Markoki 7

1Waday ohan algo an hanadan Pharisee ya hanadan muntuttuduh Tugun Moses an nalpud Jerusalem ya naamung dah kad-an Jesus. 2Tinibo da nadan udum an disipulosna an uggeda nun-ula ot mangan da. 3Hanadan Pharisee ya hanadan udum an Judyu ya paka-un-unudon day pangi-en handidan aammod da an mahapul an mun-ula da on ahida nangan. 4Ya am-in bo nan gattangon dah tendaan ya mahapul an ulahan da on ahida kinan. Dakol nan tugun di aammod da an un-unudon da umat hi pun-ulahan hi basu, banga, buhi ya nadan ubunan. 5Kanan dadiyen Pharisee ya muntuttuduh Tugun Moses ke Jesus di "Tipet adi un-unudon nadan disipulos muy pangi-en di aammod taku? Tipet na-ala on nangan da takon di uggeda nun-ula?" 6Hinumang na an kananay "Dakayun makallangkak, mipanggep ke dakayuy kinalin din profetas an hi Isaiah an kananay `Datuwen tatagu ya kanan day un-unudonak, mu hay kakulugana ya adi te kalida ya abuh diye. 7Maid di hilbin di pundayawan dan ha-on te hay tugun di taguy itanuttudu dan maunud on kanan day ha-on di kon tugun, mu bokon.' 8Inwalong yuy tugun Apu Dios ta hay tugun di taguy un-unudon yu." 9Kanana boy "Natalam kayun mangiwalong hi tugun Apu Dios ta hay tugun di taguy un-unudon yu. 10Kanana nah Tugun Moses di `Un-unudon yu ya ipaptok yu da amayu ke inayu' ya kanana boy `Hay tagun waday gaga-ihon kalyonan amana weno hi inana ya mahapul an patayon.' 11Mu hay ituttudu yu ya kanan yuy `Am-in nan ibaddang hi ammod ya takon di adi idat hin hi Apu Dios di pangidatan kediye.' 12Ta hidiye nan kanan yu moy takon di adi baddangan di ammod ten nidat ke Apu Dios nan ibaddang ot ke dida. 13Hay kakulugana ya iwalong yuy tugun Apu Dios ketuwen ituttudu yu. Dakol di umat ketuwe an atoaton yu." 14Inayagan bon Jesus nadan tataguh kad-ana ot kananan diday "Donglon yu tun kalyok ke dakayun am-in ta maawatan yu. 15Bokon hay kanon di mumpagaga-ihoh tagu, mu hay malpuh nomnom na. 16Pakannomnomon yuh tuwen kinalik." 17Tinaynan Jesus dadiyen tatagun naamung ot humgop nah bale ya niunud da nan disipulosna ot kanan dan hiyay "Nganney kibalinan nan kinalim?" 18Kanana ke diday "Tipet takon di dakayu ya adiyu maawatan? An uggeyu inila an bokon hanan kanon di mumpagaga-ihoh tagu? 19Te adi umeh nomnom, mu umeh putu ne ahi bimmuddu nah budduwana." Ketuwe kinalina ya impainilana an maid di panion makan. 20Intuluy Jesus an kananay "Hay malpuh nomnom di taguy mumpagaga-ihon hiya. 21Hay nomnom di taguy kalpuwan di gaga-iho umat nadah malalaon aton, hay mangako, pumate, ihuyop di bokon inayan, ohhaan am-in di nganneh diye, aton di nalgom an gaga-iho, humaul, aton di pumbongangan, umamoh limmun di ibbah tagu, pumihul, mumpahhiya ya na-ala on inat di aton. 23Am-in datuwen mumpagaga-ihoh tagu ya malpuh nomnom. 24Tinaynan da Jesus hidiyen boble ot ume dad Tyre. Immeh Jesus nah ohan bale ta maoh-ohhah di ta maid di manginilah kad-ana, mu ininnila da damdama. 25Wada on ohan babain nahikpan di imbabalena an dingngol nan wadah Jesus ya imme ot mundukkun hi hinangngab na. 26Hidiyen babai ya bokon Judyu ya iPhoenicia ad Syria. Numpihpihmok ke Jesus ta kaanona ot anhan nan dimonyo an nihkop nah imbabalena. 27Mu in-alig Jesus di impanumang na an kananay "Panganon ni-an di u-unga ta mabhug da. Adi maphod an alan di kanon di u-unga ta ipakan hi ahu." 28Mu kanan nan babaiy "Makulug hinae, Apu, mu miabulut di ahun mangan hi ogahon di u-ungah makan." 29Ot kanan Jesus ke hiyay "Gapu te athinay humang mu ya umanamut ka ot nakaan nan dimonyo an nihkop nah imbabalem." 30Immanamut nan babai ya mibakbakillang nan imbabalena an nakaan mo nan nihkop ke hiya. 31Tinaynan bon da Jesus ad Tyre ot idalan dad Sidon ya nah himpulun bobled Decapolis ot ahida dumatong nah baybay an Galilee. 32Indani ya wadaday nangialih tagun nalulok ya nanganga ke Jesus. Ot pihpihmok dan hiya ta dapaona. 33Ingkuyug Jesus hidiyen tagun nalulok ot eda maappil. Indapanay duwan gamat na nah ingan nan tagu ot tuppaana nan gamat na ot idapanah dilan nan tagu. 34Intangad nah kabunyan ot kananay "Ephphata!" an hay kibalinan tuwe ya "Pumhod ka." Inat nah diye te ongal di homok na. 35Pinghanadi ya nakaan di lulok nan tagu ya mihadak nuppey kalina. 36Intugun Jesus hanadah tatagu an adida kalkalyon hituwen inat na, mu in-al-alana ot ya abu an eda kinalkali. 37Ta am-in di tagun nangngol ketuwe ya namodwong da an kanan day "Maphod peman di atona. Takon di nalulok ya pakadngol ya hay nanganga ya pakaliyona."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\