Mateo 18

1Kediye ya hinanhanan nadan disipulos Jesus an kanan day "Dahdiy katagtag-ayan hi pun-ap-apuwan Apu Dios?" 2Immayag hi Jesus hi unga ot pataddogonah hinangngab da ot kananay 3"Donglon yu tun kalyok ke dakayu. Kah-in di miummat kayuh u-unga ta ahi nadaman migappat kayuh pun-ap-apuwan Apu Dios. 4Hay tagun ipababa nay adol na an umat tuh unga ya hiyay katagtag-ayan hi pun-ap-apuwan Apu Dios. 5Hanan tagu an mamhod hi u-unga gapun ha-on ya ha-oy di pohdona. 6Hanan tagun hiyay humlun hi punliwatan ya pangiwalongan di ka-kulug na hi pangulug nan ha-oy ya kudukdul nay tayunan di bagang na hi ongal an batu ya inggah baybay. 7Mahmok day tatagu hituh luta te wadaday humauhaul ke dida ta munliwat da. Wada tuwaliy athidi, mu makakkahmok hanan tagun humauhaul hi ibbana te nahalman di kastiguna. 8Deket hay huki weno hay takleyuy humlun hi punliwatan yu ya kudukdul nay putulon yu ta iwele yu. Kudukdul nay maid di ohan takleyu weno hukiyu mu ta waday mikadwah biyag yu mu nan e wadan duway takleyu ya hukiyu, yaden ekayu umen nah apuy an adi mad-op. 9Deket hay matayuy humlun hi punliwatan yu ya kudukdul nay duk-iton yu ta iwele yu. Kudukdul nay maid di ohan matayu mu ta waday mikadwan biyag yu mu nan e wadan duway matayu, yaden ekayu umen nah apuy hi impierno. 10Tibon yu ta adiyu pihulon takon di oha hantudah u-unga te kalyok ke dakayu an nadan anghel dan mangipappaptok ke dida ya wadadat nangamung hi kad-an Apu Dios hi langit. 11[Ha-on an Panguluwan di tagu ya immaliyak hituh luta an mangibaliw hi naliwat.] 12Nganney aton di ohan tagun waday hinggatut hi karnerona ya natalak di oha? Hay atona ya tayanana nan nahiyam ta hiyam an karnerona nah ena nangipattolan ta ena hamakon hidiyen natalak. 13Ya deket hinamak na nan ohan natalak ya ong-ongal di amlong na ketuwen ohan karneron natalak mu hay amlong na hanadah nahiyam ta hiyam an ugge natalak. 14Athidi damdama ke Aman hi Apu Dios hi langit an adina pinhod an waday matalak, takon di ohan taguna. 15Deket waday numbahul ke dakayu ya ume kayuh kad-ana ta deket ab-abbu kayu ya ipainila yun hiyay bahul nan dakayu, ta deket muntutuyuh bahul na ya maphod boy pun-hintulangan yu. 16Mu deket adina abuluton ya umayag kayuh oha weno duwan tatagu ta waday muntistiguh panugunan yun hiyah numbahulana. 17Mu deket kapyanan adina donglon di panugun yu, kalyon yu hanadah ibbayun mangulug ta diday manugun ke hiya ya deket kapyanan adina donglon ya adiyu mo ibilang hidiyen tagu an ibbayun mangulug. 18Kalyok ke dakayu, am-in di adiyu abuluton hituh luta ya adi damdama abuluton Apu Dios hi langit. Hay abuluton yu tuh luta ya abulutona damdamah langit." 19Kanan bon Jesus di "Deket ihummangan di duwan taguy pinhod dan ibagah dasal da ya aton Ama an deh langit. 20Te hanah kad-an di duwa weno tulun naamung an mundayaw ke ha-on te hay pangulug da ya wadaak hi kad-an da." 21Immeh Pedroh kad-an Jesus ot kananay "Apu, mamingkaat an pakomaak di ibbak an mumbahubahul ke ha-on? Mamimpitu?" 22Kananay "Bokon mamimpitu ya abu, mu mamimpitu nan napitu." 23In-ingngon Jesus di pun-ap-apuwan Apu Dios hi ohan ap-apu an kananay "Wada nan ohan ap-apun pinhod nan bayadan nadan muttatyu nay inutang dan hiya. 24Inala na nan nangitudokanah utang ot paayag na nan ohan muttatyuna an linibuy utang na. 25Adi pakabayad te maid pihhuna ot kanan nan apunay `Mahapul an migattang dan am-in an hin-am-a ya am-in di wadan dida ta pamayad nah utang na.' 26Mu nundukkun nan muttatyuh hinangngab nan apuna ot kananay `Homkonak, had-om anhan ta ahik tu bayadan am-in.' 27Himmok nan apuna nan muttatyuna ot ipaena an kananay `Takon di adina kattog bayadan hidiyen utang na!' 28Imme nan muttatyu ot damuwonah dalan nan paddung nan muttatyun impautanganah hinggatut an pihu ot podnona ot hoklona an kananay `Bayadam nan inutang mun ha-oy.' 29Nundukkun hidiyen muttatyu ot kananay `Had-om anhan ta ahik bayadan.' 30Mu adi tobalon nan muttatyu ot ena pikalabut ot ya abu nan ibbanan muttatyu ta ingganay boklaona nan utang na. 31Tinibon nadan ibbanan muttatyuh diyen naat ya adida pinhod, kinali eda idatdatong nah apuda. 32Ipaayag nan apudah diyen muttatyuna ot kananay `Gaga-iho kan muttatyu! Uggek impabayad nan utang mu te numpahpahmok kan ha-on. 33Gulat na ot damdama ya waday homok mu nah ibbam an muttatyu.' 34Ot gapu bungot nan apuda ya impikalabut na ta nangamung di pamoklaanan am-in hi utang na." 35Ot ahi kanan Jesus di "Athidiy aton Apu Dios an deket adiyu pakomaan di bahul di ibbayu ya adina damdama pakomaan di liwat yu."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\