Mateo 12

1Ohan Sabadu ya indalan da Jesus hi payo. Hanadan disipulosna ya naagangan da ot pumutting dah page ot kutkuttimon da. 2Tinibon nadan Phariseeh diye ot kanan dan Jesus di "Tibom ke nadan disipulos mu, tipet pimmutting dah page yaden Sabadun tungo?" 3Kanan Jesus di "Kon uggeyu binidbid di inat da David handih naagangan da? 4Hinumgop nah balen Apu Dios ot kuman nah tinapay an niappit ke Apu Dios ot idatana nadan ibbana yaden panioy panganan da te ammunay padin mangan kediye. 5Kon uggeyu binidbid nah Tugun Moses an hanadan padi ya mungngunu da nah templo takon di Sabadun tungo? Ugge imbilang Apu Dios an liwat hidiye. 6Ya hay ngunuk ya importante mu nan ngunu nah templo. 7Oha bo ya impitudok Apu Dios an kananay `Kudukdul di homkon yuy ibbayu mu nan eyak iappitan.' Gulat nat maawatan yuh tuwen kinalin Apu Dios ya adiyu ot kanan di naliwat tudan disipulos ku gapu te pimmutting dah page hi Sabadun tungo. 8Ha-oy an Panguluwan di taguy mangali hin nganney panio weno adi nah Sabadun tungo." 9Timmayan da Jesus ot ume dah simbaan di Judyu ya 10wada on tagun napikluy di ohan taklena. Hanadan tatagu ya pinhod dan waday ipabahul dan Jesus ot kanan dan hiyay "Kon panioy pangaanan hi dogo nah Sabadun tungo?" 11Kananan diday "An deket waday karnero yun nag-ah bitu nah Sabadun tungo ya kon adiyu e alan gapu te panio? 12Ot immam-anah tagu, kon adi taku aton di kiphodana takon di Sabadu?" 13Ot kanana nah napikluy di taklenay "Ukyadom nan taklem." Inukyad na ya maphod mo an umat nah ohan taklena. 14Hanada ken Pharisee ya limmah-un da ot punhuhummanganan day aton dan mamaten Jesus. 15Inilan Jesus hidiyen nomnomnomon da ot taynanah diyen boble ya dakol day tatagun niunud ke hiya ot paphodona nadan waday dogona. 16Ot tugunona dida ta adida ipainilay mipanggep ke hiya. 17Hituwen inat nay immannungan nan kalin Apu Dios nah profetas an hi Isaiah an kananay 18"Hituwey pinilik an muttatyuk an impakappinhod ku ya mangipaamlong ke ha-on. Ipaek di Espirituk ke hiya ta hiyay mangipainilah ahik punhumalya am-in hi tagu. 19Hiya ya adi makihannu ya adina oltoolton di kalina ta e pidpidngol. 20Adina iwalong, mu baddangana nadan mahmok ya nadan ugge nihamad di pangulug da inggana pangaputtonay maphod. 21Hiyay pangidinolan am-in di tagun mangipaptok ke dida." 22Indani ya in-ali dah kad-an Jesus on tagun nakulap ya nanganga te nahikpan hi dimonyo. Kinaan Jesus di kulap na ya ngangana ot pakatibo ya pakakali mo. 23Namodwong am-in nadan tatagu ot kanan day "Kon hiya nin nan tanud David an pinilin Apu Dios an ahi mun-ap-apu?" 24Dingngol nadan Phariseeh diyen kinalin nadan tatagu ya kanan day "Bokon, man hay pangaanah nihkop ya hay kandaman Satanas an ap-apun di dimonyo." 25Inilan Jesus hidiyen nomnomnomon da ot kananan diday "Kon kaanon ken Satanas nadan ibbana ya kon adida maganodwa ta matikod moy pun-ap-apuwana? Umat hanah boble an deket dida pe nan bimmoble on numbubuhhulan da ya madadag da. Umat bo nah hin-am-a an dumanaddama da ke ya loktat ta munhihi-an da. 27Kanan yuy hi Satanas di kalpuwan di kandamak an mangaan hi nihkop. Mu deket makulug hidiyen kanan yu, dahdi moy kanan yuh kalpuwan di kabaelan nadan ibbayun mangaan hi nihkop? Kon hi Satanas? Hituwey kitib-anan nakaihhalla kayu. 28Ha-oy ke ya hay kandamak an mangaan hi nihkop ya nalpuh Espiritun Apu Dios, hituwey kitib-anan dehtuh kad-an yu nan intud-ak Apu Dios an mun-ap-apu." 29Kanana boy "An damanan hogpon di taguy balen di ohan mahinadol an tagu ta ena akawon di pinhod na? Kah-in di baludona ni-an nan mahinadol an tagu ta ahina akawon di nganneh diyen wada nah bale." 30Kanan bon Jesus di "Hay tagun adi mangun-unud ke ha-oy ya makibuhul ke ha-on, ya nan tagun adi mangawis hi tatagun mangun-unud ke ha-oy ya hiya ot ya abuy umabul hanadah e mangun-unud ot ke ha-on. 31Ya kalyok ke dakayu an am-in di liwat, takon di hay pamihulan hi ibbah tagu ya damanan mapakomaan. Mu hay tagun pihulonay Espiritun Apu Dios ya adi mapakomaan. 32Kinali hay tagun taltalanggaanay Panguluwan di tagu ya damanan pakomaan Apu Dios, mu hay tagun taltalanggaanay Espiritun Apu Dios an kananay hi Satanas di nangat hi inat nan Espiritun Apu Dios ya adinadaman mapakomaan ta inggana. 33Hay maphod an kaiw ya maphod damdamay bungana. Deket ad-adi nan kaiw ya ad-adi damdamay bungana. Mainila nah bungana hin maphod nan kaiw weno adi." 34Kanan bon Jesus ke diday "Gaga-iho kayun tatagu! Maid di maphod hi kalyon yu te abunay gaga-ihon wadah nomnom yu. Hay tagun gaga-ihoy nomnom na ya gaga-iho damdamay atona. Mainila hin maphod weno gaga-ihoy wadah nomnom di tagu te hidiyey atona ya kalyona. 35Deket maphod di nomnom nan tagu ya maphod damdamay kalkalyona. Deket gaga-ihoy nomnom na ya gaga-iho damdamay kalkalyona. 36Kalyok ke dakayu an hantuh algon punhumalyaan Apu Dios hi tagu ya ahi mamahmahan di nalgom an kinalikalin di tatagu 37te hay kakastiguwan di tagu ya mipuun hi kinalikalina." 38Hanadan udum an Pharisee ya hanadan muntuttuduh Tugun Moses ya kanan dan hiyay "Apu, pinhod min tibon di pangimatunan hi kakuluganan hay kandamam ya indat Apu Dios." 39Mu kanan Jesus ke diday "Gaga-iho kayun tatagud uwani te kudangon yuy tinibotibo yun inainat ku an mangipainilan intud-akak ke Apu Dios ta deyan mumbaga kayu boh milagro. Mu maid di ipatibok hi pangimatunan yu, abuna nan umat nah naat ke Jonah an ohan profetas. 40Hiya ya inukmun di ongal an dolog ot mihaad hi putunah tulun algo ot ahina ipabuddu. Athidiy ahi maat ke ha-on an Panguluwan di tagu an mihaadak hi lubuk hi tuluy algo. 41Hay kitib-anan gaga-iho kayu ya handidan tatagud Nineveh an nuntutuyu dah liwat da te inidngol dah tugun Apu Dios an intuttudun din hi Jonah, mu dakayu ya adi kayu muntutuyu yaden dehtuwak an natagtag-e mu hi Jonah, ta hidiye nan hantuh kahumalyaan di tagu ya makastigu kayu. 42Hay oha boh kitib-anan gaga-iho kayu ya din babain ap-apud Sheba ad Arabia an nakaiddawwin boble. Hiya ya inhanakul na ot umalin mundongol ke Solomon hi ituttudunan malpun Apu Dios. Mu ad uwani ya dehtuwak an natagtag-e mu hi Solomon yaden adiyak kulugon ke dakayu, ta hinae mo nan ahi kayu makastigu hantuh kahumalyaan di tagu." 43Waday inab-abig Jesus an kananay "Wada on dimonyo an nakaan nah tagun nihkopana ot e dumanallanan nah adi maboblayan an e manibotiboh kihkopana, mu maid di hinamak na. 44Ot kananay `Mibangngadak ot kattog nah tagun nihkopak ni-an.' Nibangngad ot tibona ya maid di nihkop ta daydayuna bon kihkopan. 45Ot ume nan dimonyo ot umawit hi pitun ibbanan dimonyo an nahalman di kinagaga-iho da mu hiya ot eda mihkop kediyen tagu ta nakammam-a mo mu handi. Athidi damdama hanadah gaga-ihon tatagud uwani an ahi nahalman di kinagaga-iho da." 46Handih mungkalkallih Jesus ya dimmatong da inana ya nadan tutulang na. Timmaddog da nah dola ya pun-ibaga dah Jesus te pinhod dan makihummangan ke hiya. 47Kimmali nan ohan tagu ot kananan Jesus di "Wada da inam ya nadan tutulang muh dola an pinhod dan makihummangan ke he-a." 48Ya himmumang hi Jesus ot kananay "Kon waday napilih inak ya tutulang ku? Hay inak ya tutulang ku ya nadan tatagun mangun-unud hi pinhod Aman hi Apu Dios hi langit." Inildong na hanadah disipulosna ot kananay "Datuwey inak ya tutulang ku."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\