Markoki 6

1Tinaynan Jesus hidiyen boble ot mibangngad hi bobleda an nikuyug dan hiya nadan disipulosna. 2Nadatngan di Sabadu ot e muntuttuduh Jesus nah simbaan di Judyu. Ya dakol hanadah mangmangngol ke hiyay namodwong an kanan day "Daana ni-boy nun-adalan tun tagu kediyen intuttuduna? Tipet nakala-ing? Takon di milagro ya atona! 3Kon bokon hiya nan karpentero an imbabalen Maria ya tulang da James, Jose, Judas ya Simon? An bokon hituy kiha-adan nadan tutulang nan binabai?" Hidiyey pangali da, kinali kahing dan hiya. 4Kanan Jesus ke diday "Hay profetas ya kulugon ya tobalon di tataguh kabobboble, mu hanadan kaboblayana ya iibana ya adida kulugon." 5Gapu te adi mangulug nadan tatagu ke Jesus ya o-ohay inat nah milagro an dinapa na ya abuy o-oha hanadah mumpundogo ot makaan di dogoda. 6Hi Jesus ya namodwong hi adida pangulugan ke hiya. Ot eda mo muntuttuduh udum an boble an nih-up hidi. 7Ohan algo ya inayagan Jesus nadan himpulut duwan disipulosna ot hindudwa on intud-ak nah kabobboblen e muntuttudu ya indat nay kandama dan mangaan hi nihkop. 8Intugunan dida an kananay "Adi kayu umitabtabin hi nganneh diyen mahapul yuh pangayan yu, umat hi makan, hakbat ya pihhu. Umala kayuh patanong yu ya mun-apatut kayu, mu adi kayu umalah bulwatin punhannotan yu." 10Kanana bon diday "Deket ume kayuh ohan boble, miha-ad kayu nah balen di mangayag ke dakayu ingganay tayanan yuh diyen boble. 11Deket ume kayuh ohan boble ya adi dakayu ayagan ya adi dakayu donglon, pukpukon yuy hupuk hi hukiyu hin tayanan yuh diyen boble ta panginilaan da an naliwat da." 12Ot ume da nan disipulosna hi kabobboble ot ituttudu dah tatagu an muntutuyu dah liwat da. 13Kinaan day dakol an dimonyon nihkop ya inapuwapan dah lana nadan dakol an mundogo ot makaan di dogoda. 14Indani ya dingngol Herod am-in datuwe te nundingngol di inainat Jesus. Kanan di udum an tataguy "Hiya din hi Juan an mumbonyag an namahuwan! Kinali waday kandamanan mangat hi milagro." 15Mu kanan di udum di "Hiyah Elijah." Hanadan udum ya kanan day "Hiya ya profetas an umat handidan profetas handih done." 16Hi Herod ke damdama ya kananay "Hiya din hi Juan an impaputul kuy uluna, mu namahuwan." 17Te handi ya impadpap Herod hi Juan ot pikalabut na. Hituwey inat na te idutin Juan an hiya ya gaga-iho te pinlonah Herodias an inayan nan tulang nan hi Felipe. 19Kinali hihingngitan mon Herodias hi Juan ta pinhod nan ipipaten Herod, mu umagol hi Herod te inila nan maphod an taguh Juan ya maid di bahul na. Hidiyey gapunah ena nangipanaptokan ke hiyah kalabut. Pinhod nan dongdonglon nan itanuttudun Juan takon di hin-uddum on mabulubulun. 21Indani ya nadatngan nan algon panginomnoman dah nitungawan Herod. Naamung nadan ap-apu, nadan ap-apun di tindalu ya nadan kakadangyan kediyen boblen Galilee. Hi Herodias ya hidiyey tiempon nangipipatayanan Juan. 22Athituy naat, handih naamung nadan tatagu ya himmawwang nan babain imbabalen Herodias ot manayo. Hi Herod ya hanadan naamung an tatagu ya immamlong da ot kanan Herod nah babaiy "Nganney pinhod mun idat kun he-a? Takon di nganneh diyen ibagam ya idat kun he-a." 23Hinamad nay kalinan kananan hiyay "Idat kun he-a takon di kagodwan tun pun-ap-apuwak an boble hin hidiyey ibagam." 24Ot ume nan babaih kad-an inana ot kananay "Ina, nganney ibagak hi idat na?" Ya kananan hiyay "Hay ulun Juan an mumbonyag." 25Galagalan nibangngad nah kad-an nadan naamung ot kananan Herod di "Pinhod kun idat mud uwaniy ulun Juan an mumbonyag an mihaad hi duyu." 26Nahalman di tutuyun Herod, mu nil-un hinamad nay kalina ya dingngol nadan tatagu an kananay takon di nganney ibagan nan babai ya idat na, kinali bumain an mangibabawi nah kinalina. 27Ot umitud-ak hi tindalu an mangalah ulun Juan. Imme nan tindalu nah kalabut ot putulonay ulun Juan. 28In-alinan niha-ad hi duyu ot idat na nah babai ot idat nan inana. 29Dingngol nadan disipulos Juan hituwen naat ot eda alan di adol na ot eda ilubuk. 30Nibangngad nadan apostoles Jesus ot kalyon dan am-in ke hiyay inainat da ya hay intuttudu da. 31Namahig an mahanhanot day tatagun maamung ta maid di innun da Jesus ya nadan disipulosna an mangan ot kanan Jesus ke diday "Etaku nah maid di boble ta mun-iyatu taku." 32Ot mumbangka dan imme ot ab-abbu da. 33Mu dakol da damdamay nanibon dida ya inila day pangayan da ot kahibubutik nadan tatagun nalpuh kabobboble ot mamangulu dan imme nah pingngit di baybay an dakalan da. 34Handih manatong da Jesus nah pingngit di baybay ya tinibo nan naamung day dakol an tatagu. Himmok na dida te kay da niwalong an karnero an maid di mangipaptok ke dida ot tuttuduwana dida ya dakol di intuttudu na. 35Mungkahilong ya immali nadan disipulos hi kad-ana ot kanan day "Deyan mungkahilong yaden maid di pangal-an hi kanon hitu. 36Itud-ak mu ot kattog hantudan tatagu ta eda gumatang hi kanon da hanadah nihnih-up an boble." 37Mu kananay "Idatan yu didah kanon da." Ya kanan day "Mu daanay pangal-an mi? Mahapul di ongngal an pihhuh igatang hi kanon da." 38Indani ya kanan Jesus ke diday "Eyu tibon nadah tatagu ten kaatnay tinapay hi wada." Eda nanibo ya wada ot kanan dan hiyay "Wada ya abuy limlimman tinapay ya dudduwwan dolog." 39Ot kananay "Eyu amungon nadan tatagu ta pab-unon yu dida nah maholok." 40Ot umbun nadan tatagu an naganodwa dah hinggagatut ya hinnanalima. 41Inalan Jesus nan liman tinapay ya duwan dolog ot itangad na ot mumpasalamat ke Apu Dios. Pinani-ang na nadan tinapay ya dolog ot idat na hanadah disipulosna ta eda ikap-ong hanadah tatagu. 42Nangan dan am-in ot mabhug da ya dakol di natdaan. 43Inamung nadan disipulos ya napnuy himpulut duwan kaba. 44Hay uyap nadan tatagun nangan ya limay libu. 45Nagibbu dan nangan ot pumbangkaon Jesus nadan disipulosna ta pamanguluwona dida ad Betsaida nah bah-el di baybay ot ahina itud-ak nadan tatagu. 46Imme nadan tatagu ot ahi ume nah bilid an mundasal. 47Nahilong ya wada nadan disipulos nah gawwan di baybay yaden dehdi bo damdamah Jesus nah bilid an oh-ohha nah di. 48Tinibon Jesus an maligligatan nadan disipulosna nah bangka te midamuy nal-ot an dibdib ke dida. Mungkabigat ya immeh kad-an da an nundallan nah tap-on di danum an ena ot la-uwan dida. 49Mu tinibo da ya timmattakut da te pangali da pe on banig ot muntukuk da an kanan day "Deya on banig!" 50Namahig di takut da hi nangang-angan dan hiya, mu kimmalih Jesus an kananay "Adi kayu tumakut, mundinol kayu te ha-on." 51Ot umeh Jesus nah bangka ot makib-un ke dida ya natikod nan puwok. Nakammodwong da nadan disipulosna te adida pakaawat. 52Ya takon nan naat hi nangipadakolanah tinapay ya uggeda naawatan te makulhiy uluda. 53Handih immagwat dad Genesaret ya inggakod dah di nan bangka. 54Limmah-un da ya inimatunan nadan tataguh Jesus 55ot galgal-an dan immeh kaboboblen eda nun-iattang nadan mumpundogo ot iedah kad-ana takon di daanay kawad-ana. 56Am-in nah boblen nangayana ya nun-iunud di tatagu nadan mumpundogo hanah malkadu ta pihpihmok dan hiya an iabulut nat dapaon da ni-moy udun di bulwatina. Ya am-in da nan nanapah bulwatina ya pinumhod da.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\