Mateo 10

1Ohan algo ya inayagan Jesus nadan himpulut duwan disipulosna ot idat nay kandama dan mangaan hi nihkop ya hay nunhihinnatkon an dogo. 2Hanadan himpulut duwan disipulosna an apostolesna damdama ya hi Simon an kanan dan hi Pedro, hi tulang nan hi Andres, hanadan nak Sebedi an da James ke Juan, hi Felipe, hi Bartolome, hi Tomas, hi Mateo an mun-amung hi buwis, hi James an nak Alfeo, hi Tadeo, hi Simon an Zealot ya hi Judas Iskariote an nangihdul ke Jesus. 5Tinugun Jesus datuwen disipulosna ot ahina itud-ak dida an kananay "Adi kayu umeh boblen nadan bokon Judyu ya nah kabobbobled Samaria. 6Mu ume kayuh boblen nadan iibba takun Judyu an tanud Israel te dida nan kay natalak an karnero. 7Ituttudu yun dida an immali mo nan mun-ap-apun intud-ak Apu Dios. 8Kaanon yuy dogo, mahuwan yuy nate, paphodon yu nadan mungkangpuy adol da ya kaanon yuy dimonyon nihkop hi tatagu. Adiyu ipabayad te ugge impabayad Apu Dios hituwen kandaman indat nan dakayu. 9Adi kayu umitabin hi pihhu, 10hakbat, bulwatin punhannotan yu, apatut ya patanong. Nangamung nadan tatagun baddangan yun hummok ke dakayu. Hidiyey kay tangdan yu te hay mungngunu ya mahapul an matangdanan. 11Deket dimmatong kayuh ohan boble ya hamakon yu nan maapngan umayag ke dakayu. Hidiy kiha-adan yu ingganay taynan yuh diyen boble. 12Deket dinatngan yu on bale ya kanan yu nah kon baley `Hana ot ta malinggop kayu tuh nunhituwan yu.' 13Deket umayag nan kon bale ya umannung nan kinali yun dida. Mu deket adida ya adi umannung, mu dakayuy umannungan diye. 14Deket ume kayuh ohan boble ya adi dakayu ayagan ya adi dakayu donglon ya pukpukon yuy hupuk hi hukiyu hin taynan yuh diyen boble ta kitib-anan naliwat da gapu kediyen inat da. 15Kalyok ke dakayu an hantuh punhumalyaan Apu Dios ya nahalhalman di kastigun dadiyen tatagu mu handidan tatagud Sodom ya Gomorrah. 16Donglonak ke dakayu te itud-ak dakayun kay karneron maayup an e muntuttudu hanadah kay aggayam an katatakut. Ta hidiye nan mahapul an umat kayu nah ulog an pakahallipat-ana ta adida patayon, mu mahapul damdaman maule kayu umat nah paloma. 17Halipat-an yu bo te wadaday mangipadpap ke dakayu ta ie dakayuh punhumalyaan di Judyu ya edakayu punhoplat hi sisimbaan da. 18Mu adi abunah diyen aton dan dakayu te ie dakayuh hinangngab di gobernador ya nadan udum an ap-apu gapuh pangulug yun ha-on. Kediyey ahiyu pangipainilaan ke dida ya hanadah bokon Judyu hi mipanggep ke ha-on. 19Deket madpap kayu ta edakayu humalyaon ya adi kayu madanagan hi ihumang yu te hi Apu Dios di nangamung hi ihumang yu 20te hay kakulugana ya hay Espiritunay ahi mangipakalin dakayu. 21Kediyen tiempo ya hay tulangna ya hiyay mangipipateh tulangna, hay ammod ya hiyay mangipipateh iimbabalena ya athidi boy imbabale an hiyay mangipipateh ammod na. 22Ahi dakayu hihingngitan am-in hi tatagu gapuh pangulug yun ha-on. Mu hanan mangippol hi punholholtapana ya adina iwalong di pangulug nan ha-oy inggana magibbun am-in datuwe ya ahi mibaliw. 23Deket punholholtapon dakayu nah ohan boble ya bumtik kayuh udum an boble. Kalyok ke dakayu, adiyu gibbuwon di ngunuyuh am-in hi boblen di ibba takun Judyu yaden umaliyak an Panguluwan di tagu. 24Waday nun-ingngohan di mun-ad-adal ya nan mittuluna te hay aton di tagu nah mittulu ya athidi boy aton da nah ituttuduwana. Athidi bo nah apu ya nah muttatyuna. 25Athidiy nitaguwan, kinali abuluton yu an waday nun-ingngohan taku te pihulonak an Apuyu an ingadananak hi Satanas an ap-apun di gaga-iho. Ya athidin dakayu an pihulon dakayu damdama. 26Mu adi kayu tumakut ke dida. Maid di mitaluh nganneh diye te takon nan adi mainilad uwani ya ahi mainilah udum hi algo. 27Hay kalkalyok ya dakayu ya abuy manginila, mu ahiyu ituttuduh tuwe ta inilaon di katatagu. 28Adiyu takutan nadan mamaten dakayu te takon di patayon dakayu ya maid di maat dah linnawayu. Mu hay takutan yu ya hi Apu Dios te damanan patayon dakayu ya damana bon ipae nay linnawayuh impierno. 29Hituwey nomnomon yu, hanadan buding ya maid di balol da te hay bayad di duwa ya ohan hepeng, mu dida ya adinadaman e waday mate hin adi iabulut Apu Dios. 30Ot immam-anan dakayu te inila nay bilang di buuk yu. Hinaey kitib-anan pakaippaptok dakayun Apu Dios. 31Kinali adi kayu tumakut te dakayu ya nakaballol kayun Apu Dios mu nadan buding. 32Hay tagun mangipainilah pangulug nan ha-oy ya ahik ibilang an taguk hi hinangngab Ama hi langit. 33Mu hay tagun mangali an uggeyak inila ya adik ibilang an taguk hi hinangngab Amah langit. 34Kon pangali yu on immaliyak an mangipalinggop am-in hi tagu tuh luta? Adi, te gapun ha-on ya dakol day mun-aawwit. 35Takon di hin-am-a, hin-in-a ya nan inapu ya nan nangapu ya mun-aawwit da 36ya hay pakibuhul di ohan tagu ya hay pamilyana. 37Hay tagun ong-ongal di naminhod nah ammod na weno imbabalena mu hay impaminhod nan ha-oy ya adi mibilang an mangun-unud ke ha-on. 38Hay tagun adina ippol di punholholtapanah pangun-unudanan ha-oy ya adi mibilang an mangun-unud ke ha-on. 39Hay tagun hay nitaguwana tuh luta ya abuy nonomnomona ya adi midatan hi biyag an maid di poppog na. Mu hay tagun paka-un-unudonak takon di humlun hi katayana ya hiyay midatan hi biyag an maid di poppog na." 40Kanan bon Jesus di "Hay tagun mangabulut ke dakayu ya abulutonak damdama. Ya hay tagun mangabulut ke ha-oy ya abulutona damdamah Apu Dios an nangitud-ak ke ha-on. 41Hanan tagun mangabulut hi profetas gapu te tagun Apu Dios ya midatan damdamah umat hi midat nah profetas. Hanan tagun mangabulut hi maphod an tagu ya idatan Apu Dios hi umat hi midat hanadah maphod an tatagu. 42Hanan tagun umidat hi liting an inumon nan tagun mangun-unud ke ha-on ya makulug an midatan hi kiphodana."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\