Mateo 17

1Nala-uy onom an algo ya ingkuyug Jesus da Pedro ya nadan hintulang an da James ke Juan ot ume da nah natag-en bilid ot ab-abbu dah di. 2Handih wadadah di ya nalumman di ang-ang Jesus an hay angana ya umat nah algo an humili ya hay bulwatina ya numbalin hi makabbayak an humihhili. 3Kal-inadi ya tinibon nadan tulun disipulos da Moses ke Elijah an makihumhummangan dan hiya. 4Ot kumalih Pedron Jesus an kananay "Apu, maphod ta wada takuh tu, ya deket pinhod mu ya miha-ad takuh tu ta mangapyaak hi tulun ab-abbung ta he-ah oha, hi Moses hi oha ya hi Elijah hi oha." 5Handih mungkalih Pedro ya pinghanadi ya waday humilin kulabut an nipottok ke dida ot haniyana dida. Waday kalin nalpun nah kulabut an kananay "Hituwey Imbabalek an impakappinhod ku ya mangipaamlong ke ha-on. Un-unudon yuy kalyona." 6Timmakut da nan tulun disipulos hi nangngolan dan diyen kali ot munlukbub da, 7mu immeh Jesus ot dapaona dida an kananay "Adi kayu tumakut. Tumaddog kayu ot ya abu." 8Mun-ang-aang-ang da ya abunah Jesus an wada. 9Handih mundayyu da ya tinugun Jesus dida an kananay "Adiyu kalkalyon hidiyen tinibo yu ingganay mamahuwanak an Panguluwan di tagu." 10Imbaga dan hiyay "Tipet kanan nadan muntuttuduh Tugun Moses di kah-in di umalih Elijah ta ahi umaliy itud-ak Apu Dios?" 11Kananay "Makulug an kah-in di umalih Elijah ta idadaanay tataguh aliyan diyen itud-ak Apu Dios. 12Mu kalyok ke dakayu an immali mo tuwalih Elijah, mu ugge inimatunan di tatagu ot punholholtapon da ya athidin ha-on an Panguluwan di tagu an punholholtaponak damdaman dida." 13Hay naawatan da ya hi Juan an mumbonyag di kalkalyon Jesus. 14Dimmatong da Jesus hi kad-an nadan tatagun naamung ya imme on ohan taguh kad-ana ot mundukkun ot kananay 15"Apu, homkom anhan nan imbabalek an lalaki ta kaanom di koldana te nahalman di punholholtapana. Nun-ogaogah danum ya apuy. 16In-ek hanadah disipulos mu, mu adida pakakaan." 17Kanan Jesus ke diday "Ag-agam kayun tatagud uwani, antipet gaga-iho kayu ya makudang di pangulug yu? Kon eyak makihkihtun dakayu ta nangamung? Kaatnay pangan-anusak ke dakayu? Iyali yuh tu nan unga." 18Kinalyana nan nihkop ya nakaan ot pumhod nan unga. 19Handih ab-abbu da Jesus ya nadan disipulosna ya kanan dan hiyay "Tipet dakami ke ya adi kami pakakaan kediyen nihkop?" 20Kanana ke diday "Man-uke ya ugge nihamad di pangulug yu. Kalyok ke dakayu, makulug an takon di ittay di pangulug yu umat nah kinaittay di buwan di mustard, mu ta nahamad, damanan deket kanan yuy mit-an nan bilid ya mit-an. Damanan maat di ngannen pinhod yu hin nahamad di pangulug yu. 21Hay umat kediyen nihkop ya kah-in di itpol yun adi mangan nah pundasalan yu ta ahi makaan." 22Handih naamung da Jesus ya nadan disipulos hidid Galilee ya kananan diday "Ha-on an Panguluwan di tagu ya ahiyak alan nadah tatagun 23ahi mamaten ha-on, mu hi katlun di algoh katayak ya mamahuwanak." Handih dingngol nadan disipulosnah tuwe ya u-umyungan da. 24Handih dimmatong dad Kapernaum ya immali da nan mun-amung hi buwis hi kad-an Pedro ot kalyon dan hiyay "Kon oggan mumbayad nan Apu yuh buwis di templo?" 25Hinumang Pedro an kananay "Om." Hinumgop da Pedro nah bale ya namanguluh Jesus an kimmali. Kananay "Simon, dahdiy mumbayad hi buwis hi gubilnu, kon nadan bimmoble weno nadan enakibobleh di?" 26Kanan Pedroy "Hanadan tatagun nakibobleh diy mumbayad." Ya kanan Jesus di "Deket umat hina ya adi mahapul an mumbayad nadan tataguh di hi buwis da. Paddung nan ha-oy an Imbabalen Apu Dios an adi mahapul an mumbayadak hi buwis di templon Apu Dios. 27Mu takon, eka mamunwit ta nan mamangulun bunwitom ya takangom di tokona ot wadah diy pihhu. Alam ta hidiyey ibayad tah buwis di templo ta adida bumoh-ol."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\