Mateo 11

1Ginibbun Jesus an intuttuduh tuwe hanadah disipulosna ot ume nadah udum an bobleh did Galilee an e muntuttudu. 2Kediye ya wadah Juan an mumbonyag hi kalabut, mu dingngol nay atoaton Jesu Kristo ot itud-ak na nadan disipulos nah kad-ana. 3Ot kanan dan hiyay "Kon he-a kanu nan intud-ak Apu Dios weno waday udum hi had-on mi?" 4Kanan Jesus ke diday "Mibangngad kayuh kad-an Juan ta eyu kalyon ke hiyan am-in di dingngol yu ya tinibo yu. 5Deyan pakatibo day nakulap, pakadallan day napilay, pinumhod nadan mungkangpuy adol da, pakadngol day nalulok, namahuwan di nate ya nipainila hanadah nawotwot di mipanggep hi ongal an impaminhod Apu Dios ke dida." 6Kanan bon Jesus di "Hanan tagun adi munhalinduwa mipanggep ke ha-oy ya hiyay ongal di amlong na." 7Handih nibangngad da nan intud-ak Juan ya kanan Jesus hanadah naamung di "Nganney ninomnom yun e tibon handih imme kayuh kad-an Juan nah adi maboblayan? Kon hanan tagun humalihalinduwa an umat nah bilaun ib-ibbuyong di dibdib 8weno nan tagun numbulwatih makakkaphod? Bokon, te hay kakulugana ya hanada ken tatagun numbulwatih makakkaphod ya mihaad dah makakkaphod an bale an bokon nah adi maboblayan. 9Dahdi mo? Hay profetas? Om, hituwey kalyok ke dakayu, hidiyen eyu tinibo ya makulug an profetas ya hiya ya waday niong-ongana 10te athituy nitudok mipanggep ke hiya an kananay `Kanan Apu Dios di "Pamanguluwok tun muntuttuduh tatagu hi mipanggep ke he-a ta ahika dumatong." '" 11Kanan bon Jesus di "Hi Juan an mumbonyag di katagtag-ayan am-in hi tatagu, mu nan nakababban tagun nigappat hi pun-ap-apuwan Apu Dios ya natagtag-e mu hiya. 12Ya nipalpu handi nuntuttuduwana ingganad uwani ya ihik di tatagun migappat hi pun-ap-apuwan Apu Dios. 13Hidiyen pun-ap-apuwana ya intuttudun am-in handidan profetas ya nan Tugun Moses inggana handih kawadan Juan. 14Kinali da bon ahi mumbangad hi Elijah ya deket kulugon yu ya hi Juan di nipaannungana. 15Pakannomnomon yuh naen kinalik. 16Dakayun tatagud uwani ya umat kayu hanadah u-ungan maamu-amung an umanay-ayyam nah malkadu an kalyon nadan udum nadah ibbaday 17`Namnambab kami ya nungganggangha kami ta kanan mi ot on manayo kayu, mu ugge kayu. Ya impatna mi bon mun-iyo-iyo, mu adi kayu kumga.' Umat kayu ke datuwen u-unga te ugge inilay pinhod yu. 18Te immalih Juan an mumbonyag ya hinnatkon di kanona ya adi manginum ya kanan yuy nahikpan. 19Yaden ha-oy ken Panguluwan di tagu ya gapu te manganak ya uminumak ya kanan yu boy `Ag-agam! Nakahhalman di pangana ya panginum na ya makihayhayyup hanadah mapihul an tatagun mun-amung hi buwis ya nadan naliwat.' Mu hituwey nomnomon yu, hay kaphod ya kinalaing Apu Dios ya mipatibo hanadah tatagun mangabulut hi pangi-e min duwa ke Juan." 20Wadaday boblen nangipatib-an Jesus hi dakol an milagro, mu ugge nuntutuyu nadan tataguh liwat da ot bumoh-ol an 21kananay "Mahmok kayun iKorasin ya iBetsaida te tinibotibo yuy milagro, mu ugge kayu nuntutuyuh liwat yu. Gulat nat nadan gaga-ihon tatagud Tyre ya ad Sidon di nanibon dadiyen milagro ya wadan numbulwati dah nabikbik-i ya dinap-ulan day adol da ta pangipatib-an dah nuntutuyuwan dah liwat da. 22Nahalman di kastiguyu hantuh punhumalyaan Apu Dios mu nadan tatagud Tyre ya ad Sidon. 23Dakayun iKapernaum, pangali yu on dakayuy katagtag-ayan hi saad an datngan yuy kabunyan, mu adi te mipada-ul kayu ingganay datngan yud dalom. Gulat nat nadan tatagud Sodom di nipatib-an nadan milagro an tinibotibo yu ya makulug an nuntutuyu dah liwat da ta ugge pina-in Apu Dios di bobleda ta wada ot ad uwani. 24Kalyok ke dakayu an hantuh punhumalyaan Apu Dios ya nahalhalman di kastiguyu mu handidan tatagud Sodom." 25Nagibbuh diyen kinalin Jesus ot mundasal an kananay "Ama, an Ap-apuh langit ya luta, mumpasalamatak ke he-a te uggem impainilay mipanggep hi pun-ap-apuwam hanadah nungkanomnoman ya numpun-adal, mu impainilam hanadah ugge nanomnoman ya ugge nun-adal 26te hidiyey pinhod mu, Ama." 27Kanan bon Jesus di "Hi Aman hi Apu Dios ya indinol nan am-in ke ha-on. Hiya ya abuy nanginilan ha-oy ya maid di udum hi nanginilan hiya hin bokon ha-oy ya abu ya nadan pinhod kun pangipainilaan hi mipanggep ke hiya. 28Dakayun maligligatan ya ha-oy di pangidinolan yu ta baddangan dakayu. 29Mangulug kayun ha-oy ya un-unudonak ta inilaon yuy pangi-ek ot palinggopok di nomnom yu te ha-oy ya mauleyak ya homkok di tatagu. 30Ya adi kayu makaliggatan an mangun-unud ke ha-on."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\