Mateo 13

1Limmah-un da Jesus kediyen algo ot ume da nah pingngit di baybay ot eda um-umbun hidi ya 2dakkodakkol day tatagun naamung hi kad-ana ot ume nah bangka ot hidiy ubunana. Hanada ken tatagu ya wadada nah pingngit di baybay an mundongdongngol dah ituttuduna. 3Dakol di inab-abig na hi nanuttudu nan dida. Kananay "Wada nan tagun nuntanom hi buwa an impahinnabuwag na. 4Handih nangihabuwaganah buwa ya wadaday nag-ah dalan ot umali day hamuti ot kanon da. 5Hay udum ya nag-a dah mabatu an ittay di lutah di. Man-ut gagala ya tinummol da, mu ugge immed dalom di lamut da. Kinali handih pinumtang ya nakleng da te namag-anan nan ittay an lutan tinummolan da. 7Hay udum ya nag-a dah magulun ot mailung da. 8Mu hanadan buwa an nag-ah maphod an luta ya tinuttummolan ot bumunga da. Wadaday o-ohay bungana, wadaday mabungbunga ya wadaday makabbunga." 9Ot kanan bon Jesus di "Pakannomnomon yuh tuwen kinalik." 10Indani ya immali nadan disipulos Jesus ot kanan dan hiyay "Antipet hay ab-abig di panuttudum ke dida?" 11Kananan diday "Dakayu ke ya inna-ud kun intuttuduy ine-en di pun-ap-apuwan Apu Dios an ugge nipainila ingganad uwani, mu dida ke ya adi. 12Hay tagun un-unudonay mituttudun hiya ya maudman di inilana ta dumakol. Mu hay tagun adina un-unudon di mituttudun hiya ya takon nan ittay an inilana ya mama-id. 13Hay gapunan painnab-abig kun dida ya takon di tibotibon day atoatok ya donglodonglon day ituttuduk ya adida maawatan. 14Hidiyey immannungan di impitudok Apu Dios ke Isaiah an profetas an kananay `Ahiyu donglodonglon ya ahiyu tibotibon, mu adiyu maawatan 15te kahing kayu, ta hidiye nan adiyu pinhod an maawatan di tibon yu ya donglon yu. Gulat nat adi kayu athidi ya maawatan yuy mituttudun dakayu ta muntutuyu kayuh liwat yu ta paphodon dakayu.'" 16Ot kanan Jesus di "Kudukdul kayu te tibotibon yuy atoatok ya dongodongolon yuy ituttuduk. 17Kalyok ke dakayu, handidan dakol an profetas Apu Dios ya handidan maphod an tatagu ya pinhod dan abun tibon hantudan tinibo yu ya donglon nadan dingngol yu, mu uggeda." 18Kanan bon Jesus di "Donglon yuy kibalinan nan ab-abig an mipanggep nah tagun e nunhabuwag hi buwa. 19Hanadan buwa an nag-a nah dalan ya mialig nadah tatagun donglodonglon day mipanggep hi pun-ap-apuwan Apu Dios, mu adida maawatan te hinaul Satanas dida. 20Hanadan buwa an nag-a nah mabatu ya mialig nadah tatagun nangngol hi kalin Apu Dios ot mun-am-amlong dan mangulug, 21mu ugge nihamad di pangulug da ta deket waday ittay an ligat da gapuh pangulug da ya pinghanadi on inwalong day pangulug da. 22Hanadan buwa an nag-a nah magulun ya mialig nadah tatagun nangngol hi kalin Apu Dios, mu adida hangudon te hay kahapulan dah kitaguwan day ipapaptok da ya hay kumadangyanan day nonomnomon da. 23Mu hanadan buwa an nag-a nah maphod an luta ya mialig nadah tatagun nangngol hi kalin Apu Dios ya naawatan da ot un-unudon da, kinali maphod di pangi-en di udum, mapmaphod hi udum ya makakkaphod hi udum." 24Inab-abig bon Jesus nan mipanggep hi pun-ap-apuwan Apu Dios an kananay "Hay pun-ap-apuwan Apu Dios ya miingngo nah natunodan an payon di ohan tagu. 25Ohan hilong an nahuyop dan am-in di taguh balena ya immali nan buhul na ot ena habuwagan hi buwan di holok nan payon natunodan hi page ot taynana. 26Naongal da nan page ot mumbuhbu da ya immongngal da bo damdama nan holok an inhabuwag nan buhul na. 27Immali nadan muttatyun nan kon payo ot kanan day `Apu, maphod an page nan em intunod, mu antipet dakol di holok an nikamo?' 28Kanan nan kon payoy `Inilak ot hay buhul kuy nangihabuwag ke dadiyen holok.' Kanan nadan muttatyunay `Pinhod mu ke ya emi gabuton.' 29Mu kanan nan kon payoy `Takomboy miathidi te indani ya pakigabut yu nadan page. 30Miathidit makiongngal da nah page ta nangamung tuh ahiani ta ahik kalyon nadah mun-ani an pamanguluwon dan gabuton nadan holok ta uyunon da ta eda gobhon ta ahida aniyon nan page.'" 31Inab-abig bon Jesus di mipanggep hi pun-ap-apuwan Apu Dios an kananay "Hay pun-ap-apuwan Apu Dios ya mialig nah buwan di mustard an intanom di ohan tagu hi habal na. 32Hidiyey kaittayan am-in hi buwa, mu tinummol ot umongngal ya hidiyey kaongngalan am-in nah nitanom ya dakol di hapang nan opaan ya pumbuyaan di hamuti." 33In-ingngon bon Jesus di mipanggep hi pun-ap-apuwan Apu Dios nah yeast. Kananay "Hay pun-ap-apuwan Apu Dios ya umat nah yeast an inalan nan ohan babai ot ikamonah alina ot hidiyey nangipalbag nah kinapyanan tinapay." 34Am-in dadiyen intuttudun Jesus hanadah tatagun naamung ya impainnab-abig na. 35Hituwen inat nay immannungan handin kinalin di profetas Apu Dios an kananay "Painnab-abig kuy pangipainilaak ke dida nah ugge nainila nipalpuh naltuwan di luta ingganad uwani." 36Indani ya tinaynan Jesus nadan tatagu ot humgop nah ohan bale ya immali da nan disipulosna ot kanan dan hiyay "Nganney kibalinan nan inab-abig mun mipanggep hi holok?" 37Kananay "Ha-oy an Panguluwan di taguy kialigan nan tagun nuntunod hi maphod an page. 38Hay kialigan nan payo ya hituwen luta an niha-adan di tagu. Nan page an nitunod ya dadiyey kialigan nadan tatagun migappat hi pun-ap-apuwan Apu Dios. Nan holok ya dadiyey nialigan nan tatagun Satanas. 39Hanan buhul an nangihabuwag nah holok ya hi Satanas. Hay ahiani ya hidiyey kapoppogan di luta ya nadan mun-ani ya dadiye nadan anghel. 40Ya hay pangamungan da nadah holok ta gobhon da ya mialig nah ahi maat hantuh kapoppogan di luta. 41Te baalok nadan anghel ku ta eda amungon nadan nangitanuttuduh punliwatan ya nadan numpunliwat ta 42ahida ipae dida nah mundadalang an apuy ta kumogakoga da ya kotokotomon day bab-adah punholholtap da. 43Yaden hanada ken tatagun Apu Dios hidih pun-ap-apuwana ya makattibo an maphod da an umat nah algo. Pakannomnomon yuh tuwen kinalik. 44Hay pun-ap-apuwan Apu Dios ya mialig nah balituk an nika-ut. Hinamak di ohan tagu, mu tinab-unana bo. Maka-an-anlah nunhamakana ot ena igattang am-in di ngunut na ta pangattang na nah lutan waday balituk na. 45Ya hay kialigan nan kigappatan hi pun-ap-apuwan Apu Dios ya umat nah tagun e manibotiboh makakkaphod an pang-o ta gatangona. 46Waday hinamak nah ohan makakkaphod ot mibangngad hi balena ta ena pun-igattang am-in di ngunut na ot gatangona nan pang-o. 47Hay oha boh kialigan di pun-ap-apuwan Apu Dios ya nan tabukul. Deket inibka da nah baybay ya makna day nunhihinnatkon an dolog. 48Deket napnu nan tabukul on indakal da nah pingngit di baybay ta piliyon da nadan maphod. Hanada ken ad-adi ya iwele da. 49Athidiy ahi maat hantuh kapoppogan di luta te ahida umali nadan anghel ta amungon da nadan tatagu ne inappil da nadan gaga-iho 50ta ahida iwele didan nah mundadalang an apuy ta kumogakoga da ya kotokotomon day bab-ada te hay punholholtap da." 51Kanan Jesus hanadah disipulos nay "Kon naawatan yun am-in nan kinalikalik?" Ya kanan day "Om". 52Ot kananay "Hanadan muntuttuduh Tugun Moses an mangulug ke ha-on ta ituttudu day mipanggep hi pun-ap-apuwan Apu Dios ya umat da bo nah tagun ipabuddu nan am-in di ngunut na, takon nadan ngunut na dih done ya nadan balu, ta idat nah kiphodan di ibba nan tagu." 53Nagibbu datuwen ab-abig Jesus ot tayananah diyen boble. 54Nibangngad hi bobleda ot e muntuttudu nah simbaan da ya namodwong nadan tatagu hi panuttudu na ot kanan day "Daana ni-boy nun-adalan tun tagu kediyen intuttudu na? Takon di milagro ya atona! 55Kon bokon hiya nan imbabalen nan karpentero? Kon bokon hi Mariay inana ya tulang na da James, hi Jose, hi Simon ya hi Judas? 56Kon bokon hituy kiha-adan nadan tutulang nan binabai? Daana ni-boy nun-adalana kediye?" 57Hidiyey pangali da, kinali kahing dan hiya. Mu kanan Jesus ke diday "Hay profetas ya kulugon ya tobalon di tataguh kabobboble, mu hanadan kaboblayana ya pamilyana ya adida." 58Gapu te adi mangulug nadan tatagu ke Jesus ya o-oha ya abuy milagron inat nah di.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\