Mateo 15

1Ohan algo ya wada nadan Pharisee ya nadan muntuttuduh Tugun Moses an iJerusalem an immali dah kad-an Jesus ot kanan dan hiyay 2"Tipet hanada ken disipulos mu ya adida un-unudon di pangi-en di aammod taku? Tipet na-ala on nangan da takon di uggeda nun-ula?" 3Hinumang Jesus an kananay "Ya tipet dakayu ke ya ngohayon yuy tugun Apu Dios ta hay pangi-en di taguy un-unudon yu? 4Hay tugun Apu Dios ya kananay `Un-unudon yu ya ipaptok yu da amayu ke inayu' ya kanana boy `Hay tagun waday gaga-ihon kalyonan amana weno hi inana ya mahapul an patayon.' 5Mu hay ituttudu yu ya kanan yuy `Am-in nan ibaddang hi ammod ya takon di adi idat hin hi Apu Dios di pangidatan kediye.' 6Ta hidiye nan kanan yu moy takon di adi baddangan di ammod ten nidat ke Apu Dios nan ibaddang ot ke dida. Hidiyey kitib-anan paka-un-unudon yuy pangi-en di tagu mu nan tugun Apu Dios. 7Makallangkak kayu! Mipanggep ke dakayuy kinalin din profetas an hi Isaiah an kananay 8`Datuwen tatagu ya kanan day un-unudonak, mu hay kakulugana ya adi te kalida ya abuh diye. 9Maid hilbin di pundayawan dan ha-on te hay tugun di taguy itanuttudu dan maunud on kanan day ha-on di kon tugun ke dadiye, mu bokon.'" 10Inayagan Jesus nadan tataguh kad-ana ot kananan diday "Donglon yu tun kalyok ta maawatan yu. 11Bokon hay kanon di mangipagaga-ihoh tagu, mu hay kalyon an malpuh nomnom." 12Imme da nan disipulos hi kad-ana ot kanan day "Hidiyen kinalim di nangipaboh-ol hanadah Pharisee." 13Hinumang na dida an impainnab-abig na. Kananay "Am-in di nitanom an bokon hi Amah langit di nangitanom ya mabagut. 14Kinali adiyu un-unudon nadan Pharisee te dida ya umat da nah nakulap an mangipanguluh dalanon di ibbanan nakulap ta loktat ya mag-a dan duwa." 15Kimmalih Pedro ot kananay "Nganney kibalinan nan kanam an bokon hay kanon di mangipagaga-ihoh tagu?" 16Kanan Jesus di "Tipet takon di dakayu ya adiyu maawatan? 17Kon uggeyu inila an hanan kanon di tagu ya umeh putuna ne ahi bo bimmuddu nah budduwana? 18Mu nan kalyon ya malpuh nomnom an hidiyey mumpagaga-ihoh tagu te 19hay nomnom di kalpuwan di gaga-iho an umat hi pumate, ihuyop di bokon inayan, aton di malalao, mangako, munlangkak ya muntumbuk ta panadag hi ibban tagu. 20Datuwey mumpagaga-ihoh tagu, bokon hay adina pun-ulahan hi taklena ta ahi mangan." 21Tinaynan da Jesus hidiyen boble ot ume da nadah bobled Tyre ya ad Sidon 22ya wada on babain bokon Judyu an iKanaan an immalih kad-ana ot kananan hiyay "Apu, an tanud David, homkonak anhan te dehdi nan imbabalek an nahikpan an namahig di punholholtapana." 23Mu ugge himmumang hi Jesus ot kanan nadan disipulos ke hiyay "Itud-ak mu tun babain miunuunud te deyan manling." 24Kananay "Ha-oy ya nitud-akak an mamaddang ya abu nadah Judyun tanud Israel an mialig hi natalak an karnero." 25Mu hidiyen babai ya adi manghop ot mundukkun hi hinangngab na ot kananay "Apu, baddanganak anhan." 26Hinumang na an kananay "Adi maphod an alan di kanon di u-unga ta ipakan hi ahu." 27Ya kanan nan babaiy "Makulug hinae, Apu, mu miabulut di ahun mangan hi mag-an makan." 28Ya kanan Jesus ke hiyay "Tulang ku, naat mo nan pinhod mu te ongal di pangulug mu." Ot kediye ya nakaan nan dimonyon nihkop nah imbabalen diyen babai. 29Tinaynan da Jesus hidiyen boble ot idalan dah pingngit di baybay an Galilee ot ume dah mabilid ot dih dimmatong da ya inumbun hi Jesus. 30Immali day dakol an tatagu an nun-iali dah kad-anay napilay, naparalyze, nakulap, nanganga ya nadan udum an mundogo ot paphodona dida. 31Namodwong da te kumali da mo nadan nanganga ya pinumhod mo nadan naparalyze, dumallan da mo nadan napilay ya pakaang-ang da mo damdama nadan nakulap ot daydayawon dah Apu Dios an Dios nadan tanud Israel. 32Inayagan Jesus nadan disipulosna ot kananay "Mahmok datuwen tatagu te tulun algon nakihkihtu dan ha-on ta deyan maid moy kanon da. Adik pinhod an itud-ak dida te naagangan da ya indani ya mahalangob dah dalan." 33Kanan nadan disipulos nay "Daanay etaku pangal-an hi kanon hitu an maid di boble yaden dakkodakkol da tun tatagu?" 34Kanana ke diday "Kaatnan tinapay di wada?" Kanan day "Pitu ya waday o-ohan dolog." 35Ot pab-unon Jesus nadan tatagu. 36Inalana nan pitun tinapay ya nan o-ohan dolog ot mumpasalamat ke Apu Dios. Pinani-ang na ot idat na hanadah disipulosna ot pun-ikap-ong da hanadah tatagu. 37Nangan dan am-in ot mabhug da. Inamung nadan disipulos di natdaan ya napnuy pitun kaba. 38Umeh opat di libuy uyap nadan linalakin nangan, mu ugge nakiuyap di binabai ya u-unga. 39Nagibbuh diye ot paanamuton Jesus nadan tatagu ot ahida mumbangkan immed Magadan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\