Mateo 19

1Nagibbuh diyen intuttudun Jesus ot taynan dah diyen bobled Galilee ot ume dad Judea an inagwat da nan wangwang an Jordan. 2Nikuyug day dakkodakkol an tatagu ot kaanonay dogon nadan mumpundogo. 3Wadaday immalin Pharisee an mamatnan Jesus hin mihallay panumang na ot kanan day "Kon iabulut di tugun takun Judyu an ibolhen di lalakiy inayana takon di nganney kalyonah gapuna?" 4Kanan Jesus di "Kon uggeyu naawatan nan impitudok Apu Dios an kananay `Handih lappuna ya lintun Apu Dios di ohan lalaki ya ohan babai'? 5Hituwey gapuna an hay lalaki ya taynana da amanan inana ta mun-addum nah inayana ta kay da mo oha." 6Kanan bon Jesus di "Deket mun-addum datuwen duwa ya adida mo duwa, mu kay da oha ta adi mabalin an e punhi-anon di taguy impun-addum Apu Dios." 7Kanan bon nadan Phariseey "Mu tipet kanan Moses nah tugunay damanan ibolhen di lalakiy inayana hin kapyaon nay papel hi pangibolhayana ya ahina intud-ak nan babai?" 8Ya kanan Jesus ke diday "In-abulut Moses te namahig kayu an adi kayu matuttuduwan, mu handih lappunah nunlutuwan Apu Dios hi am-in ya uggena in-abulut di athidi. 9Kalyok ke dakayu an hay lalakin ibolhe nay inayana ta mumbintan ya maliwat te inhuyop nay udum an babai an bokon nan namangulun inayana. Hay ya abu lebbeng nan pumbolhayan di himbale ya hin inhuyop di inayan di bokona inayan." 10Ya kanan nadan disipulos nay "Deket athina, kudukdul nay adi malahin." 11Ya kanan Jesus ke diday "Adinadaman am-in di tagu ya adida malahin te abuna nadan indatan Apu Dios hi gahat an adi malahin. 12Dakol di gapunah adi kalahinan di tagu te wadaday nitungon adinadaman malahin. Hanadan udum ya adida malahin te dinadag di ibbadan tagu dida ya wadaday udum an adida malahin te in-ohha day nomnom da hi ngunuda mipanggep ke Apu Dios. Dakayun adi malahin te hay ngunuyu mipanggep ke Apu Dios ya maphod hin hidiyey un-unudon yu." 13Wadaday tatagun nun-iali day imbabale dah kad-an Jesus ta eda ipadapan hiya ya idasalana bo dida, mu inhong-ak nadan disipulosna dida. 14Mu kanan Jesus di "Adiyu iadiy aliyan di u-ungan ha-on. Hanadan migappat hi pun-ap-apuwan Apu Dios ya hay umat ke datuwen u-ungay pangi-eda." 15Inhakmonay taklenah uluda ot idasalana dida ot ahina taynan dida. 16Indani ya immaliy ohan taguh kad-an Jesus ot kananay "Apu, nganney maphod an atok ta midatanak hi biyag an maid di poppog na?" 17Kanan Jesus ke hiyay "Tipet ha-oy di pangibagaam hi maphod? Hi Apu Dios ya abuy maphod. Deket pinhod muy biyag an maid di poppog na ya un-unudom di tuguna." 18Kanan nan taguy "Nganney tugun Apu Dios an un-unudok?" Kanan Jesus di "Adika pumate, adim ihuyop di bokon mu inayan, adika mangako, adika munlangkak. 19Un-unudom da amam ke inam ya pohdom di ibbam an tagu umat hi pamhod muh adol mu." 20Ya kanan nan taguy "Am-in datuwen tugun ya inun-unud ku. An wada pay di nungkudangak?" 21Kanan Jesus ke hiyay "Deket pinhod mun maid di kudang mu hi hinangngab Apu Dios ya em igattang am-in di limmum ta idat mu nan pihhun nunggattangam hanadah nawotwot ot ongal di kinadangyan muh langit. Hituwey atom ya ahika niunud ke ha-on." 22Hi nangngolan nan tagun diye ya imme an u-umyungan te ongal di kinadangyana. 23Kanan Jesus hanadah disipulos nay "Nomnomon yu tun kalyok. Naligat di kadangyan an migappat hi pun-ap-apuwan Apu Dios. 24Kalyok ke dakayu an naligat di kadangyan an migappat hi pun-ap-apuwan Apu Dios mu hay hogpan di kamel hi tolok di bilat." 25Dingngol nadan disipulos hidiyen kinalina ya masdaaw da ot kanan dan hiyay "Dahdi moy mibaliw?" 26In-ang-ang Jesus ke dida ot kananay "Hay tagu ya adina kabaelan an mangibaliw hi adol na. Hi Apu Dios ya abuy mangibaliw hi tagu te hiya ya makandama an atonan am-in." 27Ya kimmalih Pedro an kananay "Apu, dakami ya-, inwalong min am-in ot miunuunud kamin he-a. Nganney gun-udon mi?" 28Kanan Jesus ke diday "Donglon yu tun kalyok ke dakayu, hantuh kahannotan am-in tun wadad uwani ya ha-oy an Panguluwan di taguy ahi umbun nah ubunan di ap-apu. Ahi kayu makib-un ke ha-on an munhumalyah tanud nadan himpulut duwan imbabalen Israel. 29Hanan tagun tinaynanay balena, tutulang na, aammod na, imbabalena ya payona gapuh pangun-unudan nan ha-oy ya dakol di midat ke hiya ya midatan hi biyag an maid di poppog na. 30Dakol day tatagun mibilang an natag-ed uwani an diday ahi nakababba ya dakol day nakababba ad uwani an diday ahi mibilang an natag-e."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\