Markoki 9

1Ot kanana boy "Nomnomon yu tun kalyok an wadadah tun dakayuy adi mate ingganay tibon day pun-ap-apuwan Apu Dios an makandama." 2Nala-uy onom an algo ya ingkuyug Jesus da Pedro ya da James ke Juan ot ume da nah natag-en bilid ot ab-abbu dah di. Kal-inadi ya tinibo dah Jesus an nalumman di ang-ang na. 3Hay bulwatina ya numbalin hi makabbayak an humihhili an maid di kipaddungana tuh luta. 4Kal-inadi ya wadada Elijah ke Moses an makihumhummangan dan Jesus. 5Ot kanan Pedro ke Jesus di "Apu, maphod ta wada takuh tu. Agat mangapya kamih tulun ab-abbung ta he-ah oha, hi Moses hi oha ya hi Elijah oha." 6Kinali nah diye te uggena inilay kalyona te timmattakut da. 7Indai ya waday kulabut an nipottok ke dida ot haniyana dida. Waday kalin nalpun nah kulabut an kananay "Hituwey Imbabalek an impakappinhod ku. Un-unudon yuy kalyona." 8Mun-ang-aang-ang da ya abunah Jesus an wada. 9Handih manayyu da ya tinugun Jesus dida an kananay "Adiyu e kalkalyon hidiyen tinibo yu ingganay mamahuwanak an Panguluwan di tagu." 10Inun-unud da, mu dida pe ya munhimbabaggaan da an kanan day "Nganne nin di pinhod nan kalyon nah kananay ahi mamahuwan?" 11Ot ibaga dan Jesus di "Tipet kanan nadan muntuttuduh Tugun Moses di kah-in di umalih Elijah ta ahi umaliy itud-ak Apu Dios?" 12Kananay "Makulug an kah-in di umalih Elijah ta idadaanay tataguh aliyan diyen itud-ak Apu Dios. Ya wada boy impitudok Apu Dios an kananay hay Panguluwan di tagu ya ahi munholholtap ya adi abuluton di tagu. Mu kalyok ke dakayu an immali mo tuwalih Elijah ot punholholtapon di tagu. Hidiyey immannungan din impitudok Apu Dios." 14Dimmatong da Jesus hi kad-an nadan udum an disipulosna ya tinibo day dakol an tatagun naamung. Wadada nan muntuttuduh Tugun Moses an munhahannu da hanadah disipulosna. 15Handih inang-ang nadan tataguh Jesus ya namodwong da ot eda pundamu. 16Kanan Jesus hanadah disipulos nay "Nganney punhahannuwan yun dida?" 17Waday oha hanadah naamung di kimmali an kananay "Apu, in-alik tun imbabalek an nahikpan ta adi pakakali. 18Deket nahikpan on mumbalbalin hi luta, mun-uupag di tokona, mungngaliyot di bab-ana ya kumodhol. Kanak hantudah disipulos muy ka-anon da nan nihkop, mu adida pakakaan." 19Kanan Jesus ke diday "Ag-agam kayun tatagud uwani, antipet makudang di pangulug yu? Kon eyak makihkihtun dakayu ta nangamung? Kaatnay pangan-anusak ke dakayu? Iyali yuh tu nan unga." 20Ot ieda nan ungah kad-ana. Inang-ang nan nihkop hi Jesus ya pinghanadi ya impagayonggong na nan unga ot matukkad nah luta an mumbalbalin ya mun-uupag di tokona. 21Kanan Jesus nah amanay "Kakon-anay nilappuwana?" Kanan nan amanay "Nilappu tuwali handih kagolang na. 22Nadandani on kay mate te na-ala on natukkad hi apuy ya danum. Homkon dakami anhan ta baddangan dakami hin damana." 23Ya kanan Jesus di "Adiyu e kanan di `hin damana' te kon uggeyu inila an hay tagun mangulug ke Apu Dios ya mabaddangan da hi nganneh diyen mahapul da?" 24Ya inlot nan aman nan ungay kalina an kananay "Mangulugak, mu makudang di pangulug ku. Udmam anhan!" 25Tinibon Jesus an mangali day katagutaguh kad-ana ot kanana nah nihkop di "He-an nihkop an umipalulok ya umipanganga, makaan ka nah unga ya adika mo mibangngad ke hiya." 26Pinghanadi ya impatkuk nan nihkop nan unga ya kimmodhol an kay nate ta waday oha on kanan day nate. 27Mu inodnan Jesus di taklena ot ipataddog na ya timmaddog. 28Imme da Jesus nah ohan bale ot handih ab-abbu da ya kanan nadan disipulos nay "Antipet dakami ke ya adi kami pakakaan kediyen nihkop?" 29Ya kanan Jesus di "Maid di udum hi mabalin an mangaan hi athidin nihkop, abunay dasal." 30Tinaynan dah diyen boble an idalan dad Galilee. Adi pinhod Jesus an wadaday udum hi tatagun manginilah kad-ana 31te waday ituttudu na hanadah disipulosna. Kananan diday "Ha-oy an Panguluwan di tagu ya ahiyak alan nadah tatagun ahi mamaten ha-on, mu hi katlun di algoh katayak ya mamahuwanak." 32Uggeda naawatan hidiyen kinalina, mu mun-ogon dan mummahma. 33Handih dimmatong dad Kapernaum ya hinumgop dah ohan bale ot kanan Jesus hanadah disipulos nay "Nganne nan ihanummangan yuh dalan?" 34Mu maid di humumang te hay inhanummangan da ya hay mipanggep hi dahdiy natagtag-e ke didan am-in. 35Inumbun hi Jesus ot kananan diday "Nan pinhod nan hiyay katagtag-ayan ya mahapul an ipababanay adol na ta hiyay pummuttatyun am-in di tagu." 36Inawit nay ohan unga ot pataddogonah hinangngab da. Inapupuna ot kananan diday 37"Hay tagu an mamhod hi u-unga gapu ke ha-on ya ha-oy di pohdona ya hanan mamhod ke ha-on ya pohdona damdamah Apu Dios an nangitud-ak ke ha-on." 38Kanan Juan ke Jesus "Apu, waday tinibo mih tagun kaanonay nihkop te hay ngadan muy oggana ngadanon ot kalyon min hiya an itikod na te bokon taku ibba." 39Mu kanan Jesus di "Adiyu patikodon te hay tagun damanan atonay milagro gapuh ngadan ku ya adina kalyon di gaga-iho mipanggep ke ha-on, 40te hay tagun adi kumahing ke ditaku ya ibba taku. 41Kalyok ke dakayu an hay tagun umidat hi liting an inumon yu te inilana an dakayu ya kulugonak an Kristo ya midatan hi kiphodana." 42"Hanan tagun hiyay humlun hi punliwatan ya pangiwalongan di ka-kulug na hi pangulug nan ha-oy ya kudukdul nay tayunan di bagang na hi ongal an batu ya inggah baybay. 43Deket hay takle yuy humlun hi punliwatan yu ya kudukdul nay putulon yu. Kudukdul nay maid di ohan takleyu mu ta waday mikadwah biyag yu mu nan e wadan duway takleyu, yaden e kayu ume nah apuy hi impierno an adi mad-op. 44[Hidi ya mabigbiggihan di adol ya adi madmad-op di apuy.] 45Deket hay huki yuy humlun hi punliwatan yu ya kudukdul nay putulon yu. Kudukdul nay maid di ohan hukiyu mu ta waday mikadwah biyag yu mu nan e wadan duway hukiyu yaden ekayu ume nah apuy hi impierno an adi mad-op. 46[Hidi ya mabigbiggihan di adol ya adi madmad-op di apuy.] 47Ya deket hay mata yuy humlun hi punliwatan yu ya kudukdul nay duk-iton yu. Kudukdul nay maid di ohan matayu mu ta migappat kayu hi pun-ap-apuwan Apu Dios mu nan e duway matayu yaden ekayu umen nah apuy hi impierno an adi mad-op. 48Hidi ya mabigbiggihan di adol ya adi madmad-op di apuy. 49Am-in di tagu ya hiktaman day ligat, mu hay ligat ya damanan ihamad nay pangulug. Umat hi ahin an waday kihilbiyana, an hidiye nan kialigan di pangulug. 50Maphod di ahin, mu deket nakaan di kinaahina ya maid moy hilbina ya adinadaman pabangngadon di kinaahina. Athidi bon dakayun mangulug an ongal di punhilbiyan yuh tatagu, mu deket iwalong yuy pangulug yu ya maid moy hilbi yuh tatagu. Kinali munhimbabaddang kayu ta malinggop kayu."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\