediye ya immeda ta eda tibon. 15Immali dah kad-an Jesus ya tinibo da nan tagun nahikpan handi an um-umbun an numbulwati ya pinumhod moy nomnom na ya timmattakut da. 16Dadiyen tatagun nanibo nah naat hanadah babuy ya nan naat nah tagun nahikpan ya kinali dan didah diyen naat. 17Ot indani ya kinalin dadiyen tatagu ke Jesus an takon kattog di taynanah diyen bobleda. 18Handih e tumayan da Jesus an manggop da nah bangka ya immali nan tagun nakaan di nihkop ke hiya ot kananay "Daan anhan ta maki-kieyak ke he-a?" 19Mu adi abuluton Jesus an kananan hiyay "Umanamut ka ot ya abu ta em kalyon hanadah iibam di inat Apu Dios te hay homok nan he-a." 20Immeh diyen tagu ot ena kalkalyon hanadah tatagu nah himpulun bobled Decapolis nan inat Jesus ke hiya ya namodwong dan am-in nan tatagun nangngol. 21Immagwat bo da Jesus ot mibangngad da nah bah-el di baybay ya dakkodakkol da boy tatagun naamung hi kad-ana. 22Wada nan ohan immalin ap-apun di simbaan di Judyu an hi Jairo. Tinibo nah Jesus ot e mundukkun hi hinangngab na 23ot pihpihmok an kananay "Mungkatkate nan imbabalek. Umali ka anhan ta em dapaon ta adi mate, mu pumhod." 24Ot maki-eh Jesus ya dakkodakkol da boy tatagun niunud an inalibungbungan da. 25Wada on babain nundogoh himpulut duway toon an adi matikod di malpuh adol na. 26Numpaagah dakol an doktor ta nauman am-in di limmuna yaden ugge naagahan, mu mungkamam-a ot ya abu. 27Gapu te dingngol nay inainat Jesus ya immali ot umeh indoggana ot dapaonay bulwatina 28an kananah nomnom nay "Dapaok ke ot ahan di bulwatina ya makaan di dogok." 29Dinapa nay bulwatin Jesus ya ginibok nan natikod mo nan malpuh adol na. 30Kediyen nanapaan nan babaih bulwatin Jesus ya ginibok Jesus an waday kinaan di kandamana hi dogo. Nunliggu ot kanana hanadah tataguy "Dahdiy nanapah bulwatik?" 31Ya kanan nadan disipulos nay "Inalibungbungan dakah dakol an tatagu, kinali maid di maptok hi nanapan he-a." 32Hi Jesus ya mun-ang-aang-ang ta tibonay nanapan hiya. 33Hanan babai ya inilana an inilan Jesus an hiyay nanapa ke hiya ta munggagayonggong hi takut na ot mundukkun hi hinangngab na ot kalyonay makulug. 34Kanan Jesus ke hiyay "Tulang ku, nakaan moh naen dogom te hay pangulug mun ha-on. Umanamut ka ot malinggop ka mo kaya te adi mo mibangngad hinaen dogom." 35Mungkalkallih Jesus ya dimmatong da nan nalpuh balen da Jairo ot kanan dan Jairoy "Takomboy adim mo awiton nan mittulu te nate nan imbabalem." 36Dingngol Jesus hidiyen kinali da, mu uggena hinangud ot kananan Jairoy "Pakodholom di nomnom mu ya mundinol kan ha-on." 37Imme da Jesus an ammuna da Pedro ya nadan duwan hintulang an da James ke Juan di ingkuyug na te adina pinhod an maki-e nadan udum. 38Dimmatong da Jesus hidih balen da Jairo ya maid di kapotok na te mungkokoga da ya mun-iyo nadan tatagu. 39Hinumgop hi Jesus hi bohongna ot kananan diday "Antipet kahikokoga kayu? Hituwen unga ya ugge nate, mu nahuyop ya abu." 40Hanadan tatagu ya taltalanggaan da, mu impalah-una dida. Inayaganay ammod nan unga ya nadan tulun disipulosna ot humgop da nah kuwaltu an kad-an nan unga. 41Inid-onah taklen nan unga ot kananay "Talita kum" an hay kibalinan diye ya "Unga, tumaddog ka." 42Pinghanadi ya timmaddog nan unga ot mundallanan. Hituwen unga ya himpulut duway toona. Hanadan nangang-ang ketuwe ya nakammodwong da. 43Tinugun Jesus dida an kananay "Adiyu e kalkalyon hituwen naat." Ot mumpaalah kanon nan unga ot panganon da.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\